A BIZOTTSÁG HATÁROZATA a Phytophthora ramorummal kapcsolatos intézkedésekről

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2002. szeptember 19.) a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. Közösségbe történő behurcolásának és a Közösségen belüli elterjedése elleni ideiglenes növény-egészségügyi szükségintézkedésekről (az értesítés a C(2002) 3380. számú dokumentummal történt)(2002/757/EK) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, tekintettel a legutóbb a 2002/36/EK bizottsági irányelvvel (1) módosított, a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének harmadik mondatára, mivel:
(1) Amennyiben valamely tagállam úgy véli, hogy fennáll a veszélye annak, hogy a 2000/29/EK irányelv I. vagy II. mellékletében nem szereplő károsító szervezet területére behurcolásra kerül vagy a területén szétterjed, ideiglenesen e veszély elhárításához szükséges kiegészítő intézkedéseket vezethet be.
(2) 2002. április 29-én az Egyesült Királyság tájékoztatta a többi tagállamot és a Bizottságot arról, hogy területén megjelent a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp.
nov. (a továbbiakban: károsító szervezet), és 2002. május 13-án a károsító szervezet Közösségbe történő behurcolásának és a Közösségen belüli szétterjedésének megakadályozására kiegészítő
intézkedéseket fogadott el. 2002. április 29-én Hollandia és Németország szintén bejelentette, hogy a területén megjelent a károsító szervezet.
(3) A károsító szervezet jelenleg nem szerepel a 2000/29/EK irányelv I. vagy II. mellékletében. Mindazonáltal a rendelkezésre álló tudományos információk alapján elvégzett előzetes kártevő-kockázatelemzés
kimutatta, hogy a károsító szervezet és annak kártékony hatásai komoly növény-egészségügyi problémát jelenthetnek a Közösségnek, különös tekintettel az olyan nem európai izolátumokra, amelyek csak az Amerikai Egyesült Államokban vannak jelen, és a Közösség területén található tölgyfákra vannak hatással, valamint az európai izolátumokra, amelyek olyan dísznövényekre vannak hatással, mint a Rhododendron és a Viburnum fajok. A tagállamokban a vonatkozó szolgálatokat felkérték, hogy folytassák a tudományos munkát a Közösség területén található tölgyfákat veszélyeztető nem európai izolátumokkal, a károsító szervezet epidemiológiájával és a potenciális gazdanövényekkel kapcsolatban.
(4) Ezért ideiglenes növény-egészségügyi szükségintézkedések foganatosítása szükséges a károsító szervezet Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli szétterjedése ellen.
(5) Ezeket az intézkedéseket a károsító szervezet behurcolására és szétterjedésére, a károsító szervezet ismert gazdanövényeinek  Közösségen belüli termesztésére és szállítására, a károsító szervezet elleni védekezésre, valamint a tagállamokban a károsító szervezet jelenlétére vagy folyamatos hiányára vonatkozó még átfogóbb ellenőrzésre kell alkalmazni. Mindazonáltal nem szükséges az ilyen intézkedések alkalmazása – a termés és a magvak kivételével – a Rhododendron simsii Planch egyedei esetében,
mert a rendelkezésre álló információk azt mutatják, hogy ezekre a növényekre a károsító szervezet nincs hatással.
(6) A fenti intézkedések eredményeit 2002-ben és 2003-ban rendszeresen értékelni fogják, különösen a tagállamok által biztosítandó információk alapján. A lehetséges további intézkedéseket az értékelés eredményeinek, valamint a tagállamok által benyújtott tudományos vélemények ismeretében mérlegelik.
(7) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,
ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:
1. cikk
E határozat alkalmazásában:
1. „károsító szervezet”: a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.
2. „fogékony növények”: – a termés és a magvak kivételével – az Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica Nutt., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Camellia
spp., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Leucothoe fontanesiana (Steudel) Sleumer, Lithocarpus densiflorus
(H & A), Lonicera hispidula (Dougl.), Pieris spp., Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhamnus californica (Esch), Rhododendron spp. L. – a Rhododendron simsii Planch. kivételével –, Sequoia sempervirens (D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Pursch.), Vaccinium vitis-idaea Britt., Vaccinium ovatum (Hook & Arn) Nutt. és Viburnum spp. L. egyedei.
3. „fogékony faanyag”: az Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H & A) és Quercus L. faanyaga.
4. „fogékony fakéreg”: az Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H & A) és Quercus L. elkülönített kérge.
2. cikk
A károsító nem európai és európai izolátumainak a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli szétterjesztése tilos.
