Bemutatkozik a kaposvári erdészeti szolgálat (Kis Újság)

Olvasóink értékelése: 5 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktív
 
2000. december 8. - A hatályos törvények felhatalmazása alapján a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a 37/1996. (XII.29.) FM rendelettel létrehozta az Állami Erdészeti Szolgálatot, mely tíz területi igazgatóságán keresztül látja el az erdőgazdálkodással összefüggő erdőrendezői, első fokú erdészeti hatósági és egyéb igazgatási feladatait. A tíz igazgatóság közül az egyik a kaposvári székhellyel működő, ÁESZ Kaposvári Igazgatóság, melyet az alábbiakban mutatunk be.
A Balatontól délre, egész a Dráváig húzódó somogyi erdőkre, fásításokra terjed ki az igazgatóság illetékességi területe, ami 603,6 ezer hektár közigazgatási területen 161,8 ezer hektár (az ország erdőterületének egytizede) erdőterületet jelent. Ez 27 %-os erdősültségnek felel meg. Az 1992-93-as évek privatizációs törvényeinek végrehajtása során a kárpótlási árverési jegyzőkönyvekkel és a földkiadó-bizottsági határozatokkal az erdőterületek tulajdonosi szerkezetében jelentős változások történtek Somogy megyében is. A megye erdőterületeinek 61,2 %-a maradt állami, 0,3 %-a pedig közösségi tulajdonban, ahol az erdőkezelés megoldott. A többi erdőben egyrészt megindult a saját tulajdonú magán-erdőgazdálkodás ( 2,5 % ), a természetes személy megbízásos alapon (2,2 %), illetve a társult (17,3 %) formában történő erdőkezelés. A földkiadás, az ingatlan-nyilvántartásban az átvezetések elhúzódása, a bizalmatlanság, a jogszabályi változások miatt társulási szerveződés alatt van az erdők 14,4 %-a. Rendezetlen a sorsa mintegy 2,1 % erdőnek.
Az állami erdőtulajdon nagy részét a Somogyi Erdészeti és Faipari Rt és a HM Kaszó Erdészeti Rt kezeli vagyonkezelői szerződések alapján. Az önálló gazdálkodásra alkalmas magán tulajdonú erdőterületeken jelenleg 1545 fő 4,6 ezer ha-on kizárólagos tulajdonosként, 609 fő 3,9 ezer ha-on a többi tulajdonostárs megbízásából bejegyzett erdőgazdálkodó. Somogyban nagy hagyománya volt az erdőbirtokossági társulatoknak. Jelenleg 213 társulat működik, melyek összesen 15,5 ezer ha erdőt kezelnek (8,7 %). Létrejött 7 erdőszövetkezet, összesen 0,9 ezer ha területen, 5,8 ezer ha erdőt pedig 26 mezőgazdasági „új" szövetkezet kezel. A " régi" szövetkezetek közül már csak kettő kezel összesen 2,4 ezer ha erdőt. Jelentős a gazdasági társaságok által, megbízással kezelt erdőterület (3,6 %). Rendkívül fontos közügy, hogy az erdők meg tudjanak felelni hosszú távon és tartamosán a társadalom egyre bővülő érdekeinek. Ezek az érdekek az erdők elsődleges rendeltetésében, illetve az egyes rendeltetések érvényesítését biztosító erdőgazdálkodási tervek előírásaiban jelennek meg.
Gazdasági rendeltetésnek számítanak azok a fatermelési célú erdők, melyekben a bel- és külföldi fapiac számára a lehető legmagasabb értékű faanyag előállítása a cél, de ide tartoznak az elit magtermő és a vadgazdálkodás érdekeit szolgáló erdők is. A különleges rendeltetésű erdők zöme védett erdő. A Külső Somogy és a Zselic lösz dombjai rendkívül erózió-veszélyesek, mely ellen a legjobb védelem az erdő. Talajvédelemre 7980 ha került kijelölésre. Jellemző a somogyi erdőkre, hogy rendkívül gazdagok természeti értékekben. Mi sem bizonyítja jobban a szakszerű, értékeket megőrző erdőgazdálkodást, mint az, hogy az itt kijelölt három erdőrezervátum és öt tájvédelmi körzet (Kis-Balatoni, Boronka melléki, Zselici, Baláta környéki, Fehérvizi láp) zömét is az erdők alkotják. Különleges erdőtársulások alakultak ki a Dráva völgyében, jellegzetesek a somogyi fás legelők. Külön figyelmet szentelünk arra, hogy a községek, városok utcái, terei, parkjai, intézményeinek udvarai minél szebbek, fákban gazdagabbak legyenek.
Az igazgatóság 41 fős szakgárdájának felelősségteljes feladata annak biztosítása, hogy a somogyi erdők megőrizzék biológiai sokféleségüket, a jövő generációi számára is fennmaradjanak, állapotuk javuljon, területben gyarapodjanak. A fentiek biztosítása mellet az erdőgazdáknak természetesen joga a tartamosságot biztosító erdei haszonvételek tervszerű gyakorlása. A tervezés három fázisú:
1. Az igazgatóság erdőtervezői irodája évente (egy előre meghatározott területi program szerint) elvégzi a somogyi erdőterület egytizedének leltárszerű felvételét és meghatározza  (a felvételtől számított 10 éven belül) a bennük végrehajtandó feladatokat a gazdálkodók és a társhatóságok bevonásával. 1999-ben 15,7 ezer ha erdőről készült új erdőterv.
2. Az előbbiek alapján összeállított körzeti erdőtervek adatai felhasználásával az egyes gazdálkodók az általuk jogszerűen kezelt területre (megrendelés alapján) megkapják a 10 éves erdőgazdálkodási üzemtervet.
1999-ben 126 gazdálkodónak adtunk ki új üzemtervet.
3. Az üzemterv alapján a gazdálkodók összeállítják éves terveiket, melyet az igazgatóság erdőfelügyelői vizsgálnak felül, illetve ellenőrzik az engedélyezett munkák szakszerű végrehajtását. 1999-ben 638 db éves tervet vizsgáltunk felül.
A rendkívül nagy számú és visszatérő ügyfél miatt és érdekében úgy alakítottuk ki az erdő-felügyelői körzeteket és az ügyfélfogadást, hogy a felügyelőkkel a kapcsolatot minél egyszerűbben fel lehessen venni. Pontosan meghatároztuk, hogy az erdőterület fekvése szerint illetékes felügyelő hol (a SEFAG Rt. 9 erdészetének központjában és 2 önkormányzatnál) és mikor (kedd délelőttönként) tart ügyfélfogadást, ahol az ügyfelek teljes körű információt kaphatnak az erdőgazdálkodással kapcsolatosan.
Az igazgatóság hatósági munkájának évente ismétlődő főbb területei (tájékoztatásul pár 1999-es szám ): körzeti erdőtervek (előzetes, záró tárgyalása 15,7 ezer ha); üzemtervek előkészítése és jóváhagyása az erdőtervből (126 db); erdőgazdálkodók nyilvántartásba vétele (560 db); erdészeti szakszemélyzet esketése, nyilvántartása, erdőőrök vizsgáztatása, (171 fő); éves erdőgazdálkodási tervek felülvizsgálata, engedélyezése, (638 db); erdősítések műszaki átvétele (15341 ha, 3675 db); erdőgazdálkodási bírság kivetése (az erdőfelújításra előírt határidő túllépése miatt 5,2 millió Ft); erdővédelmi bírság kivetése (vadkár miatt 1999-ben 21 vadgazdálkodónak 8,6 millió Ft); erdősítések ötéves revíziója (2844 ha); fahasználatok műszaki átvétele (2896 db, 768,1 ezer köbméter); erdőfenntartási járulék megállapítása, elszámolás az erdészeti közcélú számlával (befizetés: 521,2 millió Ft, támogatás: 361,9 millió Ft).
1999-ben készítettünk egy igen terjedelmes és alapos tanulmányt a megye erdőgazdálkodásának helyzetéről és az erdőtelepítésre alkalmas földterületek felméréséről, melyet a tervezők beépítettek a megye hosszú távú területfejlesztési tervébe. Megállapítottuk, hogy több mint húszezer hektár olyan földterület található a megyében, melyet okszerűen és gazdaságosan csak erdősítéssel szabad és kell hasznosítani. Négy olyan kistérség erdészeti tájfejlesztési tervének összeállításában vettünk részt, mely részletes erdőtelepítési terveket is tartalmaz.

1999-ben már több mint 1300 ha, (190 db) új erdőtelepítés kiviteli tervét és pályázatát kellett elbírálnunk, 293 db költségvetést hagytunk jóvá, a kormányzati keretből 201,4 millió Ft támogatást fizettünk ki a végzett sikeres munkák után, melynek 83 %-a magántulajdonú földterületen valósult meg.
A megnövekedett igazgatási és hatósági munka csak megfelelő (és az igények szerint folyamatosan fejlesztett) informatikai háttér mellett valósítható meg. Igyekszünk kihasználni a számítástechnika adta lehetőségeket. Az elmúlt pár évben sikerült a központban jó belső hálózatot és a felügyelők lakására kihelyezett számítógépekkel modemes kapcsolatot kiépíteni. Az igazgatóság minden köztisztviselője rendelkezik számítógéppel és a használatához szükséges ismeretekkel. Az ügyintézés meggyorsítása és az adatbázisok aktuálissá tétele érdekében igyekszünk minden feldolgozást az eljáró ügyintézőhöz decentralizálni. A nagyobb gazdálkodókkal a közös fejlesztés eredményeként megteremtettük a térinformatikai alapokra helyezett információcsere lehetőségét. A digitális térkép- szerkesztés előnyeit már az erdőtervezésben tapasztaljuk, a tematikus térképek az erdőfelügyeleti-hatósági munkához adnak segítséget, melynek előnyeit reményeink szerint a kis erdőgazdálkodók is hamarosan látni fogják. Szeretnénk csatlakozni olyan információs adatbázisokhoz, melyek mindenki számára nyilvánosak és hasznos információkat szolgáltatnak a gazdáknak (köztük kiemelten az erdőtulajdonosoknak, erdőgazdálkodóknak ) gazdálkodási döntéseik meghozatalához. Egyszerűsítik, segítik terveik, pályázataik összeállítását. Látjuk, hogy sokuk számára ez jelenleg mekkora hátrányt jelent, hisz a költségvetési támogatásokra kiírt, erdőgazdálkodókat érintő pályázatokat az igazgatóság bírálja el és ellenőrzi a kihelyezett támogatás jogszerű felhasználását.
Az igazgatóság hagyományosan jó kapcsolatot tart fenn a társhatóságokkal (mindenek előtt az FVM-hez tartozó hivatalokkal) és régiós, megyei szervezetekkel. Rendszeresen részt veszünk a területfejlesztési, tájrendezési, területrendezési tervek összeállításában. Nádas József igazgató


© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.