A fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2014. (I. 21.) számú KÖZLEMÉNYE

Cím:    A fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások
Kiíró:    Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Határidő:    2014.02.28
Érvényes:    2014.02.28
Tárgymutató: fiatal erdők állománynevelése
Pályázhat:    erdőgazdálkodó, azaz az erdészeti hatóság által vezetett erdőgazdálkodói nyilvántartásban szereplő tulajdonos vagy jogszerű használó

A fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások igényléséről

Jelen Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet) alapján nyújtott támogatás igénybevételének részletes rendjét határozza meg, illetve a támogatás igényléséhez használható nyomtatványokat rendszeresíti.

I. Ügyfél-regisztrációs kötelezettségek

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) MVH Közlemény rendelkezései (elérési útvonal: http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1282013) irányadóak.
Az MVH a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.

II. A támogatás jellege
Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az erdők gazdasági értékét növelő
a) befejezett ápolás,
b) tisztítás,
c) törzsnyesés
céljára, a támogatási rendeletben meghatározott feltételek szerint.
A jóváhagyható támogatás összege egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban beadott kérelme alapján legfeljebb 70 000 eurónak megfelelő forint, de legfeljebb 21 millió forint.
Az ügyfél a felsorolt tevékenységeket a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de legkésőbb 2014. október 31-ig végezheti el.

III. A támogatás igénybevételének feltételei
A támogatás igénybevételének feltételeit
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban Vhr.),
- a támogatási rendelet 3. § és 4. § tartalmazza.
Támogatást erdőgazdálkodó, azaz az erdészeti hatóság által vezetett erdőgazdálkodói nyilvántartásban szereplő tulajdonos vagy jogszerű használó igényelhet.
Ha a beruházás nem saját tulajdonú, vagy más személy olyan jogával terhelt ingatlanon valósul meg, mely a beruházás megvalósítását, illetve az üzemeltetési kötelezettség (támogatási időszak) lejártáig annak használatát korlátozza vagy kizárja, az ügyfélnek csatolnia kell azt a teljes bizonyító erejű okiratot, hogy jogosult a beruházást az okiratban feltüntetett ingatlanon megvalósítani és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni.
Támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél:
- eleget tesz a Vhr.-ben foglaltaknak;
- szervezet a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt;
- nem áll a SAPARD Program, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, illetve a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, illetve az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatásból való kizárás hatálya alatt,
- olyan erdőgazdálkodó, aki legalább 20 hektár olyan erdőrészlet területén gazdálkodik, amely magán- vagy önkormányzati tulajdonban van.
Egy erdőrészletre, egy kérelem benyújtási időszakban csak egy tevékenységre igényelhető támogatás.
A legkisebb támogatható terület tevékenységenként 1 hektár, amelyet a támogatási kérelemben, az adott tevékenységgel érintett erdőrészletek összterülete alapján kell megállapítani. Az erdőrészletek minimális mérete 0,3 ha.
Az egyes támogatott tevékenységekhez kapcsolódó feltételek:
Befejezett ápolás:
- a legkisebb támogatható terület legalább 1 hektár, amelyet a támogatási kérelemben, a befejezett ápolással érintett erdőrészletek összterülete alapján kell megállapítani. A területszámításnál (1 hