A fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről (ForestPress)

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
2013. február 19. - A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 40/2013. (II.12.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről Jelen közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők
állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.)
VM rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet) alapján nyújtott támogatások kifizetésének
részletes rendjét határozza meg, illetve a kifizetés igényléséhez használható nyomtatványokat
rendszeresíti.

I. A kifizetés igénylésének feltételei

Kifizetési kérelmet a támogatási rendelet 10. § (3) bekezdése alapján a támogatott
tevékenység megvalósítását követően, legkésőbb 20 napon belül kell benyújtani az
erdészeti igazgatóság székhelye szerint illetékes MVH területi kirendeltségéhez

A támogatási rendelet 10. § (5) bekezdésének értelmében az ügyfél a támogatható
műveleteket a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de legkésőbb
2014. október 31-ig köteles megvalósítani.

Tevékenység megvalósítása: az adott erdőrészletre benyújtott kifizetést alátámasztó
bizonylatokban, számlákban, szerződésekben a támogatott tevékenység megvalósítására
vonatkozóan feltüntetett teljesítési dátumok közül erdőrészletenként a legutolsó.

Kifizetési kérelmet az az ügyfél is nyújthat be, aki az adott jogcím vonatkozásában még nem
rendelkezik az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt
adó határozattal.

A kifizethető támogatás összege nem haladhatja meg az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének
általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (továbbiakban: EMVA Vhr.)
19.§ (3) és (4) bekezdés szerinti kiadásigazoló bizonylattal igazolt kiadások 50%-át

Tájékoztatás: A támogatási rendelet 2012. 12. 07. naptól hatályos 10. § (6) bekezdése
alapján az ügyfél nem köteles a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások
összegének legalább 80%-át teljesíteni.

II. A kifizetési kérelem benyújtása

Jelen közlemény alapján az ügyfél a megvalósított műveletre, erdőrészletenként egy
kifizetési kérelmet nyújthat be, a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított
két évig, de legkésőbb 2014. november 20-ig.

A kifizetési kérelem akkor is benyújtható, ha az ügyfél az adott jogcím vonatkozásában
benyújtott támogatási kérelem alapján még nem rendelkezik az MVH által kibocsátott
támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal.

Az támogatási rendelet 7. § (4), (5), (6) bekezdése értelmében az alábbi kiadások
számolhatóak el:

Befejezett ápolás keretein belül támogatható műveletek:

 kézi ápolás: kapálás, kaszálás, metszés, fakivágás;
 gépi ápolás: tárcsázás, kultivátorozás, talajmarás, kaszálás, fakivágás;
 a terepi munkák erdészeti szakirányítása.

Tisztítás keretein belül támogatható műveletek:

 a kézzel vagy géppel végzett tisztítás, tisztítási anyag megsemmisítése,
 a terepi munkák erdészeti szakirányítása.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény (továbbiakban: Evt.) 7. § (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti faültetvény, vagy
kultúrerdő természetességi kategóriájú erdőkben a fentieken túl:

 a kézi ápolás: kapálás, kaszálás, metszés;
 a gépi ápolás: tárcsázás, kultivátorozás, talajmarás, kaszálás.

(kultúrerdő: elegyarányát tekintve több, mint 70%-ban idegenhonos, erdészeti
tájidegen, vagy több, mint 50%-ban intenzíven terjedő fafajokból álló erdők,
ahol az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulást alkotó őshonos
fafajai kevesebb, mint 30%-os elegyarányban, vagy egyáltalán nincsenek jelen,

faültetvény: jellemzően idegenhonos fafajokból vagy azok mesterséges hibridjeiből
álló, szabályos hálózatban ültetett, legalább 15 éves vágásfordulóval intenzíven
kezelt erdő.)

Törzsnyesés keretein belül támogatható műveletek:

 a kézzel vagy géppel végzett nyesés, nyesési anyag megsemmisítése;
 a terepi munkák erdészeti szakirányítása.

Figyelem!

Támogatás nem fizethető ki arra a tevékenységre, amelyet az Evt. 106. § (1) bekezdése
alapján az erdő fennmaradásának vagy fejlődésének veszélyeztetése miatt az erdészeti hatóság
elrendelt.

A kifizetési kérelmet a jelen kérelem mellékeltét képező D5203-03, D0034-03, D0035-03
valamint D5204-01 számú nyomtatványon, postai úton kell benyújtani az erdőrészlet szerinti
erdészeti igazgatóság székhelye szerint illetékes MVH területi kirendeltségéhez.

A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a
küldeményt tértivevénnyel adja fel.

A kifizetési kérelmet a támogatható művelet megvalósítását követő 20 napon belül kell
benyújtani.

Figyelem!

a támogatandó műveletet az ügyfél saját felelősségére megkezdheti a támogatási
kérelem benyújtását követően,
 a támogatható műveleteket a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított
két évig, de legkésőbb 2014. október 31-ig végezheti el.

Csatolandó dokumentumok:

- az aktuális kifizetési kérelemben elszámolni kívánt kiadásokat igazoló, a Végrehajtási
rendelet 19. § (6) bekezdésben meghatározott, a támogatási határozat azonosító számát

tartalmazó és rájegyzéssel ellátott számlák, bizonylatok ügyfél által hitelesített másolati
példánya. Amennyiben az ügyfél a kifizetési kérelem benyújtásakor még nem rendelkezik
a támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal, abban az esetben a
számviteli bizonylaton a támogatási határozat iratazonosítóját nem kell feltüntetnie.
Azonban a munka elvégzését igazoló kiadásigazoló bizonylatnak és a tételes
számlarészletezőnek tartalmaznia kell a támogatási kérelemben szereplő erdőrészlet
azonosítókat.
– az aktuális kifizetési kérelemben elszámolni kívánt kiadások pénzügyi teljesítését igazoló
dokumentumok (bankszámlakivonat, nyugta) ügyfél által hitelesített másolati példánya,
– a jelen közlemény 2. 3. és 4. számú mellékletét képező számlaösszesítő és tételrészletező
nyomtatványok.

Az elszámolni kért bizonylaton az alábbiakat kell feltüntetni:

– a támogatási határozat azonosító száma, amennyiben az ügyfél rendelkezik helyt adó vagy
részben helyt adó támogatási határozattal,
– az elszámolni kívánt kiadásokat igazoló számlákhoz, bizonylatokhoz kapcsolódó
erdőrészlet azonosító(k),
– a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzés,
– az „Eredetivel egyező másolat” rájegyzés.

Figyelem! Az érintett bizonylat az EMVA Vhr. 19. § (7) bekezdése alapján az
elszámoláshoz nem fogadható el, amennyiben a benyújtott bizonylatmásolat az EMVA
Vhr. Végrehajtási rendelet 19. § (6) bekezdésében előírt, az alábbiakban felsorolt
kötelező tartalmi adatokat és rájegyzést, vagy azok bármelyikét nem tartalmazza:

– a támogatási határozat azonosító száma, amennyiben az ügyfél rendelkezik helyt adó
vagy részben helyt adó támogatási határozattal,
– a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzés.

Amennyiben a bizonylat a fentieknek való meg nem felelés miatt került elutasításra, úgy
az elutasított bizonylat más kifizetési kérelemhez kapcsolódóan ismételten nem
nyújtható be.

A jelen közlemény mellékleteit képező nyomtatványok beszerezhetőek az MVH megyei
kirendeltségein, valamint letölthetőek a www.mvh.gov.hu weboldalról, a Közlemények
menüpontból.

 
III. A kifizetési kérelem elbírálása

Az MVH a kifizetési kérelmeket adminisztratív úton teljes körűen ellenőrzi, a kifizetési
kérelmek bírálata során helyszíni ellenőrzés, illetve helyszíni szemle lefolytatására is sor
kerül.

