A 2011/8. számú magán erdőgazdálkodók részére kiírt program pontozási rendszere

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
2011. június 1. - A Nemzetgazdasági Minisztérium 2011/8. számú magán erdőgazdálkodók részére kiírt nyílt közfoglalkoztatási programjának eljárási, bírálati szempont- és pontozási rendszere A pályázónak be kell mutatni:
a kiinduló állapotot,
az elvégzendő feladatokat,
a vállalni tervezett foglalkoztatást,
a program kapcsolatát a helyi közösséggel,
a munka-, feladat- és időtervet, (lehetőleg teljesítmény mutatókkal alátámasztva),
a program szakmai megvalósíthatóságát,
a költségigényét.

Azoknak a pályázóknak, akik több erdőgazdálkodó megbízásából közös pályázatot adnak be, nagyobb terület-egységenként is rögzíteni kell az adott részfeladatokat, a munka-időtervet, annak érdekében, hogy a munka-ráfordítás realitása megítélhető legyen. A gazdálkodónkénti munka- és időtervet összesíteni kell.  A pályázatban a felhívás szerinti tevékenységcsoportokat a pályázó közösségnek kell kiválasztania, azzal, hogy a program során ettől eltérő tevékenységet a közfoglalkoztatott nem végezhet!
A pályázónak részletesen kalkulálni kell a támogatásként igényelt költségeket, de saját erőként kell beállítania azokat a költségeket, amelyeket a program nem finanszírozhat, mint pl. munka-egészségügyi vizsgálat, áfa, anyagok, üzemanyagok költségei, gépek bérleti és működési költségei, stb.).

Érkeztetés, Értékelés rendszer

Regisztrálás
 A személyesen benyújtott pályázatok elektronikusan kerülnek iktatásra.  A területileg illetékes kiemelt megyei munkaügyi központok a pályázatot a beérkezés időpontjának elektronikus rögzítésével nyilvántartásba veszik, azokról átvételi elismervényt adnak. A pályázati határidő lejártakor jegyzőkönyv készül az addig beérkezett pályázatokról.  Ebben rögzítésre kerül a beérkezett pályázatok száma, és a nyilvántartási száma. A határidő lejárta előtt kell a pályázónak az átvétel helyszínére megérkeznie ahhoz, hogy pályázatát regisztrálhassák. A határidő utáni időpontban érkező pályázatokat felbontatlanul vissza kell juttatni a pályázóhoz, azok az értékelésben nem vehetnek részt.
BÍRÁLAT
A pályázatokat a munkaügyi központok szakértői és az általuk felkért külső szakértők véleményezik, bírálják a megadott szempont- és pontozási rendszer alapján.
A pályázat kiírójától független külső szakértők felelősek a formai szempontok számbavételéért, a pályázatok objektív adottságainak értékeléséért. A formai elemek mellett a szakértők vizsgálják, és rangsorolják a pontozási rendszer alapján (a pályázat megalapozottságát, szükségességét, a program megvalósíthatóságát figyelembe véve).

A szakértők a minősítést, a pontozás eredményét írásba foglalva dokumentálják, és az országos közfoglalkoztatási programok eljárásrendjének megfelelően pontozási sorrendbe állítva, a pontszámok feltüntetésével döntési javaslatként megküldik az NGM illetékes szakmai főosztálya számára.
A pályázat formai hiányosságai (a kötelezően csatolandó mellékletek elmaradása) esetén hiánypótlást, vagy bármely dokumentum valótlansága esetén a pályázat elutasítását, kizárását kell javasolniuk. A hiánypótlást követően is hiányos pályázatokat a szakértők nem bírálhatják el, azokat ki kell zárni a további értékelésből.

Hiánypótlás
A nyilvántartásba vett (határidőre beérkezett) valamennyi pályázatot haladéktalanul a szakértőkhöz továbbítják értékelésre a munkaügyi központok.
A szakértők által elvégzett ellenőrző értékelést követően a hiányos pályázatokról, és a hiányzó dokumentumokról lista készül.
Ennek alapján a hiányzó dokumentumok pótlására telefaxon kapnak értesítést a pályázók. Kérjük, ezért se feledjék az ellenőrzötten működőképes telefax számának feltüntetését a pályázatban.  A hiányzó dokumentumokat a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidőre személyes benyújtással, vagy postán lehet elküldeni a pályázat leadási címére.
A hiánypótolt pályázatokat a szakértők újra megvizsgálják, és dokumentálják a hiánypótlási eljárás eredményét. Csak az eredményes hiánypótlást követően kerülhet sor a pályázatok szakmai értékelésére.

 A hiánypótlás nem terjedhet ki a pályázat alapvető, fontosabb adatainak (foglalkoztatás, létszám, támogatás, önrész, stb.) bármilyen okból történő módosítására.  

JAVASLATKÉSZÍTÉS – DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS

A szakértők által adott pontszám és minősítés alapján az illetékes munkaügyi központ az alábbi csoportokat alakítja ki és küldi meg az NGM illetékes Főosztályára:

1.    Formai, és alapvető tartalmi hibák miatt kizárandó pályázatok. (Nem értékeltek!)

2.    A szakértők által szakmai szempontok alapján elutasításra javasoltak. (Pontszám megjelölésével, rövid indoklással)

3.    Támogatásra javasolt pályázatok. (Pontszám megjelölésével)
            
Az NGM Foglalkoztatás-stratégiai és Módszertani Főosztálya előkészíti a támogató határozatokat, és lefolytatja a társminisztériummal szükséges egyeztetést a javaslatról. Ezt követően előterjeszti a döntési javaslatot a miniszternek.

Döntés
A nemzetgazdasági miniszter dönt a pályázatok támogatásáról, vagy elutasításáról.  A döntésről a pályázók értesítést kapnak, melyben elutasítás esetén szerepel az elutasítás oka (alacsony pontszám, formai, tartalmi hiányosság.)
A nem támogatott pályázóknak nincs lehetőségük jogorvoslatra.

SZERZŐDÉSKÖTÉS ELŐKÉSZÍTÉSE
A támogatott pályázók a támogató miniszteri döntésről szóló telefax kézhezvételét követően beadhatják munkaerőigényüket a munkaügyi kirendeltségekhez.

SZERZŐDÉSKÖTÉS
A döntést követően a pályázatot befogadó munkaügyi központ értesíti a pályázót a hatósági szerződés megkötésének lehetőségéről, és feltételeiről. A szerződésben foglaltak megsértése, utólagos, a pályázattól való eltérést eredményező megváltoztatása a pályázó részéről a pályázati rendszerből történő azonnali kizárást vonja maga után, és a szerződés azonnali felbontását eredményezi.

Értékelési szempontok

FORMAI ÉRTÉKELÉS
Nem felel meg a formai követelményeknek a pályázat, és a további értékelésből ki kell zárni, ha
-    határidőn túl érkezett be,
-    a pályázati felhívás bármely rá vonatkozó feltételének nem tesz eleget,
- nem megfelelően állapítja meg a maximális támogatási összeget
-    az előírt mellékletek, a hiánypótlást követően sem állnak rendelkezésre,
-    a költségvetésben olyan számszaki hiba van, ami ellentmond a pályázati kiírásban foglaltaknak. ( Pl: a maximális támogatási összeget rosszul számolták ki, a munkabérek aránya nem éri el a támogatási összeg 80%-át, vagy olyan tárgyi eszközt terveznek, aminek megvásárlása a programban tervezett munkák elvégzéséhez nem szükséges, vagy nem szolgálják közvetlenül a programban meghatározott tevékenységeket, mint pl. fényképezőgép, mobiltelefon, számítástechnikai eszközök stb.)

A pályázatok objektív adottságainak értékelése
Az objektív pontszámok azt jelzik, hogy a pályázó adottságainál fogva milyen mértékben szorul támogatásra, mennyire vállalja a hátrányos helyzetű célcsoport foglalkoztatását, hogyan működik együtt kisebbségi, vagy civil szervezetekkel.

Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása
A pályázat az alábbi társadalmi csoportok foglalkoztatását kedvezményezi:
- egy évnél régebben regisztrált álláskeresők
- 25 év alattiak,
Legalább 30 %- os foglalkoztatási arányuk vállalása esetén kap pontot a pályázó az értékelés során.

Cigány kisebbségi szervezettel együttműködés
Cigány kisebbségi önkormányzatokkal, illetve helyi roma közösségekkel együttműködve vállalja a program megvalósítását a pályázó, úgy hogy a foglalkoztatottak között 30 % a romák aránya. Az értékelés során csak az a pályázó részesülhet többlet pontszámban, aki az együttműködést dokumentálja, partneri megállapodást köt (a felek által aláírva), és abban részletezve van, hogy az együttműködés keretében miképpen valósul meg a feladatok megosztása.

A pályázó önkéntes vállalásai lehetnek

Továbbfoglalkoztatás
Pontelőnyt jelent, ha a pályázó a programot követően, költségvetési támogatás igénybevétele nélkül is, legalább további két hónapra foglalkoztatja a munkást, vagy az elsődleges munkaerőpiacra történő visszatérését segíti.
A további foglalkoztatás más munkáltatónál történő alkalmazással is megoldható, de a továbbfoglalkoztatni kívánt közmunkások későbbi munkáltatójának - ha az nem a pályázó - nyilatkoznia kell a pályázatban vállalt közmunkaprogram utáni továbbfoglalkoztatásról.
Csak a meghatározott továbbfoglalkoztatási arány (legalább 3 fő) vállalása esetén, vagy azon felül kap pontot a pályázó az értékelés során.

Szociális juttatás
A pályázó saját forrásaiból hideg, vagy meleg étkezési jegyet, és tűzifát adhat a közfoglalkoztatottnak.

A pályázó önkéntes vállalásairól nyilatkozatot tesz, amelyeket cégszerűen aláírva a dokumentációba fűz, és pályázatának leíró részében feltüntethet.

A bírálók pontszámokkal minősítik, hogy milyen

- milyenek a pályázat objektív adottságai, a pályázat támogatásának foglalkoztatáspolitikai indokoltsága, az érintett térség munkaerőpiaci helyzete:
legfeljebb 45 pont
- a választott tevékenységek és a foglalkoztatási szempontok összhangja, a pályázat erdészeti szakmai indokoltsága, minősítése:
legfeljebb 30 pont
 - a költségvetés pontossága, célszerűsége, takarékossága.
legfeljebb: 25 pont

 1. A pályázat objektív adottságai, formai, tartalmi minősége
-    a pályázat megfelel-e a rendelkezésre bocsátott dokumentáció szerkezetének,
-    a pályázatban vállalt statisztikai átlaglétszám biztosítva van-e,
-    a kitűzött célok és a tervezett program realitása,
-    a pályázat közösségi, társadalmi, gazdasági, valamint munkaerő-piaci indokoltsága, a foglalkoztatás megalapozottsága,
-    a pályázat kapcsolódása a helyi igényekhez,
-    induló állapot leírásának tényhelyzete és szakszerűsége.

2. A pályázati cél, és a program folyamatának összhangja:
    -    a program során elvégzendő feladatokat szakszerűen tervezték-e,
-    a program munka-, feladat- és időterve összhangban áll-e, illetve kellően kidolgozott-e,
-    az elvégezni kívánt feladat valós szükségleteken alapul-e,
    -    a tervezett emberi erőforrás elegendő-e a feladatok ellátására,
    -    kockázati tényezők figyelembevétele és azok kezelési terve,
    -    a szabadban végezhető munka esetén van e feladat- és munkaterv arra az esetre, ha az időjárás (eső) miatt nem végezhető munka a szabadban,
    -    a program adminisztrációja végiggondolt-e.
   

    3. A program költségvetése:
-    az összesítő adatlap, és a költségvetési táblák pontosan, szakszerűen vannak e kitöltve?
    -    indokoltak-e a költségek, reális, takarékos-e a gazdálkodás?
    -     a költségvetés számszaki alátámasztása precíz, áttekinthető e?
- valamennyi tervezett költséget indokol-e a munkaprogram, vagy megjelenik a tevékenységgel össze nem függő eszköz tervezése, célszerűtlen kiadás beállítása?
-    tervez e támogatást másra a támogatható költségeken kívül?
               
    Összességében vizsgálandó, hogy:
a támogatásra szánt közpénzt mennyire indokoltan használják fel,
az adminisztratív, és vezetői létszámot indokolják-e a program méretei és jellege,
a beállított munkaidőkeret arányos-e az elvégzendő tevékenységgel,
az eszközök között nem jelenik-e meg a program szempontjából indokolatlan, vagy célszerűtlen kiadás, (pl. a létszámmal nem arányos számú kéziszerszám, védőeszköz, stb.).
Amennyiben a költségvetés gyenge színvonalú, kidolgozatlan, hibákat tartalmaz, vagy indokolatlanul, megalapozatlanul kerül betervezésre eszköz, a költségvetési pontszám 0 is lehet! Ez esetben a pályázat kizárására kell javaslatot tenni!

A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSI PONTJAI:
        Pontszám
A PÁLYÁZATOK OBJEKTÍV ADOTTSÁGAINAK ÉRTÉKELÉSE (20 pont)   
Hátrányos besorolás alapján (10 pont)   
leghátrányosabb, komplex programmal segítendő térséget érint    5
leghátrányosabb    3
hátrányos     2
Az érintett megye munkanélküliségi rátájának másfélszeresével érintett településről toboroznak–e? (2011. januári adat alapján)    5
Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása (10 pont)
BPJ-re jogosult    50% fölött    4
nők    30% fölött    2
12 hónapja nem volt legalább 30 napig foglalkoztatva    30% fölött    2
Roma-becslés alapján    30% fölött    2
A pályázó önkéntes vállalásai –minden pályázóra (5 pont)   
Gondoskodik legalább 3 fő legalább 2 hónapos tovább-foglalkoztatásáról    3
Étkezési jegyet, és tűzifát ad a közfoglalkoztatottnak    2
AZ ÉRTÉKELŐK MINŐSÍTÉSE A PÁLYÁZATRÓL (TOVÁBBI 75 PONT)   
A pályázat minősége, indokoltsága     20
A program megvalósíthatósága, szakszerűsége     30
A költségvetés pontossága, célszerűsége     25
Elérhető összpontszám: 100 pont   

A 0 pontra értékelt költségvetésű pályázat nem javasolható támogatásra. 

© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.