A vidékfejlesztési miniszter rendelete

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
2012. április 26. - A vidékfejlesztési miniszter rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairólA mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában a 13. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
1. erdőrészlet: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt) 16. § (6) bekezdésében meghatározott terület;
2. erdőterv: az Evt. 40. § (1) bekezdésben meghatározott dokumentum, figyelemmel az Evt. 113. § (4) bekezdésében foglaltakra, továbbá az Evt. 113. § (17) bekezdésében meghatározott dokumentum;
3. erdőgazdálkodó: az Evt. 17. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonos, vagy jogszerű használó;
4. fizikai blokk: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: MePAR rendelet) 1. § a) pontjában meghatározott terület;
5. kérelem: az erdőgazdálkodó által a támogatási kérelem benyújtási időszak alatt benyújtott támogatási kérelem, amely a kifizetési kérelmet is magában foglalja;
6. MePAR: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 31. § (1) bekezdésében meghatározott és a MePAR rendeletben szabályozott azonosító rendszer;
7. Natura 2000 irányelvek: a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 1992. május 21-i 92/43/EK tanácsi irányelv, és a vadon élő madarak védelméről szóló 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv;
8. támogatási időszak: a kérelem benyújtásának naptári éve.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő fogalmakat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet szerint kell értelmezni.


2. A támogatás jellege és tárgya

2. §

E rendelet alapján vissza nem térítendő kompenzációs támogatás vehető igénybe a
Natura 2000 irányelveket érvényre juttató jogszabályok végrehajtásával érintett, az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőrészlet területén felmerülő költségek és jövedelem kiesés ellentételezése céljából.

3. Általános előírások

3. §

(1) Támogatás igénybevételére az az erdőgazdálkodó jogosult, aki rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtervvel, vagy aki az adott erdőrészletre vonatkozóan az erdőterv készítését a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kérelmezte az erdészeti hatóságtól.

(2) A támogatásra jogosultnak a teljes támogatási időszak alatt a gazdasága teljes területén be kell tartania a kölcsönös megfeleltetés részét képezően
a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 73/2009/EK tanácsi rendelet) rögzített irányelvek alapján a külön jogszabályokban meghatározott jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket,
b) az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott előírásokat.

4. A támogatás igénybevételének feltételei

4. §

(1) Kizárólag azon erdőrészletre adható támogatás, amely
a) a MePAR adatbázisban az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet szerint és az Országos Erdőállomány Adattárban Natura 2000 területként lehatárolásra került, és
b) az agrárpolitikáért felelős miniszter a Tv. 14. § (1) bekezdés c) pont cg) alpontja alapján irányító hatósági jogkörében eljárva minden év március 15-ig közzétett közleményében meghatározott fizikai blokkban helyezkedik el.

(2) A legkisebb támogatható terület 1 hektár, amelyet a kérelem alapján jóváhagyott összterület alapján kell megállapítani.

(3) Csak teljes erdőrészlet támogatható azzal, hogy a 0,3 hektár nagyságot el nem érő erdőrészletre nem vehető igénybe támogatás.

(4) Nem támogatható az az (1) bekezdés előírásainak megfelelő erdőrészlet, amely állami, vagy önkormányzati tulajdonban van.

(5) Támogatás igénybevételére nem jogosult önkormányzat, költségvetési szerv, valamint az a gazdálkodó szervezet, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az 50%-ot.

(6) Nem támogatható az az erdőrészlet, amelyet érintően az erdészeti hatóság a támogatási időszakra vonatkozóan jogerős erdőgazdálkodási vagy erdővédelmi bírságot állapított meg.

(7) Amennyiben az erdészeti hatóság a támogatási időszakra vonatkozó erdőgazdálkodási vagy erdővédelmi bírságot a 8. § (1) bekezdés szerinti határozat meghozatalát követően állapította meg, úgy arról a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (továbbiakban: MVH) 15 napon belül tájékoztatja.

