Rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítése

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
48/2009. (IV. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:
1. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
"h) tábla: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet (a továbbiakban: egységes kérelem rendelet) 1. §-ának 3. pontjában meghatározottak szerint."
2. § (1) Az R. 4. § (3) bekezdésének db) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az ügyfél köteles a támogatási kérelemben megjelölt összes ültetvény vonatkozásában ... előszerződéssel, szerződéssel rendelkezni, illetve saját célú felhasználás esetén a felhasználásról nyilatkozni. Az előszerződésnek, szerződésnek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat:]
"db) a fafajtának a fás szárú energetikai ültetvények telepítésének engedélyezése, telepítése, művelése és megszüntetése részletes szabályairól, valamint ezen eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 45/2007. (VI. 11.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerinti magyar, vagy tudományos megnevezését;"
(2) Az R. 4. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(5) E rendelet alapján a legkisebb támogatható tábla nagysága 1 hektár."
(3) Az R. 4. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
"(8) A Vhr. 17. § (4) bekezdésétől eltérően a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti időpontban benyújtott kérelmek esetében a művelet legkorábban a támogatási kérelem benyújtási évének január 1-jétől az ügyfél saját felelősségére megkezdhető."
3. § (1) Az R. 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) A (2) bekezdésben foglaltak egyidejű figyelembevételével a támogatás táblánként nem haladhatja meg:
a) akácból történő telepítés esetén a 160 ezer forint/hektárt;
b) egyéb, a fás szárú energetikai ültetvények telepítésének engedélyezése, telepítése, művelése és megszüntetése részletes szabályairól, valamint ezen eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 45/2007. (VI. 11.) FVM rendelet alapján sarjaztatásos ültetvényben engedélyezhető nem akác fajtákból történő telepítés esetén a 200 ezer forint/hektárt."
(2) Az R. 5. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(6) Több táblára vonatkozóan kérelmezett egyéb elszámolható kiadásokat az elbírálás során táblánként, azok területének nagysága szerint arányosítva kell figyelembe venni."
4. § Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A támogatási kérelmet
a) 2009. évben április 15-étől május 15-éig és november 1-jétől január 15-éig,
b) 2010. évtől évente november 1-jétől január 15-éig
lehet benyújtani a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz."
5. § Az R. 8. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"(2) A kifizetési kérelmet évente lehet benyújtani az MVH-hoz
a) az egységes kérelem rendeletben foglaltak szerint, valamint
b) augusztus 1. és 31. között, melyhez a megvalósított és a (3) bekezdésben foglaltak szerint bejelentett ültetvényekre vonatkozóan kizárólag további elszámolások mellékelhetők.
(3) Kifizetési kérelem csak olyan táblák vonatkozásában nyújtható be, ahol a telepítés május 15-ig megvalósul, és az egységes kérelem rendeletben foglaltak szerinti egységes kérelem részeként az ügyfél adatot szolgáltat a megvalósított ültetvények külső töréspontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben legalább 0,5 m-es pontossággal megadott koordinátáiról, valamint benyújtja a mérésről szóló jegyzőkönyvnek a jegyzőkönyv készítő és ügyfél által aláírt másolati példányát."
6. § Az R. 9. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"(1) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az ügyfél a telepítési kötelezettségének nem, vagy nem a telepítési engedély szerint tett eleget, akkor köteles az érintett táblák területével arányosan a már felvett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, és az érintett táblák vonatkozásában az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik.
(2) Ha az ügyfél a 4. § (3) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kötelezettségét megszegi, akkor az érintett táblák területével arányosan köteles a már felvett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, és az érintett táblák vonatkozásában az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik."
7. § Az R. melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.
8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:
a) az R. 4. § (3) bekezdés f) pontja,
b) az R. 9. §-ának (7) bekezdése.
(3) A (2) bekezdést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.