HAZÁNK ERDÕTERÜLETE ELÉRTE A KÉTMILLIÓ HEKTÁRT!

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

HAZÁNK ERDÕTERÜLETE ELÉRTE A KÉTMILLIÓ HEKTÁRT!

ImageFöldünkön évente közel Magyarország teljes területével megegyező nagyságú erdőterület tűnik el. Az erdőterület fogyásának elsődleges oka a szegénység, a megélhetési kényszer, a természeti erőforrásokkal való tartamos gazdálkodás hiánya. Az erdőterület csökkenése többek között veszélyezteti a fajgazdag erdei életközösségeket, a biológiai sokféleséget, a termőtalajt, a helyi lakosság hosszú távú megélhetésétét, hozzájárul a klímaváltozás felgyorsulásához. Miközben számos fejlődő országban tesznek erőfeszítéseket az erdők fogyásának megállítására, Magyarországon az elmúlt 80 évben folyamatosan és jelentősen növekedett az erdőborítás. Ennek köszönhetően mára már a magyar termőföld mintegy 25%-át erdők borítják.

AZ ERDÕTELEPÍTÉSEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON

Image
 

Hazánk környezeti állapota szoros összefüggésben van természeti értékeink - így erdeink - megőrzésére, fejlesztésére, gyarapítására tett erőfeszítéseink eredményeivel. A magyar társadalom idejekorán felismerte az erdők jelentőségét, gyarapításuk fontosságát, és ez a felismerés kiterjedt, társadalmi konszenzuson alapuló erőtelepítési programokban testesült meg.
Az erdészek által irányított erdőtelepítés eleinte elsősorban a termőtalaj védelmét (pl. futóhomok megkötés, kopár hegyoldalak beerdősítése) az akkor szerény favagyon gyarapítását, majd egyre inkább az ország környezeti állapotának javítását, az értékes erdei életközösségek gyarapítását szolgálta és szolgálja. EU tagságunkat megelőzően nemzeti forrásból, majd azt követően a nemzeti hozzájárulást kiegészítő EU források felhasználásával - a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében - sok százezer hektár új erdőt hoztunk létre. E kitartó, nem kevés áldozattal járó munka eredményeképpen hazánk erdősültsége 2006 őszére elérte a kétmillió hektárt.
A 2007-2013-as időszakban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv - összhangban a magyar kormány által elfogadott Nemzeti Erdőprogrammal - is támogatja az új erdők létrehozását, a folyamat tehát nem áll meg.

Az alábbiakban röviden áttekintjük az elmúlt mintegy 80-90 év erdészeti vonatkozású történéseit:

 
A két világháború közötti korszak
 
Az I. világháborút követően a korábban erdős - mintegy 26-27%-os erdősültségű - Magyarország egycsapásra Európa erdőben-fában negyedik legszegényebb országává vált, amelynek erdősültsége még a 12 %-ot sem érte el.
A szakma országos vezetése azonban - élén Kaán Károly erdőmérnökkel, az államerdészet vezetőjével - gyorsan kidolgozta a gyökeresen megváltozott adottságoknak megfelelő új erdészeti politikát. Ennek két egyszerű, világos alapelve volt: 1. Megvédeni és szerkezetükben javítani, a természetes állapotukhoz minél közelebb visszavinni a megmaradt erdőket. 2. Minden lehetséges módon növelni az ország erdőterületét, elsősorban (humánökológiai szempontok miatt is) a fátlan Nagy-Alföldön.
A háborút követő évek nyomorúsága, majd pedig az 1929-1933 évi nagy gazdasági világválság azonban erősen behatárolta ennek a politikának megvalósítási lehetőségeit. Azután pedig következett a II. világháború.
Image

A II. világháború utáni évtizedek

A rendkívüli állapotok az 1950-es évek első felében normalizálódtak. Ekkor az ország export-import mérlegének javítása, a devizaterhek, a súlyos importterhet jelentő fa- és fatermék-behozatal csökkentése érdekében megkezdődtek az egyre nagyobb méretű erdőtelepítések, amelyek azután - az állami költségvetés teherbírásának függvényében váltakozó intenzitással - folytak napjainkig.
A nagyarányú erdőtelepítések következtében (hosszú évszázadok után először) az ország erdőterülete ismét növekedni kezdett, és az ezredfordulóig az 1945. évi 11,8%-ról 19,2%-ra emelkedett. Emellett nagyarányú fásítások is történtek, részben az emberi környezet, részben az ökológiai adottságok javítása céljával.

Mindazonáltal az erdészeti politika nem vált termeléscentrikussá, hanem éppen ellenkezőleg: többcélúvá. A deklarált és a gyakorlatban követett hármas funkció a következő: termelés, védelem és közjólét.
 
A polgári rendszerváltás után
Az 1989/90-es rendszerváltás - a korábbi történelmi alkalmakhoz hasonlóan - ismét komoly változásokat jelentett a magyar erdészet életében, elsősorban a tulajdonviszonyokban.
 