5. §

(1) Támogatást az az erdőgazdálkodó vehet igénybe, aki vállalja, hogy a kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó határozat kézhezvételét követő 10 hónapon belül részt vesz az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz kapcsolódó 2007-2013 közötti költségvetési időszakban megvalósítandó vidékfejlesztési program keretén belül, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott Natura 2000 erdőterületen gazdálkodók részére szervezett képzésen, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy a 2012-2013. években egy alkalommal már részt vett ilyen képzésen.

(2) Támogatást az az erdőgazdálkodó vehet igénybe, aki erdőgazdálkodási tevékenysége során betartja a 3. § (1) bekezdés szerinti erdőtervében az erdészeti hatóság által az Evt. 73. § (7)–(8) bekezdése alapján meghatározott korlátozásokat, előírásokat.

5. A támogatás mértéke

6. §

(1) Az Evt. 7. § (1) bekezdés e) és f) pontjai szerinti kultúrerdő és faültetvény természetességi állapotú erdőkben az igényelhető támogatás mértéke - korcsoportonként és faállománytípus csoportonként - az 1. mellékletben meghatározott eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) Az Evt. 7. § (1) bekezdés c) és d) pontjai szerinti származék és átmeneti természetességi állapotú erdőkben az igényelhető támogatás mértéke - korcsoportonként és faállománytípus csoportonként - a 2. mellékletben meghatározott eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) Az Evt. 7. § (1) bekezdés a) és b) pontjai szerinti természetes és természetszerű természetességi állapotú erdőkben az igényelhető támogatás mértéke - korcsoportonként és faállománytípus csoportonként - a 3. mellékletben meghatározott eurónak megfelelő forintösszeg.

6. A kérelem benyújtása

7. §

(1) A kérelmet 2012. évtől évente az egységes kérelemről szóló rendelet szerinti egységes kérelem részeként, elektronikusan kell benyújtani.

(2) A kérelem a kérelmezőnek több erdőrészletére is irányulhat.


7. A támogatás folyósítása

8. §

(1) A támogatás egy összegben történő folyósítása a kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban foglaltak alapján forintban történik.

(2) A támogatási jogosultság megállapítása során az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő adatok szolgálnak alapul.

(3) Az elbírálás során az Országos Erdőállomány Adattárnak a kérelem benyújtási időszak utolsó napja szerinti aktuális adatait kell figyelembe venni.

8. Ellenőrzés

9. §

A jogosultsági feltételek és a kötelezettségvállalások teljesítését az MVH ellenőrzi.

9. Jogkövetkezmények

10. §

(1) Az adott erdőrészlet vonatkozásában az ügyfél támogatási jogosultsága megszűnik, és az adott erdőrészletre már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni, ha az ügyfél terhére a támogatási időszakra vonatkozóan a 4. § (6) bekezdés szerinti jogerős bírságot állapít meg az erdészeti hatóság.

(2) Az adott erdőrészlet vonatkozásában az ügyfél támogatási jogosultsága megszűnik, és a már igénybe vett teljes támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni, ha helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az ügyfél nem teljesíti az 5. § (2) bekezdés szerinti kötelezettségeit.

(3) Az ügyfél támogatási jogosultsága megszűnik, amennyiben az 5. § (1) bekezdésében előírt képzési kötelezettségét nem teljesítette és a már igénybe vett teljes támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

(4) Ha a kölcsönös megfeleltetés alkalmazása érdekében a támogatásra jogosult gazdaságának bármely részében a 73/2009/EK tanácsi rendelet II. és III. mellékletében előírt kötelező követelmények, illetve az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú mellékletében felsorolt követelmények be nem tartását állapították meg, abban az esetben Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 51. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.


10. Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

12. §

Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 46. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

13. §

A kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„cb) az erdészeti földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések közül a mezőgazdasági földterület első erdősítésének támogatása, erdő-környezetvédelmi kifizetések, és Natura 2000 kifizetések; ”

14. §

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint egyéb, szakértő szervezetek közreműködésével ellátott feladatokról szóló 48/2007. (VI. 20.) FVM rendelet
1. § e) pontja a következő eg) alponttal egészül ki:

„eg) Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás;”

15. §

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 29/2012. (III. 24.) VM rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdés d) pontjában részletezett területadatok megadására vonatkozó kötelezettséget - a 2. § (1) bekezdés 4., 5., 6., 14., 17. és 19. pontja szerinti jogcímek kivételével - az ügyfélnek a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus, továbbá a bejelentett tábla numerikus és grafikus azonosításával, valamint a bejelentett táblák hasznosítására vonatkozó adatok megadásával kell teljesíteni. A 2. § (1) bekezdés 18. pontja szerinti jogcím vonatkozásában kizárólag a tarvágást követően, részterületen megvalósuló szerkezetátalakítás esetén kell az ügyfeleknek a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus, továbbá az erdőrészlet numerikus és grafikus azonosításával teljesíteni a területadatok megadására vonatkozó kötelezettséget. A 2. § (1) bekezdés 24. pontja szerinti jogcím esetében az ügyfélnek a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus azonosításával, valamint az erdőrészlet azonosító megadásával kell teljesíteni a területadatok megadására vonatkozó kötelezettségét. A 2. § (1) bekezdés 9-13., 16., 17., 18., 21., és 23. pontja szerinti jogcímek esetén - a 2. § (1) bekezdés 18. pontja szerinti jogcím vonatkozásában kizárólag a tarvágást követően, részterületen megvalósuló szerkezetátalakítás esetén - a területadatokat az ügyfélnek a rendelkezésére álló, a koordináták pontosságát alátámasztó mérési jegyzőkönyvnek megfelelő adatok feltüntetésével kell megadnia.”

Budapest, 2012. április „      .”
Dr. Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter1. melléklet a(z) …/… . (… . … .) VM rendelethez

A támogatás mértéke kultúrerdő vagy faültetvény esetén


A
B
C
D
E
1
Korcsoport/faállomány-típus csoportok
Tölgy-bükk
1-31, 40-43*
Őshonos egyéb keménylombos
32-39, 49-55, 77-78*
Őshonos egyéb lágylombos
66-76, 79-80, 82-89, 95-98*
Egyéb erdő
44-48, 56-65, 81, 90-94, 99-101*
2

euró/ha/év
3
0-5 év
40
40
40
40
4
6-20 év
100
90
80
70
5
21-60 év
150
120
110

6
61-vágásérettségi korig
200


90
7
vágásérettségi kor felett

170
*    Az erdőről, erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 5. számú melléklete alapján


2. melléklet a(z) …/… . (… . … .) VM rendelethez

A támogatás mértéke származék és átmeneti erdők esetén


A
B
C
D
E
1
Korcsoport/faállomány-típus csoportok
Tölgy-bükk
1-31, 40-43*
Őshonos egyéb keménylombos
32-39, 49-55, 77-78*
Őshonos egyéb lágylombos
66-76, 79-80, 82-89, 95-98*
Egyéb erdő
44-48, 56-65, 81, 90-94, 99-101*
2

euró/ha/év
3
0-5 év
43
43
43
43
4
6-20 év
108
97
86
76
5
21-60 év
162
130
119

6
61-vágásérettségi korig
216


97
7
vágásérettségi kor felett

184
*    Az erdőről, erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 5. számú melléklete alapján3. melléklet a(z) …/… . (… . … .) VM rendelethez

A támogatás mértéke természetes és természetszerű erdők esetén


A
B
C
D
E
1
Korcsoport/faállomány-típus csoportok
Tölgy-bükk
1-31, 40-43*
Őshonos egyéb keménylombos
32-39, 49-55, 77-78*
Őshonos egyéb lágylombos
66-76, 79-80, 82-89, 95-98*
Egyéb erdő
44-48, 56-65, 81, 90-94, 99-101*
2

euró/ha/év
3
0-5 év
46
46
46
46
4
6-20 év
115
104
92
81
5
21-60 év
173
138
127

6
61-vágásérettségi korig
230


104
7
vágásérettségi kor felett

196
*    Az erdőről, erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 5. számú melléklete alapján

© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.