Levelet hozott a drótposta a sajóládi följelentőtől.
Örömmel adjuk közre jogszabály-citátumát, bár sejtésünk szerint, az illetékes szakembereknek is birtokában vannak ezek a törvények, rendeletek, sőt, mi több alkalmazzák is azokat.
Sokkal jobban örültünk volna, ha valami jó receptet ajánl a térséget fertőző roma kriminalitás gyógyítására. Amint azt korábban is megírtuk ez a jelenség nem csak Sajóládot sújtja, hanem az egész borsodi térséget. Bár, lehet, hogy mondjuk Ózd egykori bolygó-településein már régóta nem röpköd a tarka lepke.

A 275/2004. (X.8) Kormányrendelettel a Natura 2000 hálózatába HUAN20004 Hernád-völgy és a Sajóládi erdő elnevezéssel kijelölt kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület részét képező, a tölgy-kőris-szil keményfás ligeterdőt élőhelytípusba tartozó Sajóládi erdő visszafordíthatatlan károsodásával értékes és különleges erdei életközösségek pusztultak el, s olyan védett, fokozottan védett, illetve közösségi jelentőségű állatfajok tűntek el, mint a félmillió forint természetvédelmű értékű szalakóta, az erdei fülesbagoly (50 ezer Ft), a fekete harkály (50 ezer Ft), a nemrég még 10 ezres populációt számláló díszes tarkalepke (50 ezer Ft.), a kis-apollólepke (10 ezer Ft.), és soha többé nem költ már itt az a  hollópár, amelynek fészke a költési időszakban semmisült meg a fészekadó tölgyfával együtt.
A sajóládi erdőt és erdei életközösségeit védi az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény, a természet védelméről szóló LIII. törvény, a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó 67/1998. (IV.3.) Kormányrendelet, a 92/43/EGK Élőhely-irányelvet a magyar jogba átültető 275/2004. (X.8.) Kormányrendelet, valamint számos nemzetközi egyezmény. Ezen jogszabályok  betartása kötelező érvényű minden magyar állampolgárra, kötelező az erdőt kezelő állami erdészetre, a területileg illetékes természetvédelmi igazgatóságra. A vonatkozó jogszabályok betartatása kötelező az állami erdészeti szolgálatra, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségre, a rendőri szervekre és az ügyészségekre.

Tisztelettel ajánljuk valamennyi erdőgazdálkodó szíves figyelmébe a Natura 2000 hálózatába tartozó erdőterületek természetvédelmi és erdészeti kezelésére és fenntartására vonatkozó legfontosabb jogszabályokat.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 5.§ (1) bekezdése alapelvként fogalmazza meg, miszerint: „Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.”

A tv. 33.§ (5) bekezdése szerint: „Védett természeti területen lévő erdőben
tarvágás csak nem őshonos fafajokból álló, vagy természetes felújulásra nem képes állományokban – összefüggően legfeljebb 5 hektár kiterjedésben – engedélyezhető;
a fokozatos felújítást követő végvágás összefüggő kiterjedése az 5 hektárt nem haladhatja meg;
c) a végvágással, illetve tarvágással érintett erdőterületekhez kapcsolódó állományrészekben további végvágásra, illetve tarvágásra csak akkor kerülhet sor, ha a korábban véghasznált területen az erdőfelújítás befejeződött.
(8) Véghasználat a (6) és a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel csak a biológiai vágás érettséghez közeli időpontban végezhető.
43.§ (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.
44.§ (3) Védett állat- és növényfaj egyedének károsítása, veszélyeztetése vagy jogellenes zavarása estén a felügyelőség köteles az ilyen magatartás tanúsítóját a tevékenység folytatásától eltiltani. Amennyiben a védett egyedet károsító, veszélyeztető tevékenységet más hatóság engedélye alapján végzik, a hatóság a felügyelőség megkeresésére az engedélyezési eljárást ismételten lefolytatja, amelybe a felügyelőséget mint szakhatóságot bevonja. Az eljáró hatóság – amennyiben az nem a felügyelőség – a tevékenység folytatását az eljárás jogerős befejezéséig felfüggeszti.”
            
Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény 14.§ (1) bekezdése szerint:
„Az erdőgazdálkodó az erdőgazdálkodási tevékenysége keretében jogosult, illetve köteles gondoskodni
f) az erdő védelméről, az egyes erdőgazdálkodási munkák elvégzéséről, valamint az erdő őrzéséről;

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet előírásai:

Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja

4. § (1)1 A Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok, és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
(2)2 A Natura 2000 területekkel kapcsolatban az (1) bekezdésben meghatározott célját más, különösen az ország társadalmi-gazdasági fejlődése, illetve a honvédelmi érdek szempontjából lényeges, törvényben vagy a kormányrendeletben meghatározott, fontos közérdeket szolgáló fejlesztési célokkal összehangoltan kell megvalósítani.
(3)-(4)3

A Natura 2000 területekre vonatkozó szabályok

7. §4
8. §5 (1) A Natura 2000 terület fenntartási céljainak elérését nem veszélyeztető vagy nem sértő és a Natura 2000 terület jelölésekor jogszerűen, jogerős engedélynek megfelelően folytatott tevékenység korlátozás nélkül folytatható.
(2) A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen tilos engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon olyan tevékenységet folytatni, illetve olyan beruházást végezni, amely - a 4. § (1) bekezdésére figyelemmel - a terület védelmi céljainak a megvalósítását akadályozza.
(3) A (2) bekezdés esetén a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) az engedélyköteles tevékenységet engedély hiányában, illetőleg az engedélyben foglaltaktól eltérő módon végző személyt e tevékenységének a folytatásától eltiltja. A tevékenység tilalma helyett korlátozás is elrendelhető, amennyiben a Natura 2000 terület védelmének biztosításához ez is elegendő.
(4) A felügyelőség a (2) bekezdés szerinti tevékenység tanúsítóját az eredeti állapot helyreállítására kötelezi. Amennyiben az eredeti állapot helyreállítására nincs lehetőség, a felügyelőség az érintettekkel történő előzetes egyeztetést követően a várható természeti kárral arányban álló, más Natura 2000 területen elvégzendő, annak céljából fakadó helyreállítási és fejlesztési feladat elvégzését írja elő a (2) bekezdés szerinti tevékenység gyakorlójának.
(5) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti tevékenység engedélyezése nem a felügyelőség hatáskörébe tartozik, akkor a felügyelőség az (3)-(4) bekezdés szerinti intézkedések érdekében az engedélyező hatóságot megkeresi.
(6) A (2)-(3) bekezdésen túlmenően a felügyelőség védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja a lehatárolásának alapjául szolgáló madárfaj, közösségi és kiemelt jelentőségű faj állománya, illetve közösségi és kiemelt jelentőségű élőhelytípus súlyos vagy helyrehozhatatlan károsodásának veszélyével járó, engedélyhez nem kötött, a mező-, illetve erdőgazdálkodás körén kívül eső tevékenységeket. Ugyanígy jár el a felügyelőség a földhasználati szabályokat sértő, engedélyhez nem kötött mező- és erdőgazdálkodási tevékenységek esetén.
9. § (1)6A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken, amennyiben azok a Tvt. 4. §-a b) pontjának megfelelő természeti területek, a Tvt. 21. §-ának (1) bekezdése szerint kell eljárni.
h) az erdőtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyására, engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően telepített erdő faállománya fenntartásának engedélyezésére, erdőterület igénybevételének engedélyezésére, az erdő terület tervezett igénybevételére vonatkozó elvi hozzájárulásra irányuló erdészeti hatósági eljárásban;
 (4)7 Az engedélyező hatóság a (3) bekezdés szerint meghatározott eljárásba szakhatóságként akkor is köteles bevonni a felügyelőséget, illetve a külön jogszabályban meghatározott természetvédelmi hatóságot, amennyiben a hatósági eljárás nem Natura 2000 területre irányul, de a rendelkezésére álló adatok szerint a Natura 2000 területekre jelentős kihatással lehet.
10. §8 (1) Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más terv vagy beruházás részeként az ott megtalálható élővilágra vonatkozó adatok alapján várhatóan jelentős hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak vizsgálnia kell a tervnek vagy beruházásnak a Natura 2000 területen előforduló, a terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajokra és élőhelytípusokra gyakorolt hatását.
