2018.03.11. - Őstermelő mikor juthat illetékmentesen termőföldhöz? – kérdezte olvasónk.

Surányi Imréné okleveles közgazda válaszolt.
Őstermelő termőföldet vásárolt (az adásvételi szerződés kelte 2017.11.02., az ellenérték kifizetése 2017.12.10-én történt, ez egyben a birtokba kerülés napja), amelyet 2017.12.14-én bérbe ad a saját gazdasági társaságának mezőgazdasági hasznosításra. Az őstermelő a gazdasági társaságában többségi, 50 százalékot meghaladó tulajdonos, a cég főtevékenysége növénytermesztés. Az illeték kiszabásáról még nincs határozat. Alkalmazható-e az ügyletre az 1990. évi XCIII. törvény 26. paragrafus (1) bekezdés p) pont pc) alpontja szerinti mentesség – más egyéb feltételek teljesítése esetén –, illetve van-e esetleg más mentességi lehetőség? – kérdezte olvasónk.
A hatályos rendelkezések szerint a termőföldnek a földműves általi, ellenérték fejében történő megszerzése akkor mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól, ha a birtokbaadástól, de legkésőbb az illetékkötelezettség keletkezését követő 12. hónap utolsó napjától – vagyoni értékű joggal terhelt termőföld szerzése esetén a vagyoni értékű jog megszűnésétől, megszüntetésétől, de legkésőbb az illetékkötelezettség keletkezését követő 5. év utolsó napjától – számítva 5 évig
– a termőföld tulajdonjogát nem idegeníti el,
– a termőföldön vagyoni értékű jogot nem alapít, és
– a termőföldet mező-, illetve erdőgazdasági tevékenység céljára hasznosítja.
Lényeges tehát, hogy a termőföld vásárlója földműves legyen. Földművesnek minősül a Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, illetve uniós tagállami állampolgár, aki a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. kormányrendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik, vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve
– mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott, vagy az árbevétel azért maradt el, mert a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, vagy
– a legalább 25 százalékban a tulajdonában lévő, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végzi.
Mező-, erdőgazdasági tevékenység: növénytermesztés, kertészet, állattartás, a méhanyanevelés, halászat, haltenyésztés, szaporítóanyag-termesztés, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, kiegészítő tevékenységgel vegyes gazdálkodás.
A termőföld hasznosításának átengedése esetén a tulajdonszerző gazdasági társasága részére akkor felel meg az illetékmentességnek, ha
– a gazdasági társaság mezőgazdasági termelőszervezet, amely vállalja, hogy a termőföldet mező-, illetve erdőgazdasági tevékenység céljára hasznosítja,
– a tulajdonszerző vállalja, hogy az 5 éves időtartam hátralévő részében a gazdasági társaságban fennálló tulajdoni hányada nem csökken 25 százalék alá.
A gazdasági társaság akkor minősül mezőgazdasági termelőszervezetnek, ha a mezőgazdasági igazgatási szerv nyilvántartásában ekként szerepel, vagyis
– az alaptevékenysége olyan mező-, erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő tevékenység, amelyet a 2017.12.14-én történt bérbeadást megelőzően legalább 3 éve folyamatosan folytatott, és
– az éves értékesítése nettó árbevételének több mint a fele a mező-, erdőgazdasági tevékenységből, illetve a kiegészítő tevékenységből származik, és
– legalább egy vezető tisztségviselője, vagy a cégvezetője a mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve a kiegészítő tevékenységet a szervezetben fennálló tagsági viszonyához kapcsolódóan gyakorolja, és mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel, vagy a mezőgazdasági igazgatási szerv által igazolt legalább 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik, vagy
– amely újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül;
Nagyon fontos, hogy az előírt feltételek fennállásáról és vállalásáról a tulajdonszerzőnek legkésőbb az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig, véglegessé válásáig kell nyilatkoznia az állami adóhatóságnál.
Ha az eredetileg vállalt 5 év letelte előtt a feltételek bármelyike nem teljesül, az egyébként járó illeték kétszeresét kell megfizetni, kivéve a tulajdonszerző elhalálozásának az esetét. Ha a vállalt feltételek csak a termőföld meghatározott tulajdoni hányada tekintetében teljesültek, az egyébként járó illeték kétszeresét kizárólag azon tulajdoni hányad vonatkozásában kell megfizetni, amelyre a feltételek nem teljesültek.

 

No events