IV. A támogatás kifizetésének feltételei

A támogatás az alábbi feltételek teljesülése esetén fizethető ki.

- A befejezett ápolás, a tisztítás, valamint a törzsnyesés befejezését követően a
kifizetési kérelem a tevékenység megvalósítását követően legkésőbb 20 napon belül
benyújtásra kerül.

- A befejezett ápolást az erdőgazdálkodó oly módon végezte el, hogy ott a kifizetési
kérelem benyújtását követő 90 napban - a védett fajok kivételével:

- az Evt. 7. § (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti erdőben, azaz a természetes erdőben,
természetszerű erdőben, származék erdőben, átmeneti erdőben és kultúrerdőben az
erdősítés erdőterv szerinti célállományának megfelelő fő- és elegy fafajain kívüli
fafajok 1 évesnél idősebb egyedei, valamint a fő és elegyfajok növekedését
veszélyeztető, azok csúcshajtását elérő cserjék és lágyszárú növényzet, vagy

- az Evt. 7. § (1) bekezdés f) pontja szerinti faültetvényt alkotó fafajokon kívül
egyéb lágy- vagy fás szárú növényzet 220 cm-es magasságot meghaladó egyedei
nem találhatóak,

- A tisztítást az erdőgazdálkodó úgy végzi el, hogy ott a kifizetési kérelem benyújtását
követő 90 napban az erdősítés erdőterv szerinti célállományának megfelelő fő- és
elegy fafajain – beleértve faültetvény és kultúrerdő természetességi kategóriájú erdők
esetében bármely őshonos fafaj egyedét is – kívüli fafajok 1 évesnél idősebb egyedei,
valamint a fő- és elegyfajok növekedését veszélyeztető, azok csúcshajtását elérő
lágyszárú növényzet – a védett fajok kivételével – nem található,,

- A törzsnyesést az erdőgazdálkodó úgy végezte el, hogy ott a kifizetési kérelem
benyújtását követő 90 napban, a nyesés eredményeként az erdőrészletben található
faegyedek törzsrészének alsó, legalább 5 méteres magasságáig, vagy 12 méternél
alacsonyabb átlagmagasságú faállomány esetében legalább 3 méteres magasságig
tőben mérve 3 cm-nél vastagabb vagy 1 évesnél idősebb ágak nem találhatók.

2009. évi XXXVII. törvény 7. § (1)

Az erdőket a bennük található erdei életközösség természetességi állapota szerint, – aszerint, hogy a
természetes folyamatok és a korábbi erdőgazdálkodás együttes hatására kialakult, vagy kialakított
állapotuk mennyire áll közel a termőhelynek megfelelő természetes erdőtársuláshoz – az Adattárban a
következők szerint kell elkülöníteni:

a) természetes erdők: az adott termőhelyen a bolygatatlan erdők természetes összetételét, szerkezetét és
dinamikáját mutató erdők, ahol a faállomány természetes úton magról – illetve a természetes
körülmények között sarjról is szaporodó őshonos fafajok esetében emberi beavatkozás nélkül sarjról –
jött létre, és ahol idegenhonos, erdészeti tájidegen fafaj csak szálanként fordul elő és intenzíven
terjedő fafaj nincs jelen;

b) természetszerű erdők: az adott termőhelyen a bolygatatlan erdők természetes összetételéhez,
szerkezetéhez hasonló, természetes úton létrejött vagy mesterséges úton létrehozott és fenntartott
erdők, ahol az idegenhonos és az erdészeti tájidegen fafaj(ok) elegyaránya nem több 20%-nál,
intenzíven terjedő fafaj pedig legfeljebb csak szálanként fordul elő;

c) származék erdők: az emberi beavatkozás hatására fafajösszetételében, szerkezetében átalakított vagy
átalakult, azonban meghatározóan az adott termőhelynek megfelelő természetes erdő társulásalkotó
őshonos fafajaiból álló, de a természetes társulás egyes fafajait, illetve a természetes szerkezet
elemeinek nagy részét nélkülöző, mag vagy sarj eredetű erdők; idetartoznak az olyan erdők,
melyekben az idegenhonos és az erdészeti tájidegen fafajok elegyaránya 20–50% közötti, az
intenzíven terjedő fafajok elegyaránya 20% alatt van;

d) átmeneti erdők: az emberi beavatkozás hatására fafajösszetételében, szerkezetében erősen átalakított
vagy átalakult, csak kisebb részben az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulást alkotó
őshonos fafajaiból álló, a természetes szerkezet elemeinek nagy részét nélkülöző, mag vagy sarj
eredetű erdők, amelyekben az idegenhonos és az erdészeti tájidegen fafajok elegyaránya 50–70%
közötti, továbbá minden olyan erdő, ahol az intenzíven terjedő fafajok elegyaránya 20–50% között
van;

e) kultúrerdők: elegyarányát tekintve több, mint 70%-ban idegenhonos, erdészeti tájidegen, vagy több,
mint 50%-ban intenzíven terjedő fafajokból álló erdők, ahol az adott termőhelynek megfelelő
természetes erdőtársulást alkotó őshonos fafajai kevesebb, mint 30%-os elegyarányban, vagy
egyáltalán nincsenek jelen;

f) faültetvény: jellemzően idegenhonos fafajokból vagy azok mesterséges hibridjeiből álló, szabályos
hálózatban ültetett, legalább 15 éves vágásfordulóval intenzíven kezelt erdő.

A törzsnyesés akkor támogatható, ha a főfafaj darabszáma a támogatott tevékenység
elvégzésekor, illetve azt követően eléri az Evt. 4. mellékletében meghatározott
minimális darabszámot.

V. Jogkövetkezmények

- Amennyiben az ügyfél az adott erdőrészletre vonatkozóan a támogatott tevékenység
megvalósítását követően, legkésőbb 20 napon belül nem nyújt be kifizetési kérelmet,
akkor az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül az adott erdőrészlet
vonatkozásában.
- Ha a befejezett ápolás elvégzése után, a kifizetési kérelem benyújtását követő 90
napban az Evt. 7. § (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti természetes erdőben,
természetszerű erdőben, származék erdőben, átmeneti erdőben, kultúrerdőben a 10. §
(1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti területen 1 évesnél idősebb egyedek,
valamint a fő és elegyfajok növekedését veszélyeztető, azok csúcshajtását elérő cserje
és lágyszárú növényzet csoportosan jelennek meg a területen, utalva az
állománynevelési munkák szakszerűtlen, illetve nem kellő gondossággal történő
végrehajtására, akkor az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül az
adott erdőrészlet vonatkozásában.

- Ha a befejezett ápolás elvégzése után, a kifizetési kérelem benyújtását követő 90
napban az Evt. 7. § (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti természetes erdőben,
természetszerű erdőben, származék erdőben, átmeneti erdőben, kultúrerdőben a 10. §
(1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti területen néhány, szálanként elkülönült 1
évesnél idősebb, a célállomány fő- és elegy fafajain kívüli egyed, valamint a fő és
elegyfajok növekedését veszélyeztető, azok csúcshajtását elérő cserje és lágyszárú
növényzet található, de közvetlen környezetükben az irtás elvégzése egyértelműen
megállapítható, akkor az ügyfél az erdőrészletre eső támogatás összegének 10%-át
köteles visszafizetni.

