A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlása

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
57/2013. (X. 4.) BM rendelet a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77. § (2) bekezdés j) pont ja) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével -,
továbbá a 9. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások minisztere egyetértésével -
a következőket rendelem el:
1. § (1) A 2013. január 1-jei lakosságszám alapján az 5000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújthatnak be.
(2) A támogatás mértéke
a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet Melléklete alapján az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 13 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 7300 Ft/erdei m3+áfa,
b) az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 12 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 6800 Ft/erdei m3+áfa.
(3) A (2) bekezdés a) pontjába tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának feltétele a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 700 Ft/erdei m3+áfa mértékű, a (2) bekezdés b) pontjába tartozó települési önkormányzat vonatkozásában kemény lombos fafajta esetében 2000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 1200 Ft/erdei m3+áfa mértékű önrész vállalása.
(4) Lágy lombos tűzifa igénylésére kizárólag Bács-Kiskun, Békés, Csongrád valamint Hajdú-Bihar megyében lévő települési önkormányzat jogosult. Ha a települési önkormányzat lágy lombos tűzifa támogatásra nyújt be igényt, akkor kemény lombos tűzifa igénylésére nincsen lehetősége.
(5) A 2013. január-március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet a települési önkormányzat. A (4) bekezdés hatálya alá tartozó települési önkormányzat - lágy lombos tűzifa igénylése esetén - a 2013. január-március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 3 m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet.
(6) A települési önkormányzat az 1. melléklet szerinti adatlapot legkésőbb e rendelet hatálybalépését követő 10. napon, ha ez munkaszüneti nap, akkor legkésőbb az azt követő napon rögzíti és zárja le az ebr42 önkormányzati információs rendszerben, továbbá a dokumentációt papír alapon egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) területileg illetékes igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be. A kizárólag papír alapon benyújtott adatlap érvénytelen. Papír alapú dokumentáció postára adásának határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét követő munkanap. A határidő elmulasztása jogvesztő.
2. § (1) A támogatási igénynek tartalmaznia kell
a) az 1. melléklet szerinti adatlapot,
b) a települési önkormányzatnak - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 72. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti - a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolását.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 59. § (1) bekezdése, valamint az Ávr. 110. §-a szerint felülvizsgált támogatási igények eredeti példányát az Igazgatóság a benyújtást követő 10 napon belül postai úton továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.
(3) A miniszter a benyújtott támogatási igényekről a rendelkezésre álló előirányzat erejéig dönt.
(4) A miniszter az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélésére is jogosult. Az igényekből elsődlegesen a 20 m3 alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani, az e fölötti mennyiségek esetében csökkentett, a lakásfenntartási támogatásban részesülők összlakosságszámhoz viszonyított arányát differenciált mértékben figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani.
3. § (1) A támogatásban részesített települési önkormányzatok rendeletben szabályozzák a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit, amelyet az elszámolással egyidejűleg a kincstárnak benyújtanak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti rendeletben
a) a szociális rászorultság szempontjait akként kell meghatározni, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy
ad) - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - lakásfenntartási támogatásra jogosult előnyt élvezzen, valamint
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt és
c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerüljön sor.
(3) A települési önkormányzat a szociális célú tűzifára való jogosultságról határozattal dönt.
4. § (1) A támogatást a települési önkormányzat ±5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzifának a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) történő megvásárlására fordíthatja. Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.
(2) A települési önkormányzat a támogatott mennyiségnél többet is vásárolhat az erdőgazdálkodótól, ha az (1) bekezdésben meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő tűzifát az 1. § (2) bekezdésében meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni.
5. § (1) A tűzifa szállításából - ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is - származó költségek a települési önkormányzatot terhelik.
(2) A települési önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kérhet.
6. § A támogatást a miniszter utalványozása alapján a kincstár soron kívül egy összegben folyósítja.
7. § (1) A települési önkormányzat a támogatást 2014. február 15-éig használhatja fel, a támogatás felhasználásáról 2014. március 31-éig a területileg illetékes Igazgatóság felé a 2. melléklet szerinti adatlapon számol el a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren, illetve papír alapon. Az Igazgatóság 2014. április 25-éig felülvizsgálja az elszámolásokat és a felülvizsgálat eredményét a kincstár elektronikus rendszerén keresztül 2014. április 30-áig továbbítja a kincstár részére, melyről a kincstár 2014. május 2-áig elektronikus úton tájékoztatja a minisztert.
(2) A települési önkormányzat a tárgyévre eső támogatásrész felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.
8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A tűzifavásárláshoz szükséges központi költségvetési források biztosításával kapcsolatos kormányzati döntésről a kormányhivatal vezetője a miniszter döntését követő tizenöt napon belül az érintett település lakosságát a helyben szokásos módon tájékoztatja.


© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.