Módosították az MFB-ről szóló korábbi törvényeket (ForestPress)

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
2013. június 25. - Módosult három állami erdőgazdaság hivatalos megnevezése A 2013. évi LXXX. törvény a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról
(Kihirdetve:2013.06.13. MK.2013./96.sz.)
Hatályba lépés napja: 2013.06.14

1. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról
1. § A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 14. §
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az igazgatóság 5–9 tagból áll. Az igazgatóság tagjait a tulajdonosi jogok gyakorlója – öt éves időtartamra – nevezi ki és hívja vissza. Az igazgatóság élén az elnök áll. Az igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül.”
2. § Az MFB tv. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és felmentés jogával együtt – a tulajdonosi jogok gyakorlója gyakorolja. A vezérigazgató megbízatásának időtartama alatt – a tulajdonosi jogok gyakorlójának erre vonatkozó külön döntése nélkül – az igazgatóság tagja. A vezérigazgatóra a 14. § (4) bekezdésében meghatározott, az igazgatóság tagjai megbízatásának időtartamára vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni. Amennyiben
az igazgatóság elnöke, valamint a vezérigazgató személye azonos, a vezérigazgató jogosult az elnök–vezérigazgató cím használatára.”
3. § Az MFB tv. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az MFB Zrt. feladatkörét érintő ügyben az üzleti titok megtartásának kötelezettsége alól az MFB Zrt. alkalmazottai részére a felmentést az MFB Zrt. vezérigazgatója adhatja meg.”
4. § Az MFB tv. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról
5. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„ 7/A. § (1) Az állam tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében tulajdonosi joggyakorló kizárólag
a) miniszter,
b) központi költségvetési szerv,
c) az állam 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet vagy
d) az állam és a c) pontban meghatározott szervezet együttesen 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság lehet.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés c)–d) pontjában meghatározott tulajdonosi szerkezet megváltozik, e törvény erejénél fogva megszűnik a tulajdonosi joggyakorló jogosultsága. A tulajdonosi joggyakorlás megszűnésének időpontja az a nap, amelyen az (1) bekezdés c)–d) pontjában meghatározottaktól eltérő tulajdonosi szerkezetet eredményező tulajdonosváltozás bekövetkezik. E naptól kezdődően a tulajdonosi jogokat az állami vagyonról szóló törvényben meghatározott tulajdonosi joggyakorló gyakorolja.
(3) A 2. mellékletben felsorolt állami tulajdonban álló nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő gazdasági társasági részesedések felett a tulajdonosi jogok gyakorlására kizárólag
a) törvényben kijelölt miniszter,
b) központi költségvetési szerv vagy
c) az állam 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet jogosult.”
6. § Az Nvtv. 1. melléklete és 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
7. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. § E törvénynek az 5–6. §-a és a 9. §-a és 2. melléklete az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 3-i ülésnapján fogadta el.

Módosult három erdőgazdaság elnevezése
Új megnevezések: Budapesti Erdőgazdaság Zrt, Kaszó Erdőgazdaság Zrt, VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.

2013./LXXX. tv. ide tartozó szakaszai:

„1. melléklet a 2013. évi LXXX. törvényhez

1. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 1. számú mellékletében a „HM Budapesti Erdőgazdasági Zrt.” szövegrész helyébe „Budapesti Erdőgazdaság Zrt.” szövegrész, a „HM Kaszó Erdőgazdasági Zrt.” szövegrész helyébe „Kaszó Erdőgazdaság Zrt.” szövegrész és a „HM VERGA Veszprémi Erdőgazdasági Zrt.” szövegrész helyébe „VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.” szöveg lép.”

2. melléklet a 2013. évi LXXX. törvényhez

6. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. mellékletének I. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó állami tulajdonban álló társasági részesedés című táblázatban:
a „HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt.” szövegrész helyébe „Budapesti Erdőgazdaság Zrt.” szövegrész,
a „HM Kaszó Erdőgazdaság Zrt.” szövegrész helyébe „Kaszó Erdőgazdaság Zrt.” szövegrész és
a „HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.” szövegrész helyébe „VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.” szöveg lép.”© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.