Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatása (ForestPress)

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
2013. június 9. - A Vidékfejlesztési Minisztérium Pályázati felhívása Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelethez 2013.
Pályázatok benyújtásának határideje: a pályázati felhívás Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján történő megjelenését követő 31. és 60. nap között (2013. 08. 02.)

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetének 20/5/11 "Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása" c. fejezeti kezelésű előirányzat terhére, a vidékfejlesztési miniszter az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján az alábbi nyílt pályázati felhívást teszi közzé:

1. A támogatás célja
A támogatás célja a nem Magyar Államvasutak Zrt. vagy nem erdőgazdasági Zrt-ék által működtetett erdei vasutak üzemeltetésének támogatása.
Támogató: Vidékfejlesztési Minisztérium.
A pályázat nyílt.

2. Pályázat benyújtására jogosultak köre
A támogatásra az a non-profit gazdasági társaság, civil szervezet és költségvetési szerv (a továbbiakban: pályázó) jogosult, amely bejelentett menetrend alapján az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény szerinti erdei vasúton, vagy egyéb természeti környezetben futó vasúton, közjóléti tevékenységgel összefüggésben keskeny nyomközű vasúti pályán, turisztikai célú személyforgalom bonyolítását végzi.

3. A támogatás igénybevételének általános feltételei
Pályázat benyújtására az a pályázó jogosult, amely:
a) legkésőbb a pályázat benyújtásáig a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba veteti magát a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (a továbbiakban: MVH), és a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolja a nyilvántartásba vétel megtörténtét, vagy azt, hogy az erre vonatkozó kérelmét benyújtotta;
b) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, illetve nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt és erről a pályázat benyújtása során nyilatkozik;
c) a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással - kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja - vagy adók módjára behajtandó köztartozással, és erről a pályázat benyújtása során nyilatkozik;
d) nyilatkozik a pályázat benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről, a támogató megnevezéséről;
e) nem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló Korm. rendelet szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;
f) az 5. pont szerint, az előírásoknak megfelelő pályázatot nyújt be a 6. pontban rögzített további feltételeknek megfelelően.

4. A támogatás forrása és mértéke
A támogatás forrása a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 11. Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása jogcímcsoport előirányzat Nemzeti Erdőprogram 10032000-01220191-52000001 számú fizetési számla.
A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke 25 millió forint.
Támogatás a rendelkezésre álló keret mértékéig nyújtható, és egy pályázó legfeljebb 7 500 000 forint vissza nem térítendő, utófinanszírozású támogatásban részesülhet, de a támogatásról szóló döntés az igényelt összeghez képest alacsonyabb összegre is vonatkozhat. A támogatott tevékenységhez a támogatáson felüli saját forrás biztosítása nem feltétel. A támogatás intenzitását érintő megkötés nincsen.
A támogatás a Szerződés 87. 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános de minimis rendelet) hatálya alá tartozik. Ennek értelmében a támogatás összege pályázóként nem haladhatja meg az általános de minimis rendeletben meghatározott értéket (az adott pénzügyi évben, valamint azt megelőző két pénzügyi évben együttesen legfeljebb 200 ezer Euró). A támogatás összege a pályázati felhívás megjelenése hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró árfolyam alapján euróban kerül meghatározásra.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 78. § (9) bekezdése értelmében előleg folyósítására több részletben, a támogatási szerződésben meghatározott ütemezéssel is sor kerülhet, amennyiben azt a Támogatott a pályázat benyújtásakor igényli.
A támogatásnál a nyilvános menetrend szerint indított, és a mentesítő járatok menetlevélen feltűntetett futásteljesítménye (km) alapján számolható el.

