Pályázati felhívás az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatokra (ForestPress)

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Pályázati felhívás az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának támogatására

Benyújtási határidő: 2008. november 4.
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) - az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdése alapján - az alábbi felhívást teszi közzé.

1. A támogatás általános célja:
A támogatás célja a folyamatos erdőborítással járó erdőgazdálkodás bevezetése, az erdő közjóléti szolgáltatásainak, erdőgazdálkodási tevékenységekkel kapcsolatos ismeretek, információk minél szélesebb körű átadásával történő szemléletformálás elősegítése.
2. Pályázat útján támogatás igényelhető:
a) a folyamatos erdőborítást elősegítő szálaló erdőgazdálkodási módszerek megkezdéséhez;
b) a folyamatos erdőborítás fenntartását biztosító szálaló erdőgazdálkodási tevékenység folytatásához;
c) erdőterületeken meglévő gyalogos túraútvonalak jelzéseinek felújításához, karbantartásához, új gyalogos terelő túraútvonalak kialakításához;
d) folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodással összefüggő ismeretek terjesztésének, valamint az erdőterületeken lévő közjóléti létesítményekkel, természeti és kulturális értékekkel, erdőgazdálkodással kapcsolatos tájékoztatási tevékenységekhez;
e) fogyatékkal élők számára erdőterületeken lévő közjóléti létesítmények megközelítésének akadálymentesítéséhez, speciális erdei tanösvények létesítéséhez;
f) egyedi növénytelepítések, fásítások létesítéséhez, a környezettudatos nevelés elősegítése céljából;
g) az Európai Erdők Hetével összefüggő rendezvények szervezésének, kommunikációs anyagainak támogatásához;
h) erdészeti szakmai kiadványok térítésmentes hozzáférésének a támogatásához;
i) erdei vasutak üzemeltetésének támogatásához.
3. Pályázat benyújtására jogosult:
Támogatási jogcímektől függően azok a természetes személyek, jogi személyek, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, önkormányzatok, non-profit és társadalmi szervezetek, akik megfelelnek a rendeletben foglalt feltételeknek.
4. A támogatás forrása és mértéke:
A támogatás forrása az FVM fejezeti kezelésű Erdőterület közjóléti célú védelmének és bővítésének feladata című előirányzat-felhasználási keretszámla. Támogatás a rendelkezésre álló keret mértékéig nyújtható. A támogatás összege pályázóként nem haladhatja meg a rendeletben az egyes támogatási jogcímeknél meghatározott összeget, illetve nem haladhatja meg a 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben meghatározott értéket (az adott pénzügyi évben, valamint az előző két évben együttesen legfeljebb 200 ezer Euró).
5. A pályázat tartalmi és formai követelményei:
A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (www.fvm.u) és az MgSzH Erdészeti Igazgatóság (www.aesz.hu) honlapjáról letölthető pályázati adatlap és mellékletének, valamint a pályázati űrlapok kitöltésével kell elkészíteni, melyhez csatolni kell a pályázati felhívásban az egyes célprogramoknál meghatározott dokumentumokat.
6. A pályázatok benyújtásának helye és módja
A pályázatot postai úton kell benyújtani az erdőterület fekvése szerint illetékes, az erdőterülethez nem kapcsolódó támogatások esetében a pályázó lakóhelye/székhelye szerint illetékes MgSzH területi szervéhez 2008. év október 6. és november 4. közötti időszak alatt. Az eljárásban résztvevő MgSzH területi szerveinek címét az 1. számú melléklet tartalmazza.
7. A pályázatok elbírálásának rendje
A támogatási döntés vonatkozhat a támogatás odaítélésére, a támogatás mértékének meghatározására, illetve a pályázat elutasítására. A határidő után benyújtott pályázatokat az MgSzH területi szerve érdemi elbírálás nélkül elutasítja és visszaküldi.
8. A támogatás kifizetésének rendje, elszámolása
A megkötött támogatási szerződésnek megfelelően a pályázó a tevékenység megvalósulását követően 2 példányban kifizetési kérelmet nyújt be.. Az MgSzH területi szerve a kifizetési kérelmet ellenőrzi. Amennyiben kiderül, hogy a pályázó a megvalósítás során nem a benyújtott pályázati anyagban és a szerződésben rögzített feltételek szerint járt el, a támogatás kifizetését részben vagy egészben elutasítja.
9. A pályázatnál alkalmazandó jogszabályok
- Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának 2008. évi csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet;
- A Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006.12.28., 5. o.) ;
- Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.);
- Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény (Evt.);
- 2006. évi CXXVII. törvény a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről;
- A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;
- Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet;
- A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet;
- Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet;
- A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratokról szóló 1/2006. (II. 2.) FMM rendelet.
10. A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítást adnak
A Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalok Erdészeti Igazgatóságainak Pályázati és Támogatási Osztályai. Az erdészeti igazgatóságok címét és elérhetőségét a pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.


© 2023 Forestpress. All Rights Reserved.