3. cikk
(1) A fogékony növényeket és fogékony faanyagokat csak akkor lehet a Közösség területére bevinni, ha azok megfelelnek az e határozat mellékletének 1a. és 2. pontjában megállapított növény-egészségügyi
szükségintézkedéseknek, valamint ha a Közösségbe való belépésük során a károsító szervezet nem európai izolátumának jelenlétére vonatkozóan a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdése a) pontjának
megfelelően vizsgálatot végeznek el rajtuk, és a vizsgálat során a károsító szervezettől mentesnek találják azokat.
(2) Az e határozat mellékletének 1a. pontjában és 2. pontjában meghatározott előírásokat csak az olyan – az Amerikai Egyesült Államokból származó és a Közösségbe szánt – fogékony növényekre és fogékony faanyagokra kell alkalmazni, amelyeket 2002. november 1-én vagy azt követően indítottak útnak.
(3) A IV. melléklet I. szakasza (3) bekezdésének A. részében, a Quercus L. faanyaga – beleértve az Amerikai Egyesült Államokból származó, a természetes kerek felületét meg nem őrzött faanyagot –
tekintetében meghatározott intézkedések nem alkalmazandók a Quercus L. azon fogékony faanyagára, amely megfelel az e határozat melléklete 2. pontja b) pontjának előírásainak.
(4) 2002. november 1-jétől a magvak kivételével a Viburnum fajoknak, a Camellia fajoknak, illetve a Rhododendron simsii Planch kivételével a Rhododendron fajoknak az ültetésre szánt az Amerikai
Egyesült Államoktól eltérő harmadik országból származó, a Közösségbe bevitt egyedei csak akkor szállíthatók a Közösségben, ha azok rendelkeznek a 92/105/EGK bizottsági irányelvnek (1) megfelelően elkészített és kiállított növényútlevéllel.
4. cikk
Az Amerikai Egyesült Államokból származó fogékony fakéreg nem hozható be a Közösségbe.
5. cikk
(1) A magvak kivételével a Viburnum fajoknak, a Camellia fajoknak és a Rhododendron simsii Planch. kivételével a Rhododendron fajoknak a Közösség területéről származó, ültetésre szánt egyedei csak akkor
szállíthatók el a termesztési helyükről, ha megfelelnek az e határozat mellékletének 3. pontjában megállapított feltételeknek. Az ilyen növények termesztőit a 92/90/EGK bizottsági irányelv (2) rendelkezéseivel
összhangban nyilvántartásba veszik.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvántartásba vett termesztők minden esetben jelentik az illetékes hivatalos szerveknek a károsító szervezet termesztési helyen történő gyanítható előfordulását vagy
igazolt jelenlétét.
6. cikk
(1) A tagállamok hivatalos vizsgálatokat végeznek területükön a károsító szervezetre vonatkozóan annak meghatározására, hogy van-e bizonyíték a károsító szervezet által okozott fertőzésre, beleértve a
termesztett, illetve nem termesztett/nem gondozott növényeket is.
 (2) A 2000/29/EK irányelv 16. cikke (1) bekezdése előírásainak sérelme nélkül, az első bekezdésben előírt vizsgálatok eredményeit 2004. november 1-jéig kell bejelenteni a Bizottságnak és a többi tagállamnak.
(3) A tagállamok a területükön megfelelő intézkedéseket tehetnek a fogékony növények szállításai hivatalos nyomon követésének elvégzésére annak megállapítása érdekében, hogy azok megfelelnek-e az e
határozatban megállapított feltételeknek.
7. cikk
Legkésőbb 2002. október 31-ig a tagállamok úgy módosítják a károsító szervezet behurcolása és szétterjedése elleni védekezés céljából általuk elfogadott intézkedéseket, hogy azok megfeleljenek ennek a határozatnak, és a módosított intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.
8. cikk
Ezt a határozatot legkésőbb 2004. december 31-ig felül kell vizsgálni.
9. cikk
Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET
1a. A 2000/29/EK irányelv III. melléklete A. része 2. pontja és IV. melléklete A. része 1., 11.1 és 40. pontja előírásainak sérelme nélkül az Amerikai Egyesült Államokból származó fogékony növényeknek rendelkezniük kell a 2000/29/EK irányelv
13. cikkének (1) bekezdésében említett bizonyítvánnyal: a) amely megállapítja, hogy azok olyan területekről származnak, ahol a károsító szervezet nem európai izolátumainak előfordulása nem ismert. A bizonyítványban a terület nevét a „származási hely” rovatban kell feltüntetni; vagy
b) amelyet annak hivatalos igazolása után állítottak ki, hogy a hivatalos vizsgálatok során – beleértve a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta elvégzett, a gyanús tünetekre vonatkozó laboratóriumi vizsgálatokat – a termesztési helyen egyetlen fogékony növényen sem észleltek a károsító szervezet nem európai izolátumaira utaló jeleket.
