2018. november 15. - FELHÍVÁS Erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatások és természetmegőrzés megvalósítására

A Felhívás címe: Erdő-környezetvédelmi kifizetések
A Felhívás kódszáma: VP4-15.1.1-17
Magyarország Kormányának felhívása a magánjogi erdőgazdálkodók és a települési önkormányzatok részére, a természeti erőforrások megőrzésével és erősítésével, valamint az erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás átfogó célkitűzés megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és- kezelés előmozdítását valamint a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítását. A cél elérését a Kormány a magán erdőgazdálkodók és a települési önkormányzatok együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a természeti erőforrások megőrzésével és erősítésével, valamint az erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás céljának eléréséhez.
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
Az erdőgazdálkodási tevékenység során az erdészeti hatóság erdőtervben határozza meg az erdőgazdálkodó kötelezettségeit és jogosultságait az erdei haszonvételek, erdőgazdálkodási beavatkozások tekintetében. Jelen felhívásra azok a támogatást igénylők pályázhatnak, akik önkéntes alapon, a vonatkozó jogszabályi előírásokban és az erdőtervben foglalt jogosultságaikat kihasználva, a kötelezettségeken túlmutató erdő-környezetvédelmi vállalásokat tesznek.
Cél a tudatos erdő-környezetvédelmi gazdálkodási módok elterjesztése, a fafajok adaptációs készségének növelése, az egyes területeken az erdőtípus, fafaj-összetétel, illetve gazdálkodási mód megváltoztatása.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 4-es vidékfejlesztési prioritáshoz2, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 612 900 493 Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 300 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága (EMVA Irányító Hatóság, a továbbiakban: IH) hirdeti meg a 1248/2016. (V. 18.) kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek.
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
A. Örökerdő gazdálkodás
B. Erdőállományok kézimunka igényes ápolása
C. Természetkímélő anyagmozgatás

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
A jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
- az Evt. alapján - legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásakor - jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi erdőgazdálkodók, vagy települési önkormányzatok, amennyiben állami tulajdonban lévő erdő erdőgazdálkodója. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
1. Lásd az ÁÚF-ban található 2. Kizáró okok listája c. részben.
2. Állami támogatásnak minősülő vissza nem térítendő támogatás nem nyújtható:
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
b) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi
c) ha a támogatást igénylő nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ÁÚF-ben meghatározottak szerint) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani 2019. február 15-ig
1. A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú.
2. A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt az értékelési határnapig változtatások tehetők. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt az értékelési határnapig tett utolsó változtatás szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének az utolsó változtatás benyújtásának napja minősül.
3. Jelen felhívás esetében egy támogatást igénylő értékelési határnaponként egy támogatási kérelmet nyújthat be.
4. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.
5. A támogatás az erdőrészlet azonosító megadásával igényelhető.
6. A foglalkoztatás bővítéséről a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló online kitöltő program felületén kell nyilatkozni a támogatást igénylőnek.

7. A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltő-programon keresztül.
8. A támogatási kérelem Kincstár általi elektronikus fogadásának tényét a központi elektronikus szolgáltató rendszerben a támogatást igénylő tárhelyére történt feltöltés jelenti, beérkezésének időpontját pedig az ideiglenes tárhelyére kapott automatikus értesítés igazolja.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
1. Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
2. A támogatói okirat önmagában nem eredményezi a támogatás kifizetését. A kifizetés kizárólag kifizetési igénylés benyújtásával igényelhető.
3. Az évente benyújtandó kifizetési igénylést a mindenkori egységes kérelem rendeletben foglaltak szerint, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.
4. A kifizetési igénylés az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül nyújtható be, amely határidő jogvesztő hatályú.
5. A természetkímélő anyagmozgatási tevékenység esetében a kifizetési igénylést a tevékenység maradéktalan megvalósítását követő kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végéig lehet benyújtani.
6. Az örökerdő gazdálkodás és az erdőállományok kézimunka igényes ápolása tevékenységek esetében az első kifizetési igénylést a tevékenységek első évi munkáinak megvalósítását követően a támogatói okirat hatálybalépésétől számított második kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végéig lehet benyújtani.
7. Kifizetési igénylést az nyújthat be, aki támogatói okirattal rendelkezik; vagy aki a kifizetési igénylés benyújtásakor még nem rendelkezik támogatói okirattal, azonban a már benyújtott támogatási kérelme szerinti tevékenységet a felhívás 3.5.1. pontja alapján elvégezte és a felhívás 3.4.2. fejezetének megfelel.
8. A kifizetési igénylés a mindenkori egységes kérelem rendelet szerinti szankciómentes benyújtási határnapját követően is benyújtható a jogvesztő határnapig azzal, hogy a támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül.
9. A kifizetési igénylés benyújtására és elbírálására az Európai Parlament 1306/2013/EU rendelete, a Bizottság 640/2014/EU rendelete, a Bizottság 641/2014/EU rendelete, 809/2014/EU rendelete és a mindenkori egységes kérelemre vonatkozó hazai rendelet vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.
10. Egységes kérelmet kizárólag az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, a Kincstár http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén, ügyfélkapun keresztül.
11. A támogatott tevékenység elvégzése előtt 15 nappal korábban az ügyfélkapun keresztül kell bejelenteni:

Erdőállományok kézimunka igényes ápolása esetén:
A.) a vegyszeres védekezést a 12. számú melléklet szerinti formanyomtatványon.

Természetkímélő anyagmozgatás esetén:
B.) a fakitermelés és anyagmozgatás megkezdését és várható befejezését, az alkalmazott fakitermelés eszközét és módját a 13. számú melléklet szerinti formanyomtatványon.
12. A támogatott tevékenységek függvényében, ahol releváns, a kifizetési igényléshez mellékelni kell:
A.) foglalkoztatás bővítése esetén a munkaszerződés másolatát,
B.) pótlás során a felhasználás után benyújtott első kifizetési igényléshez az erdészeti szaporítóanyag származási igazolásának másolati példányát,
C.) az elvégzett műveletek igazolására szolgáló a 11. számú melléklet szerinti munkanapló másolatát. A folyamatosan vezetett munkanaplót az első kifizetés igénylést követően a kötelezettségvállalási időszak alatt benyújtott összes többi kifizetési igényléshez is mellékelni kell.
13. A támogatott tevékenységek függvényében, az első kifizetési igényléshez - természetkímélő anyagmozgatás esetén adott erdőrészletre benyújtott kifizetési igényléshez - mellékelni kell:

Örökerdő gazdálkodás esetén:
D.) támogatott átmeneti üzemmódú erdőrészlet esetében az 5. számú melléklet szerinti átalakítási tervet, támogatott örökerdő üzemmódú erdőrészlet esetében az 4. számú melléklet szerinti örökerdő fenntartási tervet,
E.) kerítés és villanypásztor esetében a megvalósítás pontos helyét és méretét alátámasztó mérési jegyzőkönyvet, melynek hitelességét az elektronikus benyújtó felületre történő saját poligon feltöltésével kell igazolni,
F.) padka, erdőszegély, lehelyezett fatörzs esetében a megvalósítás pontos hosszának és elhelyezkedésének leírását, valamint abban az esetben, ha ezen kiegészítő intézkedések a területnek csak bizonyos részét érintik - az ezekkel érintett terület határvonalainak feltüntetésével kiegészített, erdészeti nyilvántartási térképet,

Erdőállományok kézimunka igényes ápolása esetén:
G.) a részterületen megvalósuló erdőállományok kézimunka igényes ápolása esetében a területhatár állandósítással elkülönített részterület elhelyezkedését és méretét alátámasztó mérési jegyzőkönyvet, amelynek hitelességét az elektronikus benyújtó felületre saját poligon feltöltésével kell igazolni.

Természetkímélő anyagmozgatás esetén:
H.) az elvégzett fakitermelésre vonatkozó a Vhr. 29. § (1) b) pont szerinti bejelentő másolatát.
14. Amennyiben a támogatást igénylő - erdőállományok kézimunka igényes ápolása és örökerdő gazdálkodás esetén - az első kifizetési igénylés benyújtását követő időszakban, adott naptári évben nem nyújt be kifizetési igénylést a támogatott területre, illetve támogatott tevékenységre, úgy arra a naptári évre vonatkozóan nem részesül kifizetésben. A vállalt kötelezettségei azonban adott naptári évben is fennállnak, továbbá a kötelezettségek betartását helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálhatják, különös tekintettel az örökerdő gazdálkodás tevékenység esetében a 3.4.1 fejezet IV. A bekezdésének 11.) pontjában foglaltakra.
15. A benyújtott kifizetés igénylések alapján a támogatás a támogatásra vonatkozó adminisztratív ellenőrzések, keresztellenőrzések, helyszíni ellenőrzések lefolytatása után kerül kifizetésre.
16. A támogatást igénylőre nézve terhelő megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvre vonatkozó észrevétel jelen pályázati felhívás esetében kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül nyújtható be.
17. A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési igénylés benyújtása évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra.
18. A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.
19. A támogatás a kifizetési igénylés alapján, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 79. § (2b) bekezdésében foglaltak szerint fizethető ki.
https://www.palyazat.gov.hu/vp4-1511-17-erd-krnyezetvdelmi-kifizetsek

No events