A MAGOSZ MEGÁLLAPODÁSI JAVASLATA

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

A MAGOSZ MEGÁLLAPODÁSI JAVASLATA
(A demonstráló szervezetek tervezete)
2005. február 28.

A Kormány nevében dr. Németh Imre földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, valamint a Gazdademonstrációt kezdeményező szervezetek képviseletében Jakab István között az agrártermelők helyzetének javítására

A Kormány nevében a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban miniszter), valamint a Gazdademonstrációt kezdeményező szervezetek (továbbiakban demonstráló szervezetek) képviseletében a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke
tiszteletben tartva a társadalmi konfliktusok békés megoldásának elvét;
elfogadva Magyarország Európai Uniós tagságából, és a Közös Agrárpolitika végrehajtásából adódó szabályozási kötelezettségeket, korlátokat, lehetőséget;
a magyar agrárgazdaság és a magyar vidék jövőjéért kölcsönösen felelősséget vállalva,
az alábbiakban állapodtak meg1:


A 2004-es megállapodás rendezése
2. A 2004. február 25-én aláírt Demonstrációs Megállapodás maradéktalan betartását.

A Kormány vállalja, hogy a 2004. február 25-én aláírt demonstrációs megállapodás alábbi nem teljesült pontjainak betartására teljesítési kötelezettséget vállal az itt meghatározott határidőkkel:

A 25/2004-es (III.3.) támogatási rendelet alapján 430.000 tonna élő vágóbaromfi után 4,085 milliárd forint állatjóléti támogatás járt volna, amelyből 1,649 milliárd forintot fizettek ki. A tárca vállalja az elmaradt kifizetés 2005. március 31. határidőre történő teljesítését.

Sertés esetében 7,2 milliárd forint járt volna, amelyből 4,197 milliárdot fizettek ki. A befogadott pályázatok közül baromfiból 1,262 milliárd forintot, sertésből 1,826 milliárd forintot nem fizettek ki. 3,7 millió sertés állatjóléti támogatására 2000 Ft/db mértékben összesen 7,4 milliárd forintból 1,9 milliárdot nem fizettek ki. A tárca vállalja a 2004. október 12-vel leállított pályázatok újraindítását és az elmaradt támogatások visszamenőleges kifizetését.

A 68 Ft+ÁFA/l tejár csak irányár volt, de nem minden feldolgozó vállalta. Ezért nem minden termelő jutott hozzá ehhez az árhoz. Az iskolatej akció 2004. május 1-jétől az 1-8. osztályos általános iskolásoknál meghirdetésre került, de annak költségeit a tárca az önkormányzatokra hárította, így az a legtöbb helyen nem működik. A tárca vállalja a program forrásfedezetének biztosítását.

A Hajdú-Bét Rt. kistermelői beszállítói köre részére a hitel nem érte el a célját. A tárca a Hajdú-Bét Rt. F.a. élőállat-beszállító kishitelezői érdekében módosítja az 1041/2004. (IV.28) Korm. rendeletet valamint ezzel összefüggésben a 107/2004. (VI. 8.) FVM rendeletet oly módon, hogy ezen kishitelezők a felszámoló által visszaigazolt követeléseik 100%-ára kaphatnak hitelt. A hitelek visszafizetését az állam átvállalja.


Területalapú támogatások
3. A velünk azonos időben csatlakozó országok gyakorlatának megfelelően a területalapú támogatások és a nemzeti kiegészítő támogatások kifizetését.

A 2004-es területalapú támogatások (SAPS) valamint a kiegészítő nemzeti közvetlen támogatások (top-up) kifizetése március 15-ig megtörténik mindazokon a területeken, ahol nem merült fel vagy már tisztázódott az eltérés. Azokon a területeken, ahol a pontosítás megtörtént, a postára adástól számított 30 napon belül, de legkésőbb 2005. március 31-ig kifizeti a támogatás teljes összegét.

A 2005-ös terület alapú támogatásokat (SAPS) kiegészítő nemzeti közvetlen támogatásokat (top-up) valamint a notifikált nemzeti támogatásokat az alábbi határidőkkel meghirdeti a tárca:
SAPS: 2005. március 15.
top-up: 2005. március 20.
nemzeti támogatások: 2005. március 10.
A fenti támogatásokat legkésőbb 2005. december 31-ig kifizeti.

Mivel a top-up valamint a nemzeti támogatások egy részére a 2005-ös költségvetésben nincs forrás-fedezet, ezért ezek költségvetési forrását a Kormány legkésőbb a kifizetés határidejéig pótlólagosan biztosítja. Arra nem a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) forrásainak esetleges átcsoportosításából származó forráskeretet használja fel.

2005-től kezdve a területalapú (SAPS, top-up) támogatásokra benyújtott igénylésekkel kapcsolatban a gazdálkodó a benyújtástól számított 30 napon belül írásos visszaigazolást kap a tartalmi és formai megfelelésről.  Az igénylések kifizetése legkésőbb minden év december 31-ig megtörténik. Az igénylő gazda hibátlan fizikai blokkjaiban lévő parcelláira eső támogatási összeg kifizetésre kerül.

Vidékfejlesztés (NVT, AVOP, SAPARD)

6. 2005. február 28-ig hirdessék meg az idei nemzeti támogatásokat és vonják vissza a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv forrásainak átcsoportosítására irányuló brüsszeli kezdeményezést.

A Kormány a Nemzeti Vidékfejlesztés Terv (NVT) 2004. évi forrásainak átcsoportosítására vonatkozó, valamint az ezzel összefüggő top-up megállapodás módosítására vonatkozó, az Európai Unió Bizottságához benyújtott kérelmét 2005. március 31-ig visszavonja.

Az FVM vállalja, hogy a SAPARD-támogatások kifizetését az eljárási szabályok életszerű alkalmazásával felgyorsítja. A 2004. évi NVT keretekre benyújtott pályázatok elbírálása haladéktalanul megtörténik, a pályázókat ennek eredményéről legkésőbb 2005. március 15-éig az MVH kiértesíti, és legkésőbb 2005. március 31-ig kifizeti.

A 2005. évi NVT pályázatokat a tárca legkésőbb 2005. március 31-ig az NVT eredeti, EU által aláírt pénzügyi táblázata szerinti forráskerettel meghirdeti.

3. A felfüggesztett AVOP és NVT pályázatok – beleértve a „Földért életjáradékot” programot felváltó kedvezőbb európai „Korai nyugdíjazás” jogcím – azonnali megnyitását, az „életképességi határok” csökkentését, a 2004. évi keretre pályázók azonnali kiértesítését és az elbírált pályázatokban megállapított támogatások (beleértve a SAPARD támogatásokat is) folyósítását 30 napon belül.

A tárca vállalja, hogy az NAKP 2004. első nyolc hónapjára eső kifizetéseit 2005. március 31-ig teljesíti mindazoknak, akik a 2002-ben megkötött támogatási szerződés (a Tanács 2092/91 rendelete, a 140/99 Kormány rendelet, a 2/2000 FVM-KöM közös rendelet, illetve a 74/2004 FVM rendelet) követelményeinek az FVM által elismert ellenőrző szervezet igazolása szerint eleget tettek.

Az NVT korai nyugdíjazás jogcímének pályázatát a tárca legkésőbb 2005. június 1-ig meghirdeti, megteremti annak hazai jogszabályi kereteit, és a meghirdetéshez szükséges hazai forráshányadot biztosítja.

A felfüggesztett AVOP pályázati jogcímeket a tárca legkésőbb 2005. március 31-ig megnyitja.

Az AVOP és az NVT pályázatok adott jogcímeinél befogadási kritériumként meghatározott „életképességi határértékeket” a tárca az alábbiak szerint csökkenti:
AVOP: 2 EUME
NVT: 1 EUME
A pályázható összegek felső határértékét az életképességi határértékekkel szabályozott jogcímeknél a tárca a felére csökkenti.

9. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv agrár-környezetgazdálkodási jogcíménél
a degresszivitás – a maximálisan 500 ha-os jogosult pályázati terület – visszaállítását, és ezzel a források igazságosabb elosztását;

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv agrár-környezetgazdálkodási jogcímeinél sávos degresszivitás kerül érvényesítésre az alábbi sávhatárokkal:
Szántó és gyep művelési ágban
0-150 ha 100%
150,01-300 ha 90%
300,01-500 ha 70%
500,01-800 ha 50%
800,01-1500 ha 30%

Szőlő, gyümölcs, tó, nádas (vizes élőhelyek) művelési ágban
0-30 ha 100%
30,01-60 ha 90%
60,01-100 ha 70%
100,01-160 ha 50%
160,01-300 ha 30%

9. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv agrár-környezetgazdálkodási jogcíménél
a gazdálkodási rendszerek kifizetési összegeinél meglévő aránytalanságok (pl. az ökológiai gazdálkodás indokolatlan alulfinanszírozásának) megszüntetését.

A  kifizetési arányok meghatározásánál prioritást kap az egyes gazdálkodási rendszerek környezeti hozadéka, népességmegtartó ereje. Ennek megfelelően az ökológiai gazdálkodás kifizetései – alapul véve az integrált gazdálkodás kifizetéseit – annak legalább 120%-át eléri. Az ökológiai gazdálkodásra hátrányos intézkedések (ökológiai kiegészítő területek előírása, párhuzamos gazdálkodás tilalma, toxikus elemek vizsgálata a ciklus végén stb.) törlése. Az erre vonatkozó és a hatályos jogszabályelőírások értelmezésére az egyeztetések legkésőbb 2005. március 5-éig megkezdődnek a tárca és az érdekképviseletek között, és ennek eredménye mint módosítási javaslat az Európai Unióhoz 2005. március 31-ig benyújtandó NVT módosítási csomagba bekerül.

Az NVT „Agrár-környezetgazdálkodás” jogcímében szereplő integrált ültetvény célporgramjába a bodza, homoktövis valamint az egyéb gyümölcsök és gyümölcsények kerüljenek be.

Az állattartással kapcsolatos agrár-környezetgazdálkodási jogcímeknél a jogosult állatfajok (pl. liba) tekintetében legkésőbb 2005. március 5-éig egyeztetések kezdődnek a tárca és az érdekképviseletek között, és az erre vonatkozó módosítási javaslatok bekerülnek az Európai Unióhoz 2005. március 31-ig benyújtandó NVT módosítási csomagba.

Az NVT „Technikai segítségnyújtás” jogcímét a tárca az érdekképviseletek és egyéb civil szervezetek felé is megnyitja.

Az NVT „Termelői csoportok” intézkedése során az FVM 2005. március 31-ig megteremti a termelők valós önszerveződésének feltételeit oly módon, hogy
az EU támogathatósági ajánlásaival egyezően 250 millió forintos árbevételi értékhatárt állapít meg;
meghatározza a gazdasági összeférhetetlenség kritériumait a termelői csoport tagjaira vonatkozóan;
jogilag lehetővé teszi a BÉSZ-ek termelői csoportokká alakulását;
visszaállítja az erdészeti szakág termelői csoportként való működésének lehetőségét;
a termelői csoportok szövetségeinek támogatását az 85/2002. (IX.17.) FVM-rendeletnek megfelelően visszaállítja
Az FVM a vonatkozó rendelkezéssel összhangban biztosítja a MAGOSZ, AGRYA és a HANGYA szavazati jogú képviseletét a minisztérium szakmai bizottságaiban.

12. Követeljük továbbá,
a gyenge adottságú szántóterületek erdősítéséhez (évi 24.000 ha) az Európai Uniótól igényelhető támogatás teljes körű felhasználásához a nemzeti támogatási hányad (2 milliárd Ft) biztosítását. A programban kérjük biztosítani a földtulajdonosok és társulásaik elsőbbségét,

Az NVT „Mezőgazdasági területek erdősítése” jogcím előirányzatban évi 15.000 ha első kivitel indokolt. Amennyiben az NVT forráskereteinek felhasználása során valamely jogcímnél maradványok keletkeznének, úgy azok a „Mezőgazdasági területek erdősítése” és az „Agrár-környezetgazdálkodás” intézkedési területek között azonos arányban kerülnek felosztásra és felhasználásra. 

6. [Egyúttal] kezdjenek offenzívát és azonnali tárgyalásokat az EU-val a vidékfejlesztés 2007-2013-as tervidőszakra vonatkozó forráskereteinek növelésére az érdekképviseletek ellenjegyzésével.

A tárca a 2007-2013-mas EU tervidőszakra vonatkozó vidékfejlesztési tervezési folyamatban e források lehető legnagyobb mértékének elérését célozza meg, és a tervkészítés folyamatában megteremti az érdekképviseleti szervezetek számára az érdemi közreműködés lehetőségét.

5. Az uniós gyakorlatnak megfelelően az érdekképviseleteket folyamatosan, a valóságnak megfelelően tájékoztassák az ágazatot érintő kifizetésekről, a beérkezett pályázatokról és a feldolgozottság mértékéről, a tájékoztatást három hetente tegyék közzé a Magyar Közlönyben.

A miniszter vállalja, hogy az ágazat területén a beérkezett pályázatokról, kérelmekről, intervenciós felajánlásokról, a feldolgozottság mértékéről, a teljesített kifizetésekről a minisztérium és az MVH honlapján, valamint a Magyar Mezőgazdaság és a Kistermelők Lapja c. folyóiratokban a nyilvánosságot havi rendszerességgel tájékoztatja, és biztosítja, hogy a pályázó nyomon tudja követni a pályázata sorsát.

A társadalmi érdekegyeztetés és monitoring intézményrendszerének áttekintése az érdekképviseletek bevonásával legkésőbb 2005. április 1-ig megkezdődik, és legkésőbb  2005. június 1-ig közösen kidolgozásra kerül az érdekegyeztetés EU-normáknak megfelelő, új rendszere, különös tekintettel a FÖVÉT és az NVT valamint AVOP Monitoring Bizottságok összetételére, az Irányító Hatóság (FVM) szavazati jogú tagjainak legalább 60%-os mértékű csökkentésére.

Gabona intervenció
7. A Kormány az Európai Unió által biztosított gabona intervenciós felvásárlás helyzetéről adjon teljes körű tájékoztatást, nevezze meg a késlekedés felelőseit, biztosítsa az intervencióra felajánlott gabona felvásárlását a jogszabályban előírtak szerint, hosszabbítsák meg a közraktári hiteleket a felvásárlás befejezéséig. A késedelmes ügyintézés miatt keletkezett károkat (kamat, árveszteség) térítsék meg. A Kormány azonnal kezdjen tárgyalásokat az Európai Unióval a rendkívüli helyzet kezelésére és tegyen lépéseket az intervenciós felvásárlás időpontjának a déli államokkal azonos határidőben való megállapítására.

A felek megállapodnak abban, hogy a gabona interveciós felvásárlás helyzetéről a Kormány 2005. március 5. napjáig az agrár-érdekképviseleti szervezeteknek írásban teljes körű tájékoztatást ad.
A Kormány vállalja, hogy az MVH azokkal a termelőkkel (gabonabirtokosokkal), akik 2004. november 1-től 2005. május 31-ig intervenciós felvásárlás céljára gabonájukat felajánlották, az intervenciós felvásárlási szerződést 2005. május 31. napjáig megköti, és 2005. július 31-éig az intervenciós raktárakban való elhelyezését biztosítja. A Kormány vállalja, hogy az Európai Unió Mezőgazdasági Bizottságánál haladéktalanul intézkedések megtételét kezdeményezi a magyar gabonahelyzet megoldására.
A Kormány haladéktalanul kezdeményezi Magyarország vonatkozásában az intervenciós időszak kezdő időpontjának minden év augusztus 1. napjára történő előrehozatalát.


8. A 40 milliárd Forintos Agrárfejlesztési Hitelprogramban kizárólag termelők vehessenek részt.

A Kormány biztosítja, hogy a 40 milliárd Forintos Agrárfejlesztési Hitelprogramban a termelők és kizárólag termelőkből álló termelői szerveződések vehessenek részt úgy, hogy az egy pályázó által felvehető hitel összegének felső határa 200 millió forint legyen.

Élelmiszerbiztonság
11. Az Európai Unióban alkalmazott gyakorlatnak megfelelően a minőségbiztosítás és minőségellenőrzés intézményrendszerét alakítsa ki és biztosítsa a működés feltételeit. Ne fordulhasson elő, hogy élelmiszert utólag vonnak ki kereskedelmi forgalomból, jelentős egészségkárosodást okozva az élelmiszerek fogyasztóinak. Tartsák be és tartassák be az Agrárpiaci Rendtartásról szóló törvényt.

A Kormány vállalja, hogy az Élelmiszerbiztonsági Hivatal 2005. április 1-jéig visszakerül az FVM hatáskörébe.

A magyar termelők által előállított termékek védelme érdekében a tárca a jelenleg hatályos jogszabályok szigorúbb alkalmazását rendeli el. Ezen intézkedés magába foglalja az országba behozott élelmiszerek és élelmiszeripari alapanyagok fokozott minőségellenőrzését, az erre irányuló laboratóriumi vizsgálatok számának növelését.

Mindezek összehangolására koordinációs irodát állít fel, amelynek társadalmi kontrollját a mezőgazdasági és fogyasztóvédelmi érdekképviseletek szakértőiből álló bizottság adja. Erre a célra a Kormány biztosítja a működési forrásokat.

A borhamisítások visszaszorítása érdekében a Kormány biztosítja a borzárjegy visszaállítását, egy országos boriroda felállítását.

Szervezeti, intézményi és jogi keretek
12. Követeljük továbbá, 
az őstermelők negatív diszkriminációjának megszüntetését, a kompenzációs felár felemelését, a mindenkori mezőgazdasági termék ÁFA szintjére,

A Kormány vállalja, hogy az őstermelők negatív diszkriminációját megszünteti, a kompenzációs felárat felemeli a mezőgazdasági termékek mindenkori ÁFA mértékére, és intézkedik iparűzési adófizetési kötelezettségük megszüntetéséről. Kezdeményezi az alkalmazotti minimálbér mértékéig az őstermelő jövedelemhányadának személyi jövedelemadó-mentességét.

Átalányadózók esetében az árbevételi értékhatárok megállapításánál a nettó árbevételt (kompenzációs felár nélkül) veszi figyelembe.

A 7 millió forintig felemelt nettó árbevételi határig az SZJA-számítás módja sávos legyen.

a falugazdász rendszer működőképessé tételét,
A Kormány vállalja, hogy a jelen Megállapodásra és az elmúlt időszak tapasztalataira tekintettel újraszabályozza a falugazdászok hatás- és feladatkörét, ellátja őket a feladatik ellátásához szükséges eszközökkel európai uniós színvonalú infrastruktúrával. A helyi gazdaszervezetek bevonásával 2005. április 30. napjáig valamennyi megyében áttekinti a  falugazdász-rendszert és szükség szerint gondoskodik a falugazdász körzetek átszervezéséről, új falugazdászok munkába állításáról. Szerződő felek jelen megállapodásban rögzítik, hogy a falugazdász rendszer megfelelő működéséhez az ország egész területén legalább 700 falugazdász körzet kialakítása szükséges. A falugazdász rendszer bármi nemű változtatásakor a Kormány és a Minisztérium döntéseihez kikéri az országos gazdaszervezetek véleményét.

A Kormány vállalja a gazdákat és a vidékfejlesztést segítő hálózatok (falugazdászok, regionális vidékfejlesztési irodák) megerősítését, illetve visszaállítását.

12. Követeljük továbbá,
ne csak szavakban, tettekben is támogassák a gazdák szövetkezését, a termelői szerveződéseket és csoportosulásokat, állítsák vissza az FVM-ben a Gazdaszövetkezeti Osztályt,
A miniszter vállalja, hogy a minisztérium szervezeti rendszerében önálló Agrárszövetkezeti Osztályt állít fel 2005. június 30. napjáig az agrárszövetkezeti feladatok ellátására. Ugyanezen határidőig intézkedéscsomagot dolgoz ki a szövetkezések hatékony támogatására.

A tárca visszaállítja a Regionális Vidékfejlesztési Központok (REVI-k) hálózatát.

14. Biztosítsák az MVH jogszerű működését.
Az MVH mint az EU kifizető ügynöksége vállalja:
a MEPAR ortofotó hátterének 2005. évi megújítását,
a 2005. évi SAPS és top-up ellenőrzéseket 2005. november 1-jéig befejezi,
biztosítja a pályázatok és kérelmek befogadásának, elbírálásának és ellenőrzésének személyi és tárgyi feltételeit,
lehetővé teszi a MEPAR-böngésző hozzáférhetőségét,
vállalja az MVH végleges akkreditációját,
az EU előírásainak megfelelően biztosítja, hogy a támogatást igénylők naprakészen követhessék igénylésük feldolgozásának állapotát,
az igénylések helyzetéről az érdekképviseletek számára folyamatos tájékoztatást biztosít, bevonja őket a tanácsadás, előellenőrzés folyamatába.

VI.9.
12. Követeljük továbbá,
a mezőgazdaság sajátosságaihoz igazodó hitel- és kamatpolitikát, GAZDABANK létesítését,
Az FVM vállalja, hogy a mezőgazdaság sajátosságaihoz igazodó, a kis- és közepes vállalkozásokat segítő hitel és kamatpolitika biztosítására előterjesztést készít, melynek részletes kimunkálásában a demonstráló szervezetek képviselői, szakértői részt vesznek.

A családi gazdálkodók, őstermelők helyzete
12. Követeljük továbbá, 
a főfoglalkozású családi gazdálkodók státuszának törlését,

A Kormány vállalja, hogy 2005. április 30. napjáig a családi gazdálkodók 2004. december 31-e előtti jogi státuszát visszaállítja, és a családi gazdálkodók jogállásának megfogalmazásából a „főfoglalkozású” kifejezést elhagyja. Azoknak a családi gazdálkodóknak, akik családi gazdálkodói státuszukat megszüntetik, de ezt követően fő- vagy részfoglalkozásban mezőgazdasággal kapcsolatos tevékenységet végeznek a családi gazdálkodóként megszerzett kedvezmények visszafizetésének kötelezettsége alól mentesülnek, ha éves bevételük minimum 51%-a mezőgazdasági tevékenységből származik. Vállalja továbbá, hogy a családi gazdálkodót, őstermelőt, más mezőgazdasági vállalkozót az éves minimálbért meg nem haladó jövedelem után a minimálbér jövedelemmel rendelkező kedvezményei megillessék.

A Kormány intézkedik a TEÁOR 03 mezőgazdasági szolgáltatásként tartalmazza a termék és termény elsődleges feldolgozása, tisztítása, szárítása, raktározása tevékenységeket, továbbá, hogy a mezőgazdasági vállalkozók, családi gazdálkodók, őstermelők mezőgazdaságból származó árbevételébe beszámításra kerüljön a mezőgazdasági kiegészítő tevékenységekből származó bevételek is. 

Adósságkonszolidáció

13. Az adóskonszolidáció meghirdetése, ideértve az elemi kárt szenvedett gazdák (pl. hernád-völgyi árvízkárosultak) és a 2003. évi aszálykárok miatt felvett hitelek elengedését is.
A Kormány adóskonszolidációt hirdet az alábbi feltételek szerint: a 317/2001 (XII.27.) Korm. rend.-ben meghatározott és jelenleg fennálló agrárhitelek közül a földvásárlásra fordított hiteleket 100%-ban, a forgóeszköz-hiteleket 50%-ban, beruházási hiteleket 50%-ban átvállalja. Az 5/2004-es FVM rendeletben meghatározott Európai Csatlakozási Hitel és aszálykár enyhítésre fordítható hitelt 50%-ban átvállalja azon termelők részére, akik családi gazdálkodók, illetve a joszabályban meghatározott mikro- és kisvállalkozás feltételeinek megfelelnek.

A Kormány kötelezettséget vállal, hogy a 2004-ben természeti kárt szenvedett hernád-völgyi és miskolc-környéki azon termelők részére, akik az elszenvedett kár mértékét az FVM Hivatalban 2004. december 31-éig bejelentették kártérítést nyújt.

Adó- és pénzügyek

4. A mezőgazdaságot és vidékfejlesztést érintő uniós pályázatoknál töröljék el az ÁFA kötelezettséget.

12. Követeljük továbbá, 
ÁFA visszaigénylési minimumhatár eltörlését és a gázolaj-támogatással együtt legalább negyedévenkénti visszatérítését,
A tárca vállalja az ÁFA-visszaigényléssel kapcsolatos minimumhatár eltörlését.

a mezőgazdaság sajátosságaihoz igazodó hitel- és kamatpolitikát, GAZDABANK létesítését,
Az FVM a mezőgazdaság sajátosságaihoz igazodó hitel és kamatpolitikára, intézményrendszerének létesítésére vonatkozó szakmai koncepciót 2005. június 30-áig eljuttatja a demonstráló szervezetekhez.

A Kormány vállalja, hogy a mezőgazdaságot és vidékfejlesztést érintő nemzeti és uniós pályázatoknál eltörli az ÁFA-arányosítási kötelezettséget.

Egyebek
10. Azonnali intézkedéseket kell hozni a kritikus helyzetben lévő ágazatok, sertés, baromfi, tej, húsmarha, gyümölcs (az almaültetvények helyzetének rendezése), kertészet helyzetének rendezésére.

A tárca vállalja, hogy az állattenyésztési ágazatok nemzeti támogatására vonatkozó rendeletet 2005. január 1-jéig visszamenőlegesen meghirdeti. Ennek forrásait az alábbiak szerint biztosítja:
-    3,7 millió sertés állatjóléti támogatására, 2.000 Ft/db, összesen 7,4 milliárd Ft
-    430 ezer tonna vágóbaromfi támogatására 9,5 Ft/kg, összesen 4,085 milliárd Ft
5 forint /kg tejprémium (EU + nemzeti kiegészítő támogatás)
állati telepi és feldolgozói hulladék ártalmatlanításának támogatása (telepi hulladék 26 forint /kg, üzemi 20 Ft/kg),
prevenciós vakcinák, gyógyszerek hatósági állatorvosi díjak és húsvizsgálati díjak támogatása a 25/2004 (III. 2.) FVM rendeletben szereplő mértékekben,
szalmonella támogatás kiterjesztése a teljes baromfiágazatra (tenyészbaromfi 120 Ft/db, tojóhibrid 60 Ft/db, vágóbaromfi 6 Ft/kg),
a piaci nehézségekkel küzdő ágazatok közösségi marketingtámogatására legalább 4 milliárd forint.
a vágómarha támogatási rendszerét a miniszter 2005. április 30-áig kidolgoztatja.

A korszerűtlen ültetvények kivágásának támogatására különös tekintettel az almaültetvényekre 1 millió Ft/ha támogatást biztosít.

A krízislepárlás és törkölylepárlás borvidékenkénti feltételeit a szabályozás módosításával és a kis- és középüzemek működési feltételeinek támogatásával elősegíti.
Borászat, szőlő, bor és borászati melléktermék – további szakértői javaslat kedd reggel érkezik.

osztatlan közös tulajdonú földterületek kimérésének felgyorsítását és költségeinek biztosítását,
a nemzeti kiegészítő támogatást (top-up) törvényben megjeleníteni,
a csődtörvény módosítását.
A demonstráló szervezetek egyetértőleg veszik tudomásul, hogy a minisztérium előkészítette a földkiadó és földrendező bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-a alapján az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos földhivatali eljárás részletes szabályairól szóló kormányrendelet tervezetét, és azt benyújtja a kormányhoz a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény a feladat végrehajtására 1,2 milliárd Forint előirányzatot biztosít. A kormány kötelezettséget vállal arra, hogy az osztatlan közös tulajdonú földterületek kiadását ez alapján felgyorsítja, és annak költségeit biztosítja. Vállalja, hogy e földterületek kiadása  legkésőbb 2006 végéig befejeződik.

az önjáró munkagépek forgalmi rendszámozására vonatkozó rendelkezés visszavonását,
A Kormány vállalja, hogy az önjáró betakarító-, rakodógép és a nem vontatásra használt erőgép, továbbá a nem szállításra használt vontatmányok forgalmi rendszámozására vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül helyezi 2005. március 31. napjáig. Vállalja továbbá, hogy a rendeletalkotó figyelembe veszi, hogy ezek a járművek és vontatmányok úgy kapjanak végleges azonosítási számot (pl. zöld rendszámot), forgalmi igazoló lapot, hogy a KRESZ általános szabályai szerint közlekedhessenek (műszaki vizsga nélkül, biztosítással).

A kormány kötelezettséget vállal arra, hogy az előterjesztésben foglaltakat megerősítő kormányhatározat legkésőbb a kormány március 9-i ülésén megszületik, melynek mellékletét képezi a két fél által aláírt megállapodás.
A kormány kötelezettséget vállal arra, hogy az érdekképviseleteknek negyedévente írásban beszámol a megállapodásban foglaltak teljesítéséről.
A Demonstráló szervezetek képviselői vállalják, hogy a megállapodás aláírását követően 36 órán belül hazatérnek.
Tekintettel arra, hogy a demonstrálók több ágazatra és problémakörre terjesztették ki követeléseiket a megállapodás rögzített tételek egy csomagnak tekintendők és együttesen kezelendők.
Amennyiben a megállapodó felek valamelyike a megállapodásban foglaltaktól eltér, akkor a megállapodás egésze semmisnek minősül.
A megállapodó felek a fentiek elfogadásával a gazdademonstrációt befejezettnek tekintik.


Budapest, 2005. február 28.

Dőlt betűvel a Petíció pontjait idézzük.


© 2022 Forestpress. All Rights Reserved.