2018. augusztus 6. - Az Ab tanácsa július 2-án elutasította a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 72. § (5) bekezdésének a) pontja, valamint a 71. § (3) bekezdése a) és b) pontja és 71. § (4) bekezdésének b) pontja elleni indítványt.

Az ügy háttere: a felperes ajánlattevőként megküldte egy haszonbérleti szerződés tervezetét a perben nem álló természetes személynek, mint haszonbérbeadónak. A posta a küldeményt a felperesnek „nem kereste” jelzéssel visszaküldte. A szerződés a járási hivatal jóváhagyásának hiányában nem lépett hatályba. A járási hivatal lekérte a haszonbérbeadó adatait, abból tudomására jutott, hogy a haszonbérbeadó elhunyt. A bírói kezdeményezés szerint a tulajdonjog (és részjogosítványai) korlátozásának alkotmányosan elfogadható indoka lehet a korlátozás közérdekűsége, ez azonban szerinte jelen esetben nem megfelelően indokolt. Az Ab nem találta megalapozottnak az indítványt. A földtulajdon sajátos természeti és vagyoni jellemzői indokolhatják a tulajdonosi jogokkal szemben a közérdek érvényesítését vagy a tulajdonjogszerzés korlátozását. A vizsgált esetben az örökösként érdekelt, ismeretlen új tulajdonos, mint a haszonbérbe adó jogutódja nem a haszonbérbe vevő érdekkörében felmerült okból nem tudja gyakorolni jogait, hanem más okból (hagyatéki eljárás megindításának hiányában). Az állam a magánjogi szerződésekbe nem úgy avatkozik be, hogy teljes mértékben megfosztja a magánjogi jogalanyokat szerződéskötési szabadságuktól, hanem az ismeretlen vagy azonosíthatatlan fél nyilatkozata helyett a törvény pótolja azt a földhasználat érdekében, a használat idejére, ellenérték fejében.