Az erdészeti jogszabályok végrehajtása, kormányzás és kereskedelem (ForestPress)

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
Az Európai Parlament állásfoglalása az erdészeti tárgyú jogszabályok végrehajtására, a kormányzásra és kereskedelemre irányuló EU cselekvési terv (FLEGT) végrehajtásának felgyorsításáról – (A 2005. július 7-én fogalmazott állásfoglalás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2006. július 7-én jelent meg – a szerk.)

Az Európai Parlament, – tekintettel a 2002. július 22-i, a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési programot létrehozó 1600/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra (1),
– tekintettel az EU FLEGT cselekvési tervére (A Bizottság „Az erdészeti tárgyú jogszabályok végrehajtására, a kormányzásra és kereskedelemre (FLEGT) – irányuló EU cselekvési tervre irányuló javaslat” című, 2003. május 21-i közleménye COM(2003)0251)), amelyet támogattak a Mezőgazdasági és Halászati Tanács FLEGT-ről szóló, 2003. október 13-i következtetései (2),
– tekintettel a Mezőgazdasági és Halászati Tanács FLEGT-ről szóló, 2004. december 21–22-i következtetéseire,
– tekintettel a Környezetvédelmi Tanácsnak, a biológiai sokféleség csökkenésének 2010-re történő megállításáról szóló, 2004. június 28-i következetéseire,
– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságától 2004. január 19-én levélben érkezett véleményére a fenti 2003. május 21-i bizottsági közleményről,
– tekintettel az Európai Közösségbe irányuló faanyagimport önkéntes FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2004)0515),
– tekintettel az Európai Bíróságnak a genetikailag módosított szervezetek határokon átnyúló mozgásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről (3) szóló, 2001. december 6-i véleményére,
– tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,
A. mivel az illegális fakitermelés hozzájárul az erdők pusztulásához, a biológiai sokféleség csökkenéséhez és az éghajlatváltozás hatásaihoz; polgárháborúkat szít, és a megvesztegetés, szervezett bűnözés, valamint az emberi jogok megsértése révén fenyegeti a nemzetközi biztonságot;
B. mivel az Európai Uniót mint az egyik legnagyobb faanyag- és faáruimportőrt különleges felelősség terheli a nemzetközi közösség és a fejlődő országok tekintetében;
C. mivel az illegálisan kitermelt faanyag és erdészeti termékek olcsó importja az egyes ipari szereplők alapvető szociális és környezetvédelmi standardoknak való meg nem felelésével együtt a nemzetközi piacok destabilizálódását okozza, csökkenti a gyártó országok adóbevételeit, valamint munkahelyeket veszélyeztet mind az importőr, mind az exportőr országokban;
D. mivel a széles körben elterjedt illegális gyakorlaton alapuló tisztességtelen verseny kárt okoz azoknak az európai vállalatoknak, különösen a kis- és középvállalkozásoknak, amelyek felelősen viselkednek és betartják a létező jogszabályokat;
E. mivel az EU elkötelezett az illegális fakitermelés és az illegális faanyag-kereskedelem elleni küzdelem mellett, összhangban a korábban különböző nemzetközi és regionális fórumokon, az erdei erőforrások illegális kiaknázása és kereskedelme elleni küzdelemben, valamint az erdészeti tárgyú jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos emberi és intézményi kapacitás támogatásában vállalt kötelezettségeivel;
(1) HL L 242., 2002.9.10., 1. o.
(2) HL C 268., 2003.11.7., 1. o.
(3) C-2/00 vélemény, EBHT 2001., I-9713. o.