5. A pályázat tartalmi és formai követelményei
A pályázatot a pályázati felhívás mellékletét képező Pályázati Adatlap és Pályázati Űrlap kitöltésével kell elkészíteni.
A pályázati adatlap, az adatlap 1. számú melléklete és pályázati űrlap kitöltése kizárólag elektronikus úton történhet. Az elektronikus kitöltő felület elérhető, illetve letölthető a http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/erdeikisvasut2013 linkről. A kitöltött adatlapot, mellékletet, űrlapot az elektronikus felületen történő véglegesítés után ki kell nyomtatni, oldalanként kell hitelesíteni, majd CD-re (elektronikus adathordozó) menteni és a jelen pályázati felhívás 6. pontjában foglaltak szerinti módon, postai úton meg kell küldeni a Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály címére (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.).
A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban lefűzve kell benyújtani. A beadott pályázatokon egyértelműen fel kell tüntetni, melyik az eredeti és melyik a másolati példány. A pályázatot oldalszámozással és minden oldalán eredeti aláírással kell ellátni. Az előbbiektől eltérő módon beküldött pályázatok nem kerülnek elfogadásra.
A benyújtandó pályázati dokumentációt az alábbiak szerint kell összeállítani:
- hiánytalanul kitöltött, aláírt Adatlap,
- az Adatlap kitöltött és aláírt 1. sz. melléklete,
- kitöltött, aláírt űrlap,
5.1 Benyújtandó dokumentumok:
a.) gazdasági társaságnak nem minősülő gazdálkodó szervezet (egyesület, költségvetési szerv) esetén létesítő okiratának egyszerű másolata;
b.) a pályázó fennállását igazoló hiteles okirat, valamint a fennállást igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló - közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő - okirat;
c.) a pályázó képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya;
d.) a Rendelet 2. § (2) a) szerinti működési engedély, vagy a vasúti igazgatási szerv és a közlekedési hatóság részére tett bejelentés másolata;
e.) a pályázó nyilatkozata arról, hogy az üzemeltetés a pályázathoz benyújtott menetrend alapján, menetrendszerűen történik;
f.) előleg kérése esetén a pályázó valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással terhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata;
g.) a 2013. évi költségvetés;
h.) a 2013. évre szóló menetrend.

6. A pályázatok benyújtásának helye, módja és rendje
A pályázatot a Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztályához (a továbbiakban: szakmai főosztály) a pályázati felhívás megjelenésének 30. napját követő további 30 napon belül az elektronikus felületen kitöltött, majd kinyomtatott, aláírt és lebélyegzett pályázati adatlapot, adatlap mellékletét, űrlapot és az aláírással ellátott CD-t postai úton tértivevényes küldeményként kell benyújtani. A CD-n a benyújtásra kerülő pályázati dokumentáció aláírással ellátott összes anyagát meg kell jeleníteni. A benyújtás időpontja a postabélyegző kelte.
A pályázat benyújtásának határideje jogvesztő hatályú.
A benyújtott, formailag megfelelő pályázatokat a szakmai főosztály azonosító számmal nyilvántartásba veszi. A határidő után benyújtott pályázatokat a szakmai főosztály érdemi elbírálás nélkül elutasítja és visszaküldi.

7. A pályázatok elbírálásának rendje
A pályázatokat a benyújtási határidő utolsó napját követő 15 napon belül el kell bírálni.
Hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázatok értékelését a szakfőosztály, a döntés előkészítését véleményező szervként szakértőkből álló Bíráló Bizottság végzi el.
A Bíráló Bizottság a támogatási javaslatát a szakmai kötelezettségvállaló elé terjeszti, aki azt továbbküldi miniszteri jóváhagyásra.
A támogatásra vonatkozó döntést a Bíráló Bizottság javaslata alapján és bevonásával a miniszter hozza meg, legkésőbb a beadási határidőt követő 60 napon belül.
A döntés vonatkozhat a támogatás odaítélésére, a támogatás mértékének meghatározására, illetve a pályázat elutasítására.
A pályázót a döntésről annak meghozatalát követő 15 napon belül kell írásban értesíteni.
A döntés időpontját, a nyertes pályázók névsorát, az elnyert támogatás összegét és jogcímének megnevezését a minisztérium a kormányzati portálon a döntést követő 15 napon belül közzéteszi és ezzel egyidejűleg értesítést küld az MVH részére.
A döntési lista kötelezettségvállalást jelent.
A támogatást megállapító döntés meghozatalakor a postai benyújtás sorrendje kerül alkalmazásra, szükség esetén az arányosítás lehetőségét is alkalmazza a Bíráló Bizottság.
A pályázó - a rá vonatkozó adatok tekintetében - jogosult betekinteni a pályázat elbírálásával összefüggésben keletkezett bírálati jegyzőkönyvbe.
A döntéssel kapcsolatban - annak kézhezvételét követő 15 napon belül - jogszabálysértésre hivatkozással kifogást lehet benyújtani a miniszterhez. A kifogást a miniszternek kell címezni, és a Vidékfejlesztési Minisztérium részére kell benyújtani. A kifogás elbírálására az Ávr. 90. §-ában foglalt szabályok szerint kerül sor.

