Az FVM MEGÁLLAPODÁS Tervezete

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Az FVM MEGÁLLAPODÁS Tervezete
2005. február 27. 15.00

A Kormány nevében dr. Németh Imre földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, valamint a Gazdademonstrációt kezdeményező szervezetek képviseletében Jakab István között az agrártermelők helyzetének javítására

A Kormány nevében a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban miniszter), valamint a Gazdademonstrációt kezdeményező szervezetek (továbbiakban demonstráló szervezetek) képviseletében a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke – tiszteletben tartva a társadalmi konfliktusok békés megoldásának elvét,
– elfogadva Magyarország Európai Uniós tagságából, és a Közös Agrárpolitika végrehajtásából adódó szabályozási kötelezettségeket és korlátokat,
– a magyar agrárgazdaság és a magyar vidék jövőjéért kölcsönösen viselt felelősséget vállalva,

az alábbiakban állapodtak meg:

Mindkét fél vállalja, hogy a nyilvánosságot jelen megállapodás szövegének és szellemének megfelelően tájékoztatja.

A Felek a tárgyalás eredményeként elfogadják a 2004. február 25-én aláírt megállapodás teljesítését.

A miniszter garanciát vállal arra, hogy

a 2005. évi SAPS rendeletet 2005. március 15-éig kihirdeti;
a 2005. évi területalapú támogatási kérelem benyújtási határidejét követő 30 napon belül az MVH igazolást ad ki a kérelem rögzítéséről;
a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban MVH) terhére 2005. évben létszám leépítést, előirányzat átcsoportosítást (forrás elvonást) nem hajt végre;
a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (továbbiakban NVT) jogcímeire eddig befogadott kérelmeket az MVH 2005. május 31-ig elbírálja;
a 2007-2013-as tervezési időszakra vonatkozóan a szakmai és civil szervezetekkel egyeztetéseket folytat az életképességi határértékek csökkentésére, és az egyeztetés eredményét a vonatkozó tervekben érvényesíti;
a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a helyi birtokhasznosítási bizottságoknak rendszeres tájékoztatást ad a működéséről és a nemzeti földalapba tartozó vagyon hasznosításáról.

A „korai nyugdíj” jogcím működéséhez szükséges törvénymódosítási javaslatot a miniszter a törvényalkotási program keretében előterjeszti. A miniszter a vonatkozó rendeletet úgy hirdeti ki, hogy annak végrehajtása 2006. január 1. napjával kezdődjön meg. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban minisztérium) tájékoztatja a nyilvánosságot, a demonstráló szervezetek pedig a tagságukat a jogcímre vonatkozó rendelkezésekről. A földért életjáradékot program további folytatását a demonstráló szervezetek elfogadják.

A miniszter vállalja, hogy az ágazat területén a beérkezett pályázatokról, kérelmekről, intervenciós felajánlásokról, a feldolgozottság mértékéről, a teljesített kifizetésekről a minisztérium és az MVH honlapján, valamint a Magyar Mezőgazdaság és a Kistermelők Lapja c. folyóiratokban a nyilvánosságot tájékoztatja.

A tárgyaló felek a vidékfejlesztés 2007-2013-as tervidőszakára vonatkozóan a forrás elosztásáról egyeztetnek, közös álláspont kialakítására törekszenek.

A miniszter vállalja, hogy az NVT forrásainak átcsoportosítására vonatkozóan az Európai Bizottsághoz benyújtott kérelem kapcsán az egyes jogcímek közötti arányok és mértékek végleges kialakítása érdekében a demonstráló szervezetekkel egyeztet.

A miniszter vállalja, hogy a központosított bevételekből finanszírozott nemzeti támogatásokra vonatkozó rendeletet 2005. március 31-ig kihirdeti.

6.  A miniszter garanciát vállal arra, hogy az MVH a felajánlott és az EU előírásoknak megfelelő raktár kapacitás erejéig az intervenciós  felvásárlási szerződéseket megköti.

A demonstráló szervezetek egyetértőleg veszik tudomásul, hogy a miniszter az Európai Bizottság mezőgazdasági biztosához írt levelében kezdeményezte a Magyarországra vonatkozó gabona intervenciós időszak kezdetének augusztus 1-jére történő előrehozatalát.

A miniszter előterjesztést tesz az agrárfejlesztési hitelről szóló kormányrendelet módosítására, úgy, hogy az igénylésre jogosultak között a termelők és termelői szervezetek elsőbbségét biztosítja.

A miniszter vállalja, hogy 2005. március 31-ig az NVT agrár környezet-gazdálkodási jogcíménél koncepcionális javaslatot dolgoz ki a degresszivitás bevezetésére, illetve a gazdálkodási rendszerek kifizetési összegeinek arányosítására, ezt követően az érintettekkel egyeztet.

A felek együttműködnek az AVOP-ban - a korszerűtlen ültetvények pótlására, a fajtaváltásra és új telepítésre – nyújtott 45%-os mértékű támogatási lehetőség kihasználásában.

A demonstráló szervezetek egyetértőleg vették tudomásul, hogy az élelmiszer törvény végrehajtási szabályait közösségi rendeletek, illetve a közösségi irányelveknek megfelelően megalkotott nemzeti jogszabályok tartalmazzák. A tagállami hatáskörbe tartozó jogalkotási feladatoknál nincs lemaradás.

A miniszter vállalja, hogy az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény módosítására javaslatot dolgoz ki, amely a beszerzési ár alatti értékesítés ellen hatékonyabb fellépést tesz lehetővé, és a javaslatot 2005. június 30-ig egyeztetésre bocsátja. A felek a törvény végrehajtásában együttműködnek, és az érintettek aktív közreműködését kéri.

A miniszter kezdeményezi az önjáró munkagépek forgalomba helyezésével kapcsolatos rendelkezések 2004. évi módosításának hatályon kívül helyezését.

A demonstráló szervezetek egyetértőleg veszik tudomásul, hogy a szövetkezetekkel kapcsolatos feladatok – beleértve az üzletrészek értékesítését is - szervezeti feltételei a minisztériumban továbbra is biztosítottak.

A demonstráló szervezetek vállalják, hogy a mezőgazdaság sajátosságaihoz igazodó hitel- és kamatpolitikára, GAZDABANK létesítésére vonatkozó szakmai koncepciót 2005. március 31-ig eljuttatják a minisztériumba.

A felek egyetértenek abban, hogy az NVT mezőgazdasági területek erdősítése jogcím előirányzat csökkentése nem indokolt.

A demonstráló szervezetek egyetértőleg veszik tudomásul, hogy a minisztérium előkészítette a földkiadó és földrendező bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-sa alapján az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos földhivatali eljárás részletes szabályairól szóló kormányrendelet tervezetét, és azt benyújtja a Kormányhoz. A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény a feladat végrehajtására 1,2 Mrd forint előirányzatot biztosít.

A demonstráló szervezetek egyetértőleg veszik tudomásul, hogy a Kormány benyújtotta az Országgyűléshez az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény módosításáról szóló T/14601. számú törvényjavaslatot, amely megjeleníti a nemzeti kiegészítő támogatást.

A demonstráló szervezetek és a minisztérium az új csődtörvény előkészítése és megalkotása során együttműködnek annak érdekében, hogy a hitelezői igények kielégítésére szolgáló vagyon elvonásának tilalma hatásosabban érvényesüljön az új szabályozásban.

A demonstráló szervezetek tudomásul vették, hogy a miniszter által kiadott provizórikus akkreditáció, valamint az Európai Bizottság által lefolytatott audit lehetőséget nyújt a támogatások kifizetésére.

A miniszter garanciát vállal:
- arra, hogy a mezőgazdasági parcella azonosító rendszer (MePAR) ortofotó hátterének megújítása 2005-ben elkezdődik;
-  a MePAR böngésző hozzáférhetőségére;
- az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „helyes mezőgazdasági és környezeti állapot”, illetve a „helyes gazdálkodási gyakorlat” feltétel rendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet módosítására.

 A minisztérium megvizsgálja:
 - szőlő és gyümölcs ültetvények esetén a 0,3 hektár legkisebb parcella méretet el nem érő 2004. évi kérelmezés esetére a jogkövetkezmények mellőzésének lehetőségét.
 - a földhasználati nyilvántartás további szükségességét.

A Demonstráló szervezetek képviselői vállalják, hogy 36 órán belül hazatérnek, és jelen megállapodásban foglalt célokért a 2005-ös költségvetési évben nem szerveznek újabb demonstrációt.

Tekintettel arra, hogy a demonstrálók több ágazatra és problémakörre terjesztették ki követeléseiket a megállapodás rögzített tételek egy csomagnak tekintendők és együttesen kezelendők.

Amennyiben a megállapodó felek valamelyike a megállapodásban foglaltaktól eltér, akkor a megállapodás egésze semmisnek minősül.

A megállapodó felek a fentiek elfogadásával a gazdademonstrációt befejezettnek tekintik.

Budapest, 2005. február 27.

A Magyar Köztársaság Kormánya  nevében: 

Dr. Németh Imre 

A demonstráló szervezetek képviseletében:

Jakab István


 


 


© 2022 Forestpress. All Rights Reserved.