EMVA támogatás az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez (fvm.hu)

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendelem el:
A támogatás célja
1. § Az intézkedés célja az erdészeti ágazat technológiai színvonalának javítása, a géppark fejlesztése és korszerűsítése az első kiviteltől a fakitermelési szakaszig, beleértve a fakitermelés gépeit is.
Fogalmak
2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
a) erdő: az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Evt.) 5. §-a, valamint az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet
3. § (1) bekezdése szerint meghatározott terület;
b) erdőgazdálkodó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki az Evt. 13. § (1)-(2) bekezdése szerint - az erdészeti hatóságként eljáró Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: erdészeti hatóság) által - nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó;
c) üzemterv: az Evt. 26-27. §-a szerinti üzemterv;
d) első kivitel: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet 2. § 5. pontja szerinti tevékenység;
e) őshonos fafaj: a 3. számú mellékletben felsorolt fafajok.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) szabályai alkalmazandók.
A támogatás jellege és tárgya
3. § E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a 2. számú mellékletben meghatározott Gépkatalógus szerinti gépváltozatok alá tartozó erdészeti gépek és technológiai berendezések (a továbbiakban: gép) beszerzésére.
A támogatás igénybevételének feltételei
4. § (1) Támogatás igénybevételére jogosult az az erdőgazdálkodó, aki
a) erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenységet, fakitermelési tevékenységet végez, és
b) legalább 50 ha olyan erdőterületen gazdálkodik, amely magántulajdonosnak, vagy azok társulásának, önkormányzatnak, vagy azok társulásának a tulajdonában van.
(2) Ha az erdőgazdálkodó induló vállalkozás, akkor a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb a beruházás befejezését követő első teljes naptári évben meg fog felelni az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek.
(3) Az erdőgazdálkodónak a 2008-as támogatási kérelem benyújtási időszakban érvényes erdőgazdálkodói üzemtervvel, 2009-től kezdődő támogatási kérelem benyújtási időszakban az erdőgazdálkodó nyilvántartásba vett erdőterületeire vonatkozóan az erdészeti tevékenység végzésének engedélyezéséről szóló erdészeti hatóság által kiadott határozattal kell rendelkeznie.
(4) A támogatott gépeket az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított legalább 5 évig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni.
(5) Nem jogosult támogatásra azon (1) bekezdés szerinti jogi személy, amelyben az állami tulajdon aránya eléri vagy meghaladja az 50%-ot.
A támogatás mértéke
5. § (1) Az erdőgazdálkodó által igényelhető támogatás összege támogatási időszakonként legfeljebb 735 ezer eurónak megfelelő forint összeg lehet.
(2) A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának 50%-a.
(3) A beruházás elszámolható kiadásai nem haladhatják meg a Gépkatalógusban szereplő referenciaárat.
A támogatási kérelem benyújtása
6. § (1) A támogatási kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton, a 2008. évben november 15-től 2008. december 31-ig, majd 2009-től évente április 1. és 30. között lehet benyújtani az MVH, erdőgazdálkodó lakóhelye, vagy székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségéhez.
(2) E jogcím keretében egy erdőgazdálkodó, egy támogatási kérelem benyújtási időszakban, egy támogatási kérelmet nyújthat be.
(3) A támogatási kérelemben meg kell jelölni a gép üzembe helyezésének tervezett időpontját és tárolásának helyét.
(4) A Vhr. 27. § (1) bekezdés e)-f) pontjaiban meghatározott összeghatártól függetlenül, kizárólag pénzügyi tervet kell elkészíteni, és azt a támogatási kérelemmel együtt kell benyújtani.
(5) A támogatási kérelem az érdemi határozat jogerőre emelkedéséig bármely időpontban részben vagy egészben visszavonható a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási törvény) 43. § (1) bekezdésének figyelembevételével. A támogatási kérelem részleges visszavonása kizárólag gépre, a hozzá kapcsolódó darabszámra, illetve a hozzá kapcsolódó összegre vonatkozhat.
(6) Amennyiben az erdőgazdálkodó őstermelő vagy egyéni vállalkozó, a támogatási kérelemhez mellékelni kell az érvényes mezőgazdasági őstermelői igazolvány hiteles másolatát, illetve az egyéni vállalkozói igazolványt kiállító szerv igazolását a vállalkozói tevékenységi köréről és az egyéni vállalkozói igazolvány érvényességéről.
(7) A támogatási kérelemhez csatolni kell a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, bizonyítvány másolatot.
(8 ) A kérelemnek tartalmaznia kell a támogatásból beszerzendő gép Gépkatalógus szerinti kódját, mennyiségét, illetve a beszerzés tervezett árát.
A támogatási kérelem elbírálása
7. § (1) A támogatási kérelmeket az MVH az Eljárási törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja szerint rangsor állításával, az 1. számú melléklet szerinti pontrendszer alapulvételével bírálja el.
(2) A támogatási kérelem elfogadásához legalább 15 pont szükséges.
Kifizetési kérelem
8. § A kifizetési kérelmet
a) a 2009 évben
aa) július 1-31.,
ab) október 1-31.;
b) a 2010. évtől kezdődően évente
ba) január 1-31.,
bb) április 1-30.,
bc) július 1-31.,
bd) október 1-31.
között lehet az MVH-hoz postai úton benyújtani.
Jogkövetkezmények
9. § (1) Amennyiben az erdőgazdálkodó árbevétele éves szinten 30%-ot meghaladóan marad el a pénzügyi tervben vállalt árbevételtől, úgy a 30%-ot meghaladó csökkenésen túl minden elmaradással érintett évre százalékpontonként a támogatási összeg 0,3%-át kell visszafizetni.
(2) Amennyiben az 1. számú mellékletben a nyilatkozattal alátámasztott pontozási szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy az erdőgazdálkodó nem valós adatot szolgáltatott, úgy a kifizetett támogatás jogosulatlan igénybe vett támogatásnak minősül, és az erdőgazdálkodó támogatáshoz való joga megszűnik.
(3) Amennyiben az erdőgazdálkodó erdőterülete a 4. § (4) bekezdésében foglalt üzemeltetési időszak alatt 50 ha alá csökken, úgy a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és az erdőgazdálkodó támogatáshoz való joga megszűnik.
(4) Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy az erdőgazdálkodó a 4. § (4) bekezdésében foglalt üzemeltetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor köteles a már felvett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, és az erdőgazdálkodó támogatáshoz való joga megszűnik.
Záró rendelkezés
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet 10. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és a § eredeti szövege (1) bekezdésre változik:
"(2) A 2008. március 1. és május 1., valamint a 2008. május 12. és június 9. közötti támogatási időszakban benyújtott támogatási kérelmeket e rendelet 2008. október 4-től hatályos 3. számú mellékletében meghatározott pontozási rendszer alapján kell elbírálni azzal, hogy e rendelkezés alkalmazása nem érinti azon ügyfelek támogatási jogosultságát, akik támogatási kérelmüket az annak benyújtásakor hatályos feltételeknek megfelelő tartalommal benyújtották."
Az Európai Unió jogának való megfelelés
11. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 27. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.


© 2023 Forestpress. All Rights Reserved.