8. Szerződéskötés
A támogatási döntésről szóló értesítés megküldését követő 15 napon belül a nyertes pályázóval a miniszter hatósági szerződést köt, amelyben meghatározza a támogatás igénybevételének és felhasználásának részletes feltételeit.
A hatósági szerződésben rögzíteni kell a támogatás összegét támogatástartalomban (euróban) is kifejezve, annak általános de minimis jellegéről szóló tájékoztatást, valamint az általános de minimis rendelet címét, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napját.
A hatósági szerződés legalább az alábbi elemeket tartalmazza:
1.) a támogatott vasút nevét, és működési helyét;
2.) a támogatás intervallumát;
3.) a támogatás összegét, felhasználásának pénzügyi feltételeit, a pályázó részéről a támogatás felhasználásának elszámolására vonatkozó kötelezettségeit;
4.) a támogatás intenzitásának mértékét;
5.) a fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási és egyéb kötelezettségeket;
6.) a szerződésszegés vagy a nem szerződésszerű teljesítés jogkövetkezményeit;
7.) az ellenőrzési jogosultság elfogadását, és az ellenőrzésre jogosultak megnevezését (Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, szakmai főosztály);
8.) az elállás jogát, feltételeit;
9.) támogatási előleg igénylése esetén a támogatási előleg nyújtásának feltételeit, az előleggel való elszámolás módját, határidejét;
10.) a pályázó elszámolási kötelezettségét, az elszámolásban szereplő dokumentumok körét, valamint az ehhez kapcsolódó határidőket;
11.) felhatalmazó levelet az azonnali beszedési megbízás benyújtására;
12.) a vonatkozó jogszabályok szerinti kötelező tartalmú nyilatkozatokat, a döntéssel előírt, meghatározott egyéb mellékleteket, feltételek teljesítésének igazolását;
13.) a támogatási szerződés módosításának feltételeit.
A hatósági szerződés megkötését követően a nyertes pályázó által bejelentett menetrendet a minisztérium honlapján közzéteszi.
A szerződéskötésre vonatkozó határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.
A pályázó a postán megküldött hatósági szerződést az aláírást követően visszaküldi.
Amennyiben a pályázó a hatósági szerződés kézhezvételét követő harminc napon belül annak négy eredeti aláírt példányát önhibájából nem küldi vissza a minisztérium részére, a támogatásról szóló döntés hatályát veszti.

9. Ellenőrzés
Az ellenőrzések lefolytatásáról a szakmai főosztály közreműködésével a miniszter gondoskodik a 25/2012. (XII. 29.) VM utasításban foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben az ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a támogatást jogosulatlanul vették igénybe, a Minisztérium határozatban elrendeli annak visszafizetését.

10. Támogatási előleg, a támogatás kifizetésének rendje és elszámolása
Az elnyert támogatás legfeljebb 50%-os mértékéig, egyszeri alkalommal és az adatlapon nyilatkozott kérelem alapján - a hatósági szerződésben rögzített feltételek szerint - támogatási előleg kerül kifizetésre.
A miniszter a hatósági szerződés megkötését követő 5 napon belül előlegfizetési utasítást küld az MVH részére. Az MVH a forrás rendelkezésre állása esetén, az előlegfizetési utasítás kézhezvételétől számított 15 napon belül, vagy a forrás rendelkezésre állását követő 15 napon belül gondoskodik az előleg átutalásáról. Az előleget a folyósítást követő 30 napon belül fel kell használni és a felhasználásról a 31. napra részbeszámolót kell benyújtani. A fel nem használt támogatást felszólítás nélkül köteles a támogatott a VM számára visszafizetni. A határidőre vissza nem fizetett támogatás után a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerint késedelmi kamatot kell fizetni.
Az előlegen túl fennmaradó támogatási összegre vonatkozó pénzügyi elszámolás - szakmai és pénzügyi beszámoló - benyújtásának végső határideje
2013. november 15.
A támogatásra jogosultnak a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból nyújtott támogatások felhasználása ellenőrzésének, és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 25/2012. (XII. 29.) VM utasításában leírtak szerint elkészített beszámolót - figyelemmel a hatósági szerződésben meghatározott tartalomra is - a minisztériumhoz kell benyújtania.
A beszámolóhoz mellékelni kell a menetlevél, vagy azzal azonos adattartalmú dokumentumok (a továbbiakban: bizonylatok) kedvezményezett által hitelesített másolati példányát és az azokból a 10.1 pontban felsoroltak közül az a, b, c, d, e, j, k pontok alapján táblázatos formában összeállított kimutatást 2013. évre vonatkozóan. A támogatási összeg kiszámításának alapját képező bizonylatok eredeti példányait a kedvezményezettnek záradékolnia kell a támogatási szerződés száma és támogatási összeg feltüntetésével, és ezt követően készülhet el a kedvezményezett által hitelesített másolat.
A beszámoló benyújtási határidejének elmulasztása esetén az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
A miniszter a jogosultságot a nyertes pályázó által benyújtott beszámoló alapján ellenőrzi és dönt a kifizetésről.
Jogosultság megállapítása esetén a miniszter a hatósági szerződésre hivatkozva - a döntéshozatalt követő 8 napon belül - kifizetési utasítást küld az MVH részére.
Amennyiben a beszámoló nem felel meg a rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek, vagy más okból kiegészítésre, vagy javításra szorul, a minisztérium a pályázót a hiányok megjelölése mellett 15 napos határidő kitűzésével a hibák kijavítására, illetve pótlására szólítja fel. Amennyiben kiderül, hogy a pályázó a megvalósítás során nem a benyújtott pályázati anyagban és a szerződésben rögzített feltételek szerint járt el, a támogatás kifizetését részben vagy egészben elutasítja, és határozatban előírja az előlegként kifizetett támogatási összeg visszafizetését.
10.1 A bizonylatok kötelező tartalmi elemei
a.) Bizonylat sorszáma
b.) Dátum
c.) Mozdony pályaszám
d.) Vonat száma
e.) Vonat nem
f.) Állomás neve (induló)
g.) Állomás neve (érkező)
h.) Indulási idő
i.) Érkezési idő
j.) Megtett kilométer
k.) Utaslétszám
l.) A bizonylat kiállítójának aláírása

11. A pályázatnál alkalmazandó jogszabályok
- Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet
- A Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006.12.28., 5. o.)
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
- Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.)
- Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény
- A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (Vtv.)
- A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
- Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
- A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelölésről szóló 154/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet
- A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi kezelésének, felhasználásának szabályairól szóló 55/2012. (VI. 21.) VM rendelet
- A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodás belső normáiról szóló 22/2012. (X. 27.) VM utasítás
- A vidékfejlesztési miniszter 25/2012. (XII. 29.) VM utasítása a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból nyújtott támogatások felhasználása ellenőrzésének, és a beszámolók összeállításának szabályairól

12. A pályázati dokumentáció elérhetősége,
a pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad
A pályázati dokumentáció az alábbi honlapon érhető el:
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/erdeikisvasut2013
A pályázati dokumentáció postai úton nem igényelhető.
A pályázati dokumentáció tartalmazza a pályázati felhívást, a pályázati adatlapot, az adatlap mellékletét képező nyilatkozati lapot, pályázati űrlapot.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás az alábbi elérhetőségen kérhető: Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály dr. Gaál Györgyné hétfőtől szerdáig 9 és 14 óra között (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., +36/1-795-38-47).


    


 

© 2022 Forestpress. All Rights Reserved.