2022. január 12. - Az Európai Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy tegyenek észrevételeket a mezőgazdasági, erdészeti és halászati ágazatra vonatkozó, felülvizsgált állami támogatási szabályokkal kapcsolatban.

A javasolt felülvizsgálat célja, hogy a hatályos szabályokat hozzáigazítsa a jelenlegi uniós stratégiai prioritásokhoz, különösen a közös agrárpolitikához (KAP), a közös halászati politikához (KHP), valamint az európai zöld megállapodáshoz. A tagállamok és más érdekelt felek 2022. március 13-ig válaszolhatnak a konzultáció kérdéseire.
Margrethe Vestager, versenypolitikáért felelős ügyvezető alelnök a következőket nyilatkozta: „A mai javaslatok célja annak biztosítása, hogy a mezőgazdasági, erdészeti és halászati ágazatra vonatkozó állami támogatási szabályok alkalmasak legyenek a zöld átállás elősegítésére. Ezenkívül a felülvizsgált szabályoknak köszönhetően a tagállamok könnyebben és gyorsabban tudnak támogatásokat nyújtani, anélkül, hogy az a verseny indokolatlan torzulásához vezetne az egységes piacon. Felkérünk minden érdekelt felet arra, hogy ossza meg velünk véleményét.”
A konzultáció a mezőgazdasági, erdészeti és halászati ágazatra alkalmazandó különféle állami támogatási szabályok, nevezetesen az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló, 2014. évi európai uniós iránymutatások, a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet, a halászati és akvakultúra-ágazat számára nyújtott állami támogatások felülvizsgálatára vonatkozó iránymutatás, a halászati csoportmentességi rendelet és a halászati de minimis rendelet javasolt felülvizsgálatára terjed ki.
A Bizottság elvégezte a mezőgazdasági és erdészeti ágazatra alkalmazandó meglévő szabályok értékelését, valamint jelenleg értékeli a halászati ágazatra vonatkozó szabályokat is. A konzultáció tárgyát képező javaslatok figyelembe veszik az összegyűjtött információkat.
Mindezek alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a vizsgált szabályok jól működnek és általában megfelelnek a célnak. Nagyrészt megfelelnek az érintett ágazatok igényeinek, és egyben hozzájárulnak a szélesebb körű, többek között a környezetvédelemmel, valamint a növény-, állat- és általában a közegészségüggyel kapcsolatos uniós szakpolitikai célkitűzések eléréséhez is.
Ugyanakkor az értékelésből az is kiderült, hogy a meglévő szabályokat célzottan felül kell vizsgálni, többek között pontosítani kell egyes fogalmakat, továbbá a meglévő szabályokat még jobban egyszerűsíteni és észszerűsíteni kell, valamint ki kell azokat igazítani, hogy jobban figyelembe vegyék a piaci és technológiai fejleményeket és az EU jelenlegi stratégiai prioritásait, többek között különösen az európai zöld megállapodást, a „termelőtől a fogyasztóig” stratégiát és a biodiverzitási stratégiát. Ezenkívül a szabályokat ki kell igazítani annak érdekében, hogy a tagállamok gyorsan bevezethessék a megreformált közös agrárpolitikát (KAP) és az új Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapot (ETHAA).
Ezzel összefüggésben a Bizottság számos módosítást javasol a különféle szabályokban, többek között a következőket:
Az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatás. A javaslat értelmében a Bizottság úgy fogja tekinti, hogy a tagállamoknak a megreformált KAP keretében, a KAP-stratégiai terveik részeként végrehajtott intézkedései összhangban vannak az uniós állami támogatási szabályokkal, hogy ezáltal az állami támogatás jóváhagyására irányuló eljárást gyorsan el lehessen végezni. A javaslat továbbá új támogatási kategóriákat vezet be, amely támogatások értékelése és elfogadása az iránymutatás szerint történne, például a növény-, állat- és a közegészség védelme érdekében az idegenhonos inváziós fajok és az új betegségek által okozott fertőzések megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra nyújtott támogatást. Ezenkívül a javasolt módosított iránymutatás jobban ösztönzi a környezet és az éghajlat szempontjából előnyös erdőgazdálkodási intézkedéseket (ún. erdő-környezetvédelmi és éghajlati szolgáltatások) azáltal, hogy a biológiai sokféleséggel, az éghajlattal, a vízzel vagy a talajjal kapcsolatos szolgáltatások és a karbongazdálkodási rendszerek esetében az elszámolható költségek 120%-ára növeli a maximális támogatási intenzitást.
A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet. A Bizottság javasolja, hogy a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó intézkedések támogatási intenzitása igazodjon a megreformált közös agrárpolitikán (KAP) alapuló KAP-stratégiai tervekben szereplő intézkedések támogatási intenzitásához. A Bizottság javasolja továbbá, hogy vonatkozzon csoportmentesség a támogatási intézkedések új kategóriáira, például a védett állatfajok által okozott károk helyreállítására nyújtott támogatásra, valamint a Natura 2000 területeken elhelyezkedő mezőgazdasági földterületek esetében felmerülő többletköltségek ellentételezésére nyújtott támogatásra.
A halászati és az akvakultúra-ágazat számára nyújtott állami támogatások felülvizsgálatára vonatkozó iránymutatás. A Bizottság új támogatási intézkedések bevezetését javasolja, amelyek értékelését a Bizottság az iránymutatás szerint végezné el, különösen az idegenhonos inváziós fajok és az új betegségek által okozott fertőzések megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra nyújtott támogatást, valamint a védett állatfajok által okozott károk ellentételezésére nyújtott támogatást (kivéve, ha azokra csoportmentesség vonatkozik). A javasolt iránymutatás-tervezet emellett a szabályok egyértelműsítését és észszerűsítését javasolja több területen, például a legkülső régiókbeli halászflották megújítására nyújtott támogatásra vonatkozóan. Ennek célja, hogy javuljon az iránymutatás-tervezet olvashatósága, ezáltal pedig – a tapasztalatokat is szem előtt tartva – könnyebbé váljon annak alkalmazása és egyértelműbb magyarázatot nyújtson a tagállamok számára.
A halászati csoportmentességi rendelet. A Bizottság javasolja, hogy a támogatási intézkedések új kategóriái mentesüljenek a Bizottság felé történő bejelentésre és a bizottsági jóváhagyásra vonatkozó kötelezettség alól, különös tekintettel a védett állatfajok által okozott károk ellentételezésére, valamint az egyes kedvezőtlen időjárási körülmények által okozott károk ellentételezésére nyújtott támogatásokra.
A halászati de minimis rendelet. A Bizottság javasolja a csekély összegű támogatások halmozott összegére vonatkozó tagállamonkénti felső határ aktualizálását a legfrissebb ágazati adatok alapján.
A konzultáció tárgyát képező javaslatok és a nyilvános konzultációkkal kapcsolatos valamennyi információ elérhető:
a mezőgazdasági és erdészeti ágazat, valamint a vidéki térségek tekintetében itt,
a halászati ágazat tekintetében pedig itt.