Image
 

Az egykor egyéni és közösségi magántulajdonban volt, de nem államosított, hanem szövetkezeti tulajdonba vont erdőket ismét magántulajdonba adták. Sőt még kb. 200 ezer hektár állami erdőt is privatizáltak olyan helyeken, ahol a privatizációs igények kielégítésére rendelkezésre álló földalap kevésnek mutatkozott. Az összes erdőterületnek csaknem 60 %-a állami tulajdonban maradt. (Az állami erdők - gyakorlatilag kiterjedésük változatlansága mellett - aránya folyamatosan csökken a főképp magán erdőtulajdonosok által végrehajtott erdőtelepítések következtében.)

A rendszerváltás után az egész magyar nemzetgazdaság teljesítménye hosszú évekre visszaesett, s időnként súlyos egyensúlyi problémák mutatkoztak a központi költségvetés terén is.
Mindez azzal a következménnyel járt az erdészetre nézve, hogy kezdetben a pénzforrások beszűkülése miatt az erdőtelepítések mennyisége is erősen visszaesett. Napjainkra viszont elérte a rendszerváltás előtti szintet, melyben a magántőkére alapozott telepítések dominálnak.
Magyarország 2004. május 1-vel az Unió teljes jogú tagállamává vált. Ez a történelmi lépés új fejezetet nyitott az ország történetében (új jogszabályok, új lehetőségek stb.).
  
Az elmúlt tíz év alatt mintegy 90 ezer hektár erdőtelepítés történt, amely az erdőterület 1%-os növekedését eredményezte. Az ország erdősültsége folyamatosan javul, bár nemzetközi összehasonlításban még mindig alacsonynak mondható (EU-15: 35,1%). Hosszú távon (35-50 év) az ország erdősültségét - összhangban a Nemzeti Erdőprogramban foglaltakkal - az optimálisnak tartott 27%-ra lehet növelni.
A nemzeti forrásból finanszírozott erdőtelepítési programok teremtette hagyomány miatt a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2004-ben indult intézkedése, a "Mezőgazdasági Területek Erdősítése" című jogcím nem érte felkészületlenül a gazdálkodókat, s a pályázat befogadását, értékelését végző Állami Erdészeti Szolgálatot, valamint Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt sem, amit az intézkedés iránt jelentős érdeklődés és a tényleges szerződéskötések, kifizetések bizonyítanak.

Az intézkedésre a 2004-2006 közötti időszakban összesen több mint négyezer kérelem érkezett be, és mintegy 40.800 ha új erdő telepítésére nyílt lehetőség. Az erdőtelepítésre, ápolásra, és jövedelempótló támogatásra fordított összeg a teljes, húsz éves támogatási időszak alatt mintegy 65 milliárd Forint.
Ezzel az erdőtelepítési programnak nem lebecsülendő pozitív hatása van a vidék- és térségfejlesztésben, meglévő munkahelyek megőrzésével és újak létesítésével a vidék népességmegtartó képességének növelésében.

 

Nem mindegy azonban, hogy az így létrehozott erdők milyen természeti értéket képviselnek, mennyire segítik elő egy adott térség biodiverzitásának növekedését.
E szempontok mind hangsúlyosabb érvényesítését szolgálja az intézkedés támogatási összegeinek differenciálása, valamint a pályázatokat értékelő pontozási rendszer, melyek a telepítések megítélése során az őshonos, nagyobb természeti értékű állományoknak kedveznek. Ennek eredményeképpen például az őshonos állományok aránya a 2004-es 46%-os területarányról a 2006. támogatási évre vonatkozó jóváhagyott kérelmek esetében eléri a 71%-ot.

2006 a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv utolsó támogatási éve volt, az erdőtelepítési program azonban 2007-től az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv keretében megváltozott feltételekkel, ám kibővült lehetőségekkel folytatódni fog. A változások részben az elmúlt támogatási időszak tapasztalatainak visszacsatolásai alapján születtek, de jelentős előrelépés a nem

 
A 2004-2006 közötti ciklusra összességében mintegy 80 millió euró állt rendelkezésre. Az egy-egy pályázónak nyújtható támogatás mértéke függ a telepítendő fafaj mellett a terület adottságaitól és a nyertes gazdálkodói státuszától is.
A támogatási összegekre példa lehet egy konkrét telepítés, ami jól reprezentálja az átlagot: egy gazdálkodó a 11,81 hektár szántóterületre telepített kocsányos tölgyes ültetésének elvégzéséért 25.367 Euró támogatást kap, az első öt évben végzett ápolásokért 21.135 Eurót két részletben, és jövedelempótló támogatásként évi 832 Eurót 20 éven keresztül. Ez, a 20 éves időszak alatt, összesen 63.147 Euró kifizetését jelenti.
mezőgazdasági területeken történő erőtelepítések támogatási lehetőségének megjelenése is.
Várhatóan évente 10-15.000 ha új erdő telepítésére nyílik lehetőség, mely a 2007-13 támogatási időszakban mintegy 40-60 Mrd Ft kifizetést jelent.

© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.