(2) A természetvédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti beruházást akkor engedélyezheti, illetőleg ahhoz szakhatóságként akkor járulhat hozzá, ha megállapítható, hogy az nem veszélyezteti vagy károsítja a Natura 2000 területet, továbbá - a 4. § (1)-(2) bekezdésének figyelembevételével - nem ellentétes a jelölés céljaival.
 (4) Amennyiben a (3) bekezdés alapján a tervet el kell fogadni, illetőleg a beruházást engedélyezni kell, vagy ahhoz a szakhatósági hozzájárulást meg kell adni, a károkozást a lehető legkisebbre kell csökkenteni. A természetvédelmi hatóság ezen túlmenően a terv kidolgozója, illetve a beruházás engedélyese részére a Natura 2000 területek egységességének, valamint az élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzetének biztosítása érdekében más Natura 2000 területen a várható természeti kárral arányos helyreállítási és fejlesztési feladat (a továbbiakban: kiegyenlítő intézkedés) elvégzését írja elő.
(5) Az (1) bekezdés szerinti beruházás engedélyezése előtt - indokolt esetben - ki kell kérni az érintett nyilvánosság véleményét, amelynek érdekében az eljáró hatóság közmeghallgatást tart. E bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló külön jogszabály hatálya alá tartozó beruházások esetén.
(6) A természetvédelmi hatóság a (4) bekezdés szerinti kiegyenlítő intézkedésről a 8. számú melléklet szerinti adatlapon - a Minisztériumon keresztül - tájékoztatja az Európai Bizottságot.
11. § A Natura 2000 területek tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 43. §-ában, valamint a külön kormányrendeletben foglaltakat megfelelően kell alkalmazni.
13. §9 (1) A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken a természetvédelmi előírások megsértése esetén a Tvt. 80. §-a (1) bekezdésének a) és e) pontjában, (2), (3), (5) és (6) bekezdésében, valamint a külön jogszabályban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
(2) A 79/409/EGK tanácsi irányelv 10. cikkében, valamint a 92/43/EGK tanácsi irányelv 11. cikkében, 12. cikkének (4) bekezdésében és 18. cikkében meghatározottak szerint az igazgatóság a közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok védelmi helyzetének nyomon követése, a fajok védelme, kezelése és hasznosítása érdekében kutatást, monitorozást végez, különös tekintettel a 10. számú melléklet szerinti témákra, valamint a kiemelt jelentőségű élőhelytípusokra és fajokra.
(3) A 79/409/EGK tanácsi irányelv 4. cikke (3) bekezdésében, 9. cikke (3) bekezdésében, 10. cikke (2) bekezdésében, 12. cikkében, valamint a 92/43/EGK tanácsi irányelv 16. cikke (2) bekezdésében, 17. cikke (1) bekezdésében, 22. cikke b) pontjában meghatározott jelentést, a (2) bekezdés szerinti kutatás, illetőleg monitorozás alapján a Minisztérium készíti el és küldi meg az Európai Bizottság részére. A jelentést a Minisztérium honlapján is közzé kell tenni.

                                                                                                    Üdvözlettel: 

 Zsák Ferenc Tibor                                                                                                                                              elnök
                                                                                                                     Tiszántúli Természetvédők Társulata
                                                                                                                                      

1 Megállapította: 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 4. §. Hatályos: 2006. X. 17-től.
2 Megállapította: 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 4. §. Hatályos: 2006. X. 17-től.
3 Hatályon kívül helyezte: 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 16. §. (1) Hatálytalan: 2006. X. 17-től.
4 Hatályon kívül helyezte: 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 16. § (1). Hatálytalan: 2006. X. 17-től.
5 Megállapította: 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 7. §. Hatályos: 2006. X. 17-től.
6 Megállapította: 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 8. § (1). Hatályos: 2006. X. 17-től.
7 Megállapította: 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 8. § (4). Hatályos: 2006. X. 17-től.
8 Megállapította: 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 9. §. Hatályos: 2006. X. 17-től.

9 Megállapította: 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 12. §. Hatályos: 2006. X. 17-től.


 

No events