Következő lépések
A ma indított konzultáció mellett a felülvizsgált mezőgazdasági csoportmentességi rendelet és halászati csoportmentességi rendelet tervezetét, valamint a felülvizsgált halászati de minimis rendeletet a Bizottság és a tagállamok két találkozó keretében is megvitatják. Az elsőre a konzultációs időszak vége felé, a másodikra pedig a tervezeteknek a nyilvános konzultáció során kapott információk alapján történő felülvizsgálatát követően kerül sor. Az iránymutatás-tervezetet a Bizottság a konzultációs időszak vége felé tartandó többoldalú találkozón is megvitatja a tagállamokkal.
A Bizottság így biztosítani fogja, hogy a tagállamoknak és más érdekelt feleknek egyaránt elegendő alkalmuk legyen a bizottsági javaslattervezetekkel kapcsolatos észrevételeik megtételére.
A felülvizsgált szabályok elfogadására a tervek szerint 2022 végén kerül sor.


Háttér-információk
A mezőgazdasági és a halászati csoportmentességi rendelet a Szerződéssel összeegyeztethetőnek nyilvánítja az állami támogatások egyes konkrét kategóriáit, és mentesíti azokat a Bizottság felé történő előzetes bejelentésre és bizottsági jóváhagyásra vonatkozó követelmény alól, amennyiben eleget tesznek bizonyos feltételeknek.
A szóban forgó mentesítés jelentős egyszerűsítés, amely lehetővé teszi a tagállamok számára a gyors támogatásnyújtást, amennyiben teljesülnek az egységes piacon belüli verseny torzulását korlátozó feltételek. E szabályoknak köszönhetően az állami támogatási intézkedések jelentős hányadát – a mezőgazdasági ágazatban például mintegy 80%-át – a tagállamok immár anélkül hajtják végre, hogy szükség lenne a Bizottság előzetes jóváhagyására. Ez összhangban van a Bizottság azon megközelítésével, miszerint a hangsúlyt arra kell helyeznie, hogy többet és gyorsabban valósítson meg azokon a területeken, ahol ez indokolt, viszont kevesebbet tegyen ott, ahol a tevékenysége nem jár hozzáadott értékkel.
A mezőgazdasági csoportmentességi rendeletben és a halászati csoportmentességi rendeletben meghatározott szabályok kiegészítik a mezőgazdasági, erdészeti és a halászati ágazatra alkalmazandó iránymutatásban meghatározott szabályokat. Ezek állapítják meg azokat a feltételeket, amelyek alapján a Bizottság azt értékeli, hogy a csoportmentesség alá nem tartozó, és ezért a Bizottságnak bejelentendő állami támogatási intézkedések összeegyeztethetők-e az egységes piaccal. Ez a két szabályrendszer alkotja együttesen a mezőgazdasági, erdészeti és halászati ágazatban nyújtott állami támogatásokra vonatkozó átfogó szabályozást.
A de minimis rendeletek mentesítik a kis összegű támogatásokat az állami támogatások ellenőrzésére vonatkozó szabályok hatálya alól, mivel a Bizottság megítélése szerint azok nincsenek hatással az egységes piacon folytatott versenyre és kereskedelemre. Következésképpen csekély összegű támogatás a Bizottság előzetes bejelentése és jóváhagyása nélkül nyújtható.

 

No events