- Ha a befejezett ápolás elvégzését és a kifizetési kérelem benyújtását követő 90
napban, az Evt. 7. § (1) bekezdés f) pontja szerinti faültetvényben a 10. § (1) bekezdés
b) pont bb) alpontja szerinti területen a faültetvényt alkotó fafajokon kívül egyéb lágy-
vagy fás szárú növényzet 220 cm-es magasságot meghaladó egyedei csoportosan
jelennek meg, utalva az állománynevelési munkák szakszerűtlen, illetve nem kellő
gondossággal történő végrehajtására, akkor az intézkedésben való jogosulatlan
részvételnek minősül az adott erdőrészlet vonatkozásában.

- Ha a befejezett ápolás elvégzését és a kifizetési kérelem benyújtását követő 90
napban, az Evt. 7. § (1) bekezdés f) pontja szerinti faültetvényben a 10. § (1) bekezdés
b) pont bb) alpontja szerinti területen a faültetvényt alkotó fafajokon kívül egyéb lágy-
vagy fás szárú növényzet 220 cm-es magasságot meghaladó egyedei szálanként
jelennek meg, de közvetlen környezetükben az irtás elvégzése egyértelműen
megállapítható, akkor az ügyfél az erdőrészletre eső támogatás összegének 10%-át
köteles visszafizetni.

- Ha az ügyfél a törzsnyesés elvégzése után a kifizetési kérelem benyújtását követő 90
napban az erdőben található faegyedek törzsrészének alsó, legalább 5 méteres
magasságáig, vagy 12 méternél alacsonyabb átlagmagasságú faállomány esetében

legalább 3 méteres magasságig tőben mérve 3 cm-nél vastagabb vagy 1 évesnél
idősebb ágak találhatóak, akkor az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek
minősül az adott erdőrészlet vonatkozásában.

- Amennyiben az ügyfél erdőterülete a támogatási időszak alatt 20 hektár alá csökken,
akkor az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül.

- Amennyiben a támogatási rendelet 2. mellékletben foglalt táblázat 11. és 14. sor „C”
oszlopa szerinti nyilatkozat ellenére, és a támogatási rendelet 3. § (6) bekezdés szerinti
időpontig a foglalkoztatás nem valósul meg, a kedvezményezett a támogatás 20%-át
köteles visszafizetni.

- Ha a törzsnyesés elvégzésekor, illetve azt követően a főfafaj darabszáma nem éri el
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 4. mellékletében
meghatározott minimális csemeteszámot, akkor az jogosulatlan részvételnek minősül
az adott erdőrészlet vonatkozásában.

VI. Közlemény kapcsolódó mellékletei

- 1. számú melléklet: Kifizetési kérelem Főlap D5203-03
- 2. számú melléklet: Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap D0034-03
- 3. számú melléklet: Számla- és bizonylatösszesítő B betétlap D0035-03
- 4. számú melléklet: Tételrészletező betétlap D5204-01
- 5. számú melléklet: Kitöltési útmutató a kifizetési kérelemhez
- 6. számú melléklet: Önellenőrzési lista

VI. Kapcsolódó jogszabályok

– a Tanács 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK Rendelete az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról
– a Bizottság 2006. december 15-i 1974/2006/EK Rendelete az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról
– a Bizottság 2011. január 27-i 65/2011/EU rendelete a vidékfejlesztési támogatási
intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés
végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról;
– az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL
törvény
– a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
– az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet;
– az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM
rendelet
– a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM
rendelet;

– az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA), az Európai Halászati
Alapból (EHA), valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (EMGA)
támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek
kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet
– az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek,
technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet módosításáról szóló 122/2012.
(XII. 6.) VM rendelet.

VI. A Közlemény hatálya

Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a fiatal erdők
állományneveléséhez nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről szóló 77/2012. (06.
20.) számú MVH Közlemény, valamint az azt módosító 175/2012. (XII. 15.) számú MVH
Közlemény.

További információ az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen kérhető.


Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés
merül fel, abban az esetben a jogszabályok az irányadók.

Budapest, 2013. február 12.

Palkovics Péter

 elnök

 

 

© 2023 Forestpress. All Rights Reserved.