Az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
139/2009. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
A támogatás célja
1. § A támogatás célja az erdők természetességének, biológiai sokféleségének, egészségi állapotának javításához kapcsolódó nem termelő beruházások támogatása a leromlott szerkezetű vagy idegenhonos fafajokból álló erdőtársulások tájhonos, adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásokká történő átalakítása, valamint a megfelelő elegyesség, illetve több szintes állományszerkezet kialakítása révén.
Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában
1. agresszíven terjedő idegenhonos fa- és cserjefaj: fehér akác (Robinia pseudo-acacia), bálványfa (Ailanthus altissima), amerikai (fehér) kőris (Fraxinus americana), amerikai (vörös) kőris (Fraxinus pennsylvanica), zöld juhar (Acer negundo), gyalogakác (Amorpha fruticosa), keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia), kései meggy (Padus serotina), nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), lepényfa (Gleditsia triacanthos), közönséges orgona (Syringa vulgaris), torzsás ecetfa (Rhus typhina),
2. állománykiegészítés: a fafajösszetétel szempontjából hiányos, vagy egyes lényeges erdőszerkezeti elemeket nem tartalmazó állományoknak ezen hiányosságok megszüntetésére alkalmas fafajokkal történő kiegészítése,
3. ápolás: az erdősítés megmaradása, fejlődése érdekében szükséges munkák,
4. első kivitel: az erdősítés, állománykiegészítés, telepítés első évi munkái a talaj-előkészítéstől a csemeteültetés vagy magvetés befejezéséig,
5. erdőrészlet: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: erdőtörvény) 16. § (6) bekezdésében ekként meghatározott fogalom,
6. erdőterület: az erdőtörvény 6. §-a szerinti, erdő által elfoglalt terület,
7. fafajcsere: olyan erdőművelési eljárás, amely során a meglévő, fafaj-összetételében nem megfelelő faállományt tarvágás után az erdőgazdasági tájnak megfelelő faállományra cserélik,
8. fainjektálás: olyan környezetbarát, az élő fa elpusztítására, illetve a tuskó újrasarjadzásának megakadályozására irányuló eljárás, amely során az erre a célra engedélyezett hatóanyag az élő szövetekbe fúrt lyukba helyezett zárt kapszula formájában vagy injektoros fejsze használatával kerül bejuttatásra,
9. kötelezettségvállalási időszak: a jogerős támogatási határozat közlésétől a jogerős kifizetési határozat közléséig tartó időszak, de legfeljebb a kifizetési kérelem benyújtási évét követő június 30-ig terjedő időszak,
10. közvetlenül határos erdőrészletek: olyan erdőrészletek, amelyek erdőrészlethatára közös, vagy azokat legfeljebb az Országos Erdőállomány Adattár (a továbbiakban: Adattár) térképi adatállományában nyilvántartott vonalas közlekedési létesítmény, vízfolyás, nyiladék választja el,
11. MePAR: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet szerinti nyilvántartási és azonosítási rendszer,
12. tájhonos állománytípus: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: EKV rendelet) 1. melléklete szerint az adott erdészeti tájban támogatható, tájhonos állománytípus,
13. tájhonos fafaj: az EKV rendelet 1. melléklete szerint az adott erdészeti tájban tájhonos fafaj,
14. erdőszerkezet-átalakítás (továbbiakban: szerkezetátalakítás): az erdőtörvény 55. §-ában meghatározott tevékenység,
15. támogatott terület: a jóváhagyó, illetve részben jóváhagyó támogatási határozat szerinti erdőrészlet vagy erdőrészletek teljes területe, melyen a támogatott tevékenység megvalósul,
16. területhatár állandósítás: a faállománnyal borított terület esetében a terület megközelítését szolgáló úthoz legközelebb eső határpont szabványosított, számozott erdészeti határkaróval, majd a határ további pontjainak - az összelátást biztosítva a határon lévő fákon - az erdőrészletek határának jelzésére használt fehér színű festéssel történő megjelölése, ha a terület határán a program ideje alatt jelölésre alkalmas fák nincsenek, a terület töréspontjain szabványosított erdészeti határjelek elhelyezése,
17. vágásérett faállomány: az a faállomány, amelynek az Adattárban nyilvántartott vágásérettségi mutatója legfeljebb 10 év.
Támogatható tevékenység
3. § A szerkezetátalakítási célok megvalósítása érdekében normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatás igényelhető az alábbi tevékenységek elvégzésére:
a) erdőállomány alatti erdősítéssel történő szerkezetátalakítás;
b) tarvágást követő szerkezetátalakítás
ba) fafajcserével,
bb) fafajcserével, tuskózással, gyökérfésüléssel,
bc) fafajcserével, fainjektálással vagy tuskókenéssel;
c) állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakítás.
A támogatás mértéke
4. § A támogatás mértéke
a) erdőállomány alatti erdősítéssel történő szerkezetátalakítás esetén 1400 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként;
b) tarvágást követő szerkezetátalakítás
ba) fafajcsere esetén 1019 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként,
bb) fafajcsere, tuskózás, gyökérfésülés esetén 1670 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként,
bc) fafajcsere, fainjektálás vagy tuskókenés esetén 2090 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként;
c) állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakítás esetén 496 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként.
A támogatás igénybevételének feltételei
5. § (1) A támogatásra az ügyfél akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtásakor a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: erdészeti hatóság) által az erdőtörvény alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó.
(2) A támogatási kérelem jóváhagyásának feltételei:
a) a támogatható terület legalább 1 hektár területű teljes erdőrészlet,
b) az ügyfél rendelkezik az adott területre vonatkozó, nevére szóló, az erdőtörvény
40. § (1) és (3) bekezdése szerinti erdőterv határozattal, melyben a szerkezetátalakítást valamelyik tájhonos állománytípus létrehozása érdekében tervezték meg,
c) az erdőgazdálkodói jogosultság az adott területre határozatlan időre, vagy legalább a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak végétől számított további két évre vonatkozóan fennáll.
(3) Szerkezetátalakítási támogatásra az adott erdőrészlet vonatkozásában az ügyfél nem jogosult, ha
a) ott az adott művelet elvégzésére - hivatalból indított eljárás során kiadott - jogerős erdészeti hatósági határozat kötelezi, vagy
b) az a KEOP-2008-3.1.2 Élőhelyvédelem, és -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése támogatási cél érdekében benyújtott pályázat alapján támogatott vagy előkészítést nyert terület.
(4) A 3. § a) pontja szerinti szerkezetátalakítás esetén az ügyfél azon erdőrészlet vonatkozásában jogosult támogatásra, amelyben az Adattár adatai alapján
a) vágásérett faállomány található;
b) az átalakítandó faállomány vonatkozásában
ba) az erdőrészletben található tájhonos fafaj újulata nem éri el a 20%-ot, és
bb) az erdőtársulás főfafajai közül a bükk és a tölgy fafajok mag eredetű egyedeinek elegyaránya a felső lombkoronaszintben nem éri el a 30%-ot, vagy
bc) az erdőtársulás főfafajai közül a bükk és a tölgy fafajok sarj eredetű egyedeinek elegyaránya a felső lombkoronaszintben meghaladja az 50%-ot, vagy
bd) az idegenhonos fafajok elegyaránya a felső lombkoronaszintben meghaladja a 20%-ot, vagy
be) az idegenhonos fafajok elegyaránya a teljes állományban meghaladja az 50%-ot.
(5) A 3. § b) pontja szerinti szerkezetátalakítás esetén az ügyfél azon erdőrészlet vonatkozásában jogosult támogatásra, amelyben az Adattár adatai szerint a szerkezetátalakítást megelőző tarvágást a támogatási kérelem benyújtásának évében vagy az azt megelőző egy naptári évben, az erdészeti hatóság engedélyében foglaltakkal összhangban, vágásérett faállományban hajtották végre.
(6) A 3. § c) pontja szerinti szerkezetátalakítás esetén az ügyfél azon erdőrészlet vonatkozásában jogosult támogatásra, amelyben az Adattár adatai alapján a jelenlegi állomány
a) felső lombkoronaszintjének záródása
aa) erdős-sztyepp klímában legalább 30%-os, vagy
ab) erdős-sztyepp klíma kivételével legalább 60%-os;
b) fafajainak vonatkozásában
ba) jelen vannak a tájhonos fafajok, és
bb) az elegyfafajok elegyaránya legalább 10%-kal kevesebb, mint a tájhonos állománytípusnak az EKV rendelet 2. mellékletében meghatározott elegyaránya, vagy
bc) az idegenhonos fafajok elegyaránya nem haladja meg a 10%-ot;
c) kora meghaladja a 20 évet, de a véghasználatig még legalább 30 év van hátra.
(7) Ha a támogatási jogosultság megállapítása során az Adattárban szereplő adatok szolgálnak alapul, az Adattárnak a támogatási kérelem benyújtási időszakának utolsó napja szerint aktuális adatait kell figyelembe venni.
A támogatott tevékenységekre vonatkozó részletes előírások
6. § (1) A 3. § a)-b) pontja szerinti szerkezetátalakítás végrehajtása során az első kivitel elvégzésének időpontjától a kötelezettségvállalási időszak végéig
a) az újulati szintben az EKV rendelet 2. mellékletében szereplő célállományoknál meghatározott elegyaránynak úgy kell megfelelni, hogy a főfafajként meghatározott fafajok mellett az elegyfafajok legalább 10%-os elegyaránynak megfelelően legyenek jelen,
b) az életképes, a tervezett célállománynak megfelelő csemeték legalább az 1. mellékletben szereplő darabszámban legyenek jelen.
(2) A 3. § a) pontja szerinti szerkezetátalakítás végrehajtása során a kötelezettségvállalási időszak alatt a véghasználatot nem lehet elvégezni.
(3) A 3. § b) pont bb) alpontja szerinti szerkezetátalakításnál a vágásterület előkészítése során tuskóösszetolás nem alkalmazható.
(4) A 3. § c) pontja szerinti szerkezetátalakítás első kivitelét úgy kell végrehajtani, hogy az első kivitel elvégzésének időpontjától a kötelezettségvállalási időszak végéig a tájhonos állománytípusnak az EKV rendelet 2. mellékletében meghatározott elegyfafajainak életképes csemetéi egyenletes eloszlásban - hektáronként összesen legalább 1000 db - legyenek jelen.
(5) Szaporítóanyag felhasználása során az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet szerinti, igazolt származási bizonyítvánnyal rendelkező erdészeti szaporítóanyagot kell felhasználni. A szaporítóanyag származását tanúsító származási bizonyítvány másolati példányát a kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig az erdészeti hatóság erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes szervéhez kell benyújtani, valamint az eredeti példányt a jogerős kifizetési határozat közléséig megőrizni.
(6) A támogatott területek esetében támogatott erdőrészletenként a területhatár állandósítását el kell végezni, és a jelöléseket a kötelezettségvállalási időszak alatt fenn kell tartani.
(7) A szerkezetátalakítási céllal vetett magból kikelt vagy ültetett csemeték szabad fejlődését a 3. melléklet szerinti ápolással a kötelezettségvállalási időszak alatt folyamatosan biztosítani kell.
(8 ) A kifizetési kérelem benyújtását követően az 5. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott erdőterv határozatban szereplő tájhonos állománytípust legalább 5 évig fenn kell tartani.


© 2023 Forestpress. All Rights Reserved.