Továbbá a bizonyítványt csak akkor állíthatják ki, ha reprezentatív mintákat vettek a növényekből a szállítás előtt, azokat megvizsgálták és e vizsgálatok során azokat a károsító szervezet nem európai izolátumaitól
mentesnek találták. Az utóbbit a bizonyítványban fel kell tüntetni a „további bejelentések” rovatban a „Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. nem európai izolátumaitól mentes” megjegyzéssel.
1b. Az 1a. pontban említett behozott fogékony növényeket a Közösségen belül csak akkor szabad szállítani, ha azok rendelkeznek a 92/105/EGK irányelv előírásainak megfelelően kiállított és kibocsátott
növényútlevéllel, amely tanúsítja a 3. cikk (1) bekezdésében említett vizsgálatokat.
2. Az Amerikai Egyesült Államokból származó fogékony faanyagot
csak akkor lehet a Közösségbe behozni, ha az rendelkezik a 2000/29/EK irányelv 13. cikkének (1) bekezdésében említett bizonyítvánnyal:
a) amely megállapítja, hogy a faanyag olyan területről származik, ahol a károsító szervezet nem európai izolátumainak előfordulása nem ismert. A bizonyítványban a terület nevét a „származási hely” rovatban kell feltüntetni; vagy
b) amelyet annak hivatalos igazolása után állítottak ki, hogy a faanyagról a kérget eltávolították, és:
i. a faanyagot leszélezték a körkörös felületek teljes eltávolítása érdekében, vagy
ii. a faanyag nedvességtartalma nem haladja meg a 20 %-ot a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve, vagy
iii. a faanyagot megfelelő forró levegős vagy forró vizes kezeléssel fertőtlenítették;
vagy
c) kéregmaradvánnyal rendelkező vagy kéregmaradvány nélküli fűrészáru esetében, ha a faanyagon vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereskedelmi gyakorlatnak megfelelően elhelyezett „Kiln-dried”, „KD” vagy egyéb nemzetközileg elismert jelzés bizonyítja, hogy annak nedvességtartalmát mesterséges szárítással
– a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve – 20 % alá csökkentették a feldolgozás folyamán az idő/hőmérséklet megfelelő beosztása alapján.
3. A magvak kivételével a Viburnum fajoknak, a Camellia fajoknak és a Rhododendron simsii Planch. kivételével a Rhododendron fajoknak a Közösség területéről származó, ültetésre szánt egyedei a termesztési
helyükről csak akkor szállíthatók el, ha azokat az e melléklet 1. pontjában említett növényútlevél kíséri, és:
a) olyan területről származnak, ahol a károsító szervezet előfordulása nem ismert; vagy
b) a növények aktív növekedési időszakának megfelelő időpontjában legalább egyszer elvégzett hivatalos vizsgálatok során – beleértve a gyanús tünetek laboratóriumi vizsgálatát – a termesztés helyén a
fenti növényeken a károsító szervezet jeleit a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték; vagy
c) az olyan esetekben, amikor a fenti növényeken a termesztés helyén a károsító szervezet jeleit észlelték, a megfelelő eljárásokat végrehajtották a károsító szervezet felszámolása céljából, amely legalább a fertőzött növények és a fertőzött növények 2 méteres körzetében található összes fogékony növény megsemmisítését
magában foglalja, valamint
i. a fertőzött növények 10 méteres körzetében minden fogékony növény és az érintett tétel fennmaradó növényei esetében:
— a növényeket a termesztés helyén tartották, és
— a felszámolási intézkedések megtételét követő három hónapon belül a növényeken legalább kétszer további hivatalos vizsgálatokat végeztek el, amikor azok aktív növekedési szakaszban voltak, és
— az említett három hónapos időszak alatt nem végeztek semmilyen kezelést, amely a károsító szervezet által okozott tüneteket elnyomhatná, és
— a növényeket a hivatalos vizsgálatok során a károsító szervezettől
mentesnek találták,
ii. a termesztés helyén az összes többi fogékony növényt ismételt intenzív hivatalos vizsgálatnak vetették alá az észlelést követően,  és azokat e vizsgálatok során a károsító szervezettől mentesnek találták.
4. Abban az esetben, ha a Közösségben a termesztés helyeitől eltérő helyeken bármely növényen a károsító szervezet jeleit észlelték, a tagállamok legalább a károsító szervezet elterjedésének megakadályozását
tartalmazó megfelelő intézkedéseket tesznek. Ezek közé tartozhat az érintett terület meghatározása, ahol az intézkedéseket végre kell hajtani.


© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.