P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S országos közfoglalkoztatási program támogatására

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
2011/8 – magán erdőgazdálkodók számára

A Nemzetgazdasági Minisztérium  n y í l t  p á l y á z a t o t   h i r d e t regisztrált álláskeresők, köztük bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztatására, az 1. pontban meghatározott feladatok megvalósítását segítő országos közfoglalkoztatási program 2011. évi támogatására. A program célja

A regisztrált álláskeresők és bérpótló juttatatásra jogosultak részére átmeneti munkalehetőség megteremtése, erdőművelő célprogram segítségével.

A programban kizárólag az alábbi közfeladatokat lehet megvalósítani:
erdészeti feltáró utak, sétautak, turistautak és tanösvények karbantartását,
az ország erdősültségének növelése céljából az erdőtelepítések területének gyommentesítését,
az erdőfelújítások területén végzett közérdekű munkálatokat, így különösen az inváziós növényfajok visszaszorítását,
tűzpászták készítését, tűzmegelőzést szolgáló feladatokat,
vágástakarítást, ha annak dokumentált célja a helyi tűzifa igények szociális, kedvezményes kielégítése,
szemétgyűjtést, az elszállítás segítését,
közjóléti eszközök kihelyezését, felújítását, karbantartását,
erdőfelújítással összefüggő művelési munkák végzését,
az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott területeken a parlagfű és más gyomnövények irtását,
határjelek rendbetételét,
a természeti károkat (árvíz, vihar) szenvedett erdőterületek rehabilitációját.

A támogatás forrása

A Munkaerő-piaci Alap „Közfoglalkoztatás kiadásai”előirányzata.

Rendelkezésre álló forrás összege: 500 000 000  Ft, azaz ötszázmillió Ft.A pályázat benyújtására jogosult

Valamennyi adószámmal rendelkező magán erdőgazdálkodó, aki tevékenységét gazdasági társaságként, egyéni vállalkozóként, őstermelőként, családi gazdálkodóként végzi.


A támogatás megállapításának feltételei

A pályázó által megvalósított program keretében bérpótló juttatásra jogosult, valamint álláskereső személyek foglalkoztatása támogatható. A foglalkoztatás csak a megyei/fővárosi kormányhivatal munkaügyi központja kirendeltségének munkaközvetítésével jöhet létre.

A pályázónak lehetősége van, hogy a közfoglalkoztatási programba bevontak legfeljebb 20 %-át a kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkező munkaügyi központokkal együttműködve - akkreditált intézményben a programban végzett tevékenységgel összefüggő - képzésben részesítse. A képzés költségét a munkaügyi központ biztosítja. A sikeres vizsga eredményéről a résztvevők bizonyítványt, vagy tanúsítványt kapnak.

A támogatás csak az előző havi statisztikai állományi létszámhoz viszonyított többletfoglalkoztatásra igényelhető.

A pályázóknak a támogatás időszakára a közfoglalkoztatási program indulását megelőző hónap átlagos statisztikai létszámához képest legalább 5 fő, statisztikai állományi létszámú álláskereső többletfoglalkoztatását kell vállalniuk.

A pályázónak vállalnia kell, hogy:
a támogatás időtartama alatt a támogatással érintett azonos és/vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát működési okból rendes felmondással nem szünteti meg.

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki/akit:

csődeljárás, felszámolás, végelszámolás alatt áll,
esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása van,
nem felel meg az Áht. 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek,
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) szerinti nyilatkozata alapján nem részesülhet támogatásban,
a Knyt. megsértése miatt bármely szerv jogerősen kizárt és a kizárás tényét a honlapon közzétették, a kizárást megállapító jogerős döntéstől számított 2 évig.

A támogatás időtartama, mértéke

A közfoglalkoztatási program kezdetének legkorábbi időpontja 2011. július hó 15. nap. A program megvalósításának időtartama legalább 4 legfeljebb 5,5 hónap. A befejezés végső határideje 2011. december 31.  A programot egybefüggően, folyamatosan kell tervezni és megvalósítani.

A pályázó az igényelt támogatásokat a következő költségekre fordíthatja:
munkabér valamint annak járuléka, a támogatás legalább 80%-os mértékig,
(munkabérként a minimálbér, illetve a szükséges feltételek megléte esetén a szakmai bérminimum számolható el, de a béreket a pályázó saját forrásaiból kiegészítheti.)
A foglalkoztatás közvetlen költségei:
a munkába-járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló jogszabály szerint a munkaadót terhelő utazási költségek,
munkaruha és egyéni védőeszközök költsége,
munkásszállítási költségek,
kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének költsége,
amely nem lehet több mint a munkabér és járulékok támogatott összegének 20 %-a.
Tárgyi eszközökre nem fordítható több mint a munkabér és járulékok támogatott összegének 10 %-a.
   
A támogatás igényléséhez legalább annak 10 %-át kitevő saját forrás szükséges, a pályázatba vont egyéb költségek a támogatást egészítik ki.    


A pályázat benyújtása

A pályázat elkészítéséhez szükséges teljes pályázati dokumentáció ( felhívás, adatlap útmutató bírálati szempontrendszer) letölthető a www.munka.hu honlapról.

A pályázónak:
a pályázati dokumentációban megadott nyomtatványon az érintettek foglalkoztatását bemutató, teljesítménymutatókat tartamazó munkatervet, valamint
a feladatokhoz kapcsolódó, a program egészét átfogó költségvetési tervet kell készítenie,
részletezni kell az esetleges képzési igényt, a tervezett szakképesítések és létszámok megjelölésével.
 
A pályázatot a meghirdető által kibocsátott pályázati dokumentumokban (felhívás, dokumentáció) leírtaknak megfelelően kell benyújtani. A pályázatot mellékletekkel együtt egy eredeti és három másolati, külön borítékolt, együtt csomagolt példányban, összefűzve kell benyújtani. Az eredeti példányhoz mellékelni kell, a kitöltött pályázati dokumentáció oldalait eredeti formátumukban CD- adathordozón.

A pályázatot
2011. június 27. napján 12 óráig

lehet benyújtani személyesen a pályázó székhelye szerint illetékes megyei/fővárosi kormányhivatal kiemelt munkaügyi központhoz. (volt regionális munkaügyi központhoz).
A benyújtási határidő után beérkező pályázatok elutasításra kerülnek.

A pályázatok elbírálása

A határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatok támogatásáról vagy a támogatási igény elutasításáról a pályázati eljárás eredménye alapján – a munkaügyi központ vezetőjének javaslata alapján – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter mérlegelési jogkörében dönt 2011. július 15. napjáig. A döntésről és a hatósági szerződés megkötésének lehetőségéről a befogadó munkaügyi központ tájékoztatja a pályázót.

A pályázat értékelése, a döntés-előkészítés során a hiányosnak minősülő pályázat esetében a munkaügyi szakigazgatás szerv egy alkalommal szólítja fel a pályázót arra, hogy a formai hiányosságot (az esetleg hiányzó dokumentumokat) a felszólításról szóló értesítés átvételétől számított 3 napon belül pótolja.

A jogosultsági feltételeknek nem megfelelő, és - az esetleges hiánypótlást követően is - formailag hiányos pályázatok esetében a munkaügyi központ a pályázat elutasítására tesz javaslatot a döntéshozónak.

A pályázatot befogadó munkaügyi központ a 375/2010. (XII.31.) Kormányrendelet 7. §. (4) bekezdésében leírt mérlegelési szempontok alapján a pályázatban tervezett munkák szakmai indokoltságát is mérlegelve a bírálati szempontrendszer alapján támogatási javaslatot készít, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a miniszteri döntés előkészítésére megküld.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogató az igényelt támogatást részben is megítélheti a pályázat minőségének, és az érintett térség foglalkoztatáspolitikai szempontjainak figyelembe vételével. Erről a döntés előkészítés során a pályázó tájékoztatást kap.

A pályázat eredményéről a döntést követően valamennyi értékelt pályázó írásos értesítést kap. A döntést követően a munkaügyi központ a pályázóval hatósági szerződést köt. A hatósági szerződésben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására és ellenőrzésére vonatkozó szabályok.

A támogatott foglalkoztatás kizárólag a hatósági szerződés megkötését követően kezdődhet.

A pályázónak a munkaerőigényét a támogató döntést követően kell bejelentenie, a kirendeltség(ek) a közvetítést a hatósági szerződés megkötését követően haladéktalanul megkezdi(k).

A támogatás folyósítása

A támogatás elszámolásának, folyósításának és az elvégzett munkák ellenőrzésének részletes szabályait a hatósági szerződés tartalmazza.

A pályázó utólagos elszámolási kötelezettség mellett egy havi munkabérre és közterheire a hatósági szerződés megkötésével egyidejűleg támogatási előleget igényelhet. Az előleg elszámolásának határideje legkésőbb október 20.

Abban az esetben, ha a foglalkoztató a 2007. évi CXXVII. törvény (általános forgalmi adóról) adóalanya, a közvetlen költségeit kizárólag nettó módon (ÁFA nélkül) számolhatja el.

A szerződésszegés jogkövetkezményei

Ha a támogatott a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, nem, vagy csak részben teljesíti, a támogatást a visszakövetelés időpontjában hatályos, a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 138. §-a (3) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben kell visszafizetni.


Amennyiben visszafizetési kötelezettségének a támogatott a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a befizetés napjáig a támogatás összegének alapulvételével kiszámított késedelmi pótlékot is köteles fizetni.
 
A támogatott a munkaügyi központ javára szóló valamennyi bankszámlájára vonatkozó határidős beszedési megbízásról (inkasszó) szóló felhatalmazó nyilatkozatot köteles becsatolni a hatósági szerződés megkötéséhez.


  

© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.