F. mivel az Európai Közösség környezetvédelmi politikájának egyik célkitűzése a regionális vagy világméretű környezetvédelmi problémák kezelésére nemzetközi szinten hozott intézkedések támogatása (EK-Szerződés, 174. cikk); mivel az ilyen kérdések nemzetközi szintű tárgyalása magában foglalja a megőrzés és a biológiai sokféleség fenntartható használatának kérdését is;
G. mivel a fejlődő országok fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődése a Közösség fejlesztési és együttműködési politikájának célkitűzései (EK-Szerződés, 177. cikk); mivel a Világbank 2002-es erdészeti stratégiája kifejtette, hogy az erdők biztosítják a fejlődő világ 1,2 milliárd szélsőséges szegénységben élő népessége 90%-ának megélhetését;
H. mivel a környezetvédelmi előírásokat be kell építeni a Közösség fejlesztési politikájának tervezésébe és végrehajtásába (EK-Szerződés, 6. cikk);
I. mivel a FLEGT cselekvési terv az alábbi cselekvések végrehajtására szolgál: önkéntes engedélyezési rendszerek végrehajtása az EU és a fakitermelő országok közötti partnerségi megállapodások alapján; az illegális faanyagimport ellenőrzését célzó további jogszabályok 2004 közepéig történő megalkotása kivitelezhetőségének felülvizsgálata; a cselekvési terv céljainak támogatása már létező jogi eszközök, pl. a pénzmosás elleni jogszabályok segítségével; a környezetvédelmi közbeszerzési politika végrehajtása; valamint a fakitermelő országok és magánszemélyek kezdeményezéseinek támogatása;
J. mivel a Mezőgazdasági és Halászati Tanács 2003. október 13-i következetéseiben:
– elismerte, hogy „a Bizottság által javasolt FLEGT cselekvési terv részét képezi annak a komoly kötelezettségvállalásának, hogy az EU aktívan hozzájárul az olyan nemzetközi eljárásokhoz, mint az ENSZ Erdő Fóruma (UNFF), a biológiai sokféleségről szóló egyezmény (CBD) meghosszabbított munkaprogramja az erdei biológiai sokféleség tekintetében, a Nemzetközi Trópusi Fák Szervezete (ITTO) és a veszélyeztetett, vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)”,
– elismerte, „azt a tényt, hogy az erdészeti tárgyú jogszabályok végrehajtása, a kormányzás és a kereskedelem kérdését a fenntartható fejlődés, a fenntartható erdőgazdálkodás és a szegénység visszaszorítása, valamint a szociális egyenlőség és nemzeti szuverenitás keretében kell kezelni”;
K. mivel 2004 júliusában a Bizottság előterjesztett egy javaslatot a fa közösségi importja tekintetében az önkéntes FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre, melyet kétoldalú, regionális és régiók közötti FLEGT partnerségi megállapodások révén hajtottak volna végre, és amely összhangban állt a FLEGT cselekvési tervvel, mely szerint az ilyen megállapodások általános célkitűzése „a hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez, a fenntartható fejlődés előmozdításának a [Fenntartható Fejlődésről
szóló világ-csúcstalálkozó] keretében az Unió és harmadik országbeli partnerei által magállapított átívelő célkitűzésével összhangban”;
L. mivel a Mezőgazdasági és Halászati Tanács 2004. december 21–22-i következtetéseiben ösztönözte a Bizottságot, hogy további jogalkotási lehetőségeket terjesszen elő az illegálisan kitermelt fa importjának ellenőrzésére;
1. csalódottságát fejezi ki a rendkívül lassú előrehaladás miatt a FLEGT cselekvési tervben meghatározott kötelezettségvállalások végrehajtása területén;
2. csalódottságát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottságnak mindezidáig nem sikerült teljesíteni azt a vállalását, hogy elkészítse a jogalkotási lehetőségekről szóló tanulmányt, melyet – cselekvési programja szerint – 2004 közepéig kellett volna előterjeszteni mind a Környezetvédelmi, mind pedig a Mezőgazdasági Tanács kérésére;
3. csalódottságát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság elmulasztotta az átfogó jogszabályok elkészítését, melyek magakadályoznák az illegális fa és faáru importját tekintet nélkül annak származási országára, és világszerte előmozdítanák a fenntartható erdőgazdálkodást, amint azt az Európai Parlament Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságának tagjai 2004 júniusában kérték;
4. csalódottságát fejezi ki amiatt, hogy a tagállamok elmulasztották biztosítani a Bizottság részére a nemzeti jogalkotásra vonatkozó információkat, melyeket felhasználhattak volna az illegális fakitermelés kérdésének kezelésére és amiatt, hogy nem hoztak létre hálózatot az információcsere megkönnyítésére;
5. mélyen aggasztja, hogy a FLEGT cselekvési terv sarokköveit jelentő önkéntes engedélyezési rendszerről szóló rendeleti javaslatot és a fakitermelő országokkal folytatott FLEGT partnerségi megállapodások tárgyalását, az EK-Szerződés 133. cikkének jogalapján alakították ki;
6. ezért sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy késedelem nélkül teljesítsék a biológiai sokféleségre, a szegénység mérséklésére, a fenntartható erdőgazdálkodásra és a klímaenyhítés vonatkozó kötelezettségvállalásaikat;
7. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy érjenek el jelentős és gyors előrehaladást a FLEGT cselekvési terv végrehajtása, köztük az alábbiak tekintetében:
– egy átfogó jogalkotási javaslat további késedelem nélküli benyújtása a Bizottság részéről, mely a származási országtól függetlenül megtiltja az illegális forrásból származó valamennyi fa és faáru uniós importját, és végső célkitűzésként világszerte előmozdítja a társadalmi és környezeti felelősséget az erdőgazdálkodásban,
– a hatályos nemzeti jogszabályok felülvizsgálata és az illegális fakitermelési és kereskedelmi kérdések kezelésére felhasználható további jogalkotási lépések,
– egy uniós szintű hálózat létrehozása a vám, igazgatási és igazságügyi hatóságok részére az illegális fakereskedelemről szóló információk megosztásának megkönnyítésére;
8. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy változtassa meg az önkéntes engedélyezési rendszerről szóló rendeletre irányuló javaslat és a FLEGT partnerségi megállapodás tárgyalásának jogalapját, az EK-Szerződés 133. cikkéről a 175. cikkre és/vagy a 179. cikkre;
9. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a termelő országokat időtervhez kötött cselekvési programok mellett elkötelező partnerségi elvek beépítését az önkéntes partnerségi megállapodásokba, az erdészeti ágazat igazgatási gyengeségének kezelésére, a erdőgazdálkodás társadalmi és környezeti felelősségéhez való hozzájárulásra, a biológiai sokféleség csökkenésének megszűntetésére és a társadalmi egyenlőségre, valamint a szegénység mérséklésére;
10. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a civil társadalom és a demokratikusan választott képviselők erősebb, hatékonyabb és értelmesebb részvételét a FLEGT partnerségi megállapodások tárgyalása és végrehajtása, valamint a partnerország erdészeti jogszabályainak felülvizsgálata során a társadalmi és környezeti igazságtalanságok azonosítására és ahol szükséges változtatási javaslatok elkészítésére;
11. ragaszkodik a Parlament teljes mértékű bevonásához és tájékoztatásához a folyamat tekintetében, a FLEGT partnerségi megállapodásokról szóló tárgyalások valamennyi szakaszában;
12. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság és a tagállamok építsék be az erdészeti tárgyú jogszabályok végrehajtását, a kormányzást és a kereskedelmet az országos stratégiai dokumentumok következő körének tervezésébe és végrehajtásába, különösen a jelentős erdészeti erőforrásokkal rendelkező régiók és országok esetében, és biztosítsanak megfelelő forrásokat a földrajzi költségvetési tételekből a kapacitásnövelés és kulcsfontosságú
reformok végrehajtása érdekében;
13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
C 157 E/484 HU 2006.7.6. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

 


© 2023 Forestpress. All Rights Reserved.