Az OEE 2005/3. számú HÍRLEVELE

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 


ImageImage

A ForestPress közreadja a birtokába került alábbi EU rendelet-tervezetet

(Az eredeti angol változat)

HÍRLEVÉL 2005/3.

FIGYELEM!
Az erdészet jövőjét határozhatja meg!

 „Javaslat - A Tanács rendelete az Európai Vidékfejlesztési Mezőgazdasági Alapból (EVFMA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról”
Az anyag melléklete: COM (2004) 490 végleges

A rendelet és az EU újdonsága, hogy egységesen kezeli a 2007-2013. programozási időszakban a mezőgazdaságot és az erdészetet, mint a vidékfejlesztés letéteményeseit.

Ezt kérte már írásban korábban is Egyesületünk az erdészeti kormányzattól, de nem valósult meg. Azért fontos az ügy, mert így más jellegű pénzügyi források is megnyílhatnak. Továbbá érvényesülhet annak súlya, hogy ma hazánkban a szántó után a legnagyobb kiterjedésű művelési ág az erdő. A termőterületet tekintve 25%-os az erdő területi aránya. Annak felvetése is ismét időszerűvé válhat ezzel az EU rendelettel, hogy az erdő területének kiterjedése, a vidékfejlesztésben betöltött szerepe miatt, a jövőben ne főosztályi, hanem helyettes-államtitkári szinten legyen képviselete az erdészeti ágazatnak.

A továbbiakban néhány számunkra fontos témát „idézek” illetve emelek ki a rendelet javaslatból.
A következő résszel indul a rendelet:

„MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS"

1. A Közös Agrárpolitika első pillérének 2003. és 2004. évi alapvető reformját követően az új pénzügyi időszakban a politikai reform középpontjában a vidékfejlesztés fog állni.
2. Azzal, hogy a 25 tagú Európai Unió lakosságának több mint a fele a terület 90%-át lefedő vidéki területeken él, a vidékfejlesztés fontos politikai terület. A gazdálkodás és az erdészet továbbra is elsőrendű fontosságú a földhasználat és az EU vidéki területein a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás szempontjából és fontos marad, mint a vidéki közösségekben megvalósuló gazdasági diverzifikáció platformja.
3. …..
- Környezet: Áthidaló megoldást kell találni annak biztosítása érdekében, hogy a mezőgazdaság és az erdészet pozitívan járuljanak hozzá a vidékhez és a szélesebb értelemben vett környezet esetében egy körültekintő egyensúlyt kell elérni.
      7. Az EU vidékfejlesztési politikájának a vidéki területek előtt álló gazdasági,
társadalmi és környezeti kihívásokra reagáló területi komponensei a mezőgazdaság és az erdészet fontos földhasználati szerepének támogatását, a mezőgazdaságnak és az erdészetnek egy diverzifikáltabb vidéki gazdaságba történő beillesztését, valamint a vidéki területek társadalmi-gazdasági fejlődéséhez való hozzájárulást jelentik.”

A továbbiakban taglalásra kerülnek a támogatandó területek. Ezek a versenyképesség, a földhasználat, a környezet megóvása, életminőség javítása, a fizikai tőke, és a mezőgazdasági termelés minőségének javítása és adaptálására irányuló fejlesztési stratégiák létrehozása. Képzések beindítása, melyek műszaki és közgazdasági tudást nyújtanak, beleértve az új információs technológiákat.
A magánerdők fontos szerepet játszanak a vidékfejlesztésben, ezért a közösségi segély fontos e területre.

„31.  Az erdészet a vidékfejlesztés szerves része és a fenntartható földhasználat
támogatásának ki kell terjednie a fenntartható erdészetre és az erdők többfunkciós szerepére. Az erdők számos hasznot nyújtanak: biztosítják a nyersanyagot a megújuló és környezetbarát termékekhez és fontos szerepet játszanak a gazdasági jólétben, a biológiai sokféleségben, a globális szénciklusban, a vízmérlegben, az erózió elleni védelemben és a természeti veszélyek megelőzésében valamint szociális és rekreációs szolgáltatások nyújtásában. „

Az EU támogatást nyújt a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területek erdősítéséhez, az agrár-erdészeti rendszerek a kiváló minőségű fa- és egyéb erdészeti termékek előállításához, a biológiai sokféleség megőrzése érdekében erdészeti-környezetvédelmi kifizetéseket kell bevezetni. Támogatást kell nyújtani a természeti katasztrófák helyreállításához. Támogatják az erdőben az érintett területek rekreációs értékének növeléshez szükséges beruházásokat, az erdőbirtokosoknak a nem megtérülő beruházásokat, melyek az erdészeti-környezetvédelmi kötelezettségvállalások teljesítéséhez szükségesek. 

„2.Prioritási tengely: Földhasználat
34.cikk
Intézkedések
Az ez alá a szakasz szerinti támogatás a következő intézkedésekre vonatkozik:
b) az erdészeti földterületek alábbi révén történő fenntartható használatát célzó intézkedésekre:
 i) a mezőgazdasági földterület első erdősítése
ii) agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása a mezőgazdasági
     földterületeken,
 iii) nem mezőgazdasági terület első erdősítése,
 iv) NATURA 2000 kifizetések,
 v) erdészeti-környezetvédelmi kifizetések,
vi) az erdészeti termelési potenciál helyreállítása és megelőző
      intézkedések bevezetése,
 vii) nem termelő beruházások támogatása.”
„….csak a magántulajdonosok vagy azok társulásai, illetve az önkormányzatok és azok társulásai tulajdonában álló erdők és fás területek részesülhetnek támogatásban.
Ez a korlátozás nem vonatkozik a 34. cikk b) bekezdése i), vi), vii) pontjában előírt támogatásra.”
Tehát a i), vi), vii) támogatások illetik meg az állami tulajdonú erdőket.

 A RENDELET JAVASLAT SZERINT VISZONT A NATURA 2000 KIFIZETÉSEK NEM ÉRINTIK AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ ERDÕKET!!

„43. cikk
NATURA 2000 kifizetések

A 31. cikk b) bekezdése iv) pontjában előírt támogatásra az erdőterület után hektáronként évente kerül sor a magán erdőbirtokosok és a társulásaik számára a 79/4009/EGK és 92/43/EGK irányelvek végrehajtásával összefüggésben az érintett területen az erdők és egyéb fás területek használatának szigorítása által eredményezett költségek megtérítése céljából.

A támogatás az I. mellékletben megállapított minimális és maximális összeghatárok között kerül kifizetésre.” (A melléklet szerint 40-200 euró)

Igyekszem megszerezni a javaslatot elektronikus formában is, hogy teljességében is rendelkezésre álljon minden felelős vezető és érdeklődő számára.

Fontos, hogy a II. Nemzeti Fejlesztési Tervben az EU rendeletnek megfelelő erdészeti célok bekerüljenek, mert csak akkor lehet EU támogatásra pályázni, illetve ehhez szükséges nemzeti önrészt a költségvetésbe beállíttatni. Ennek érdekében szervezzük a Szombathelyi Közgyűlésünk főelőadóját.


       Barátsággal:


Sopron, 2005. március 10.


         Ormos Balázs
              főtitkár

 

 


 


© 2023 Forestpress. All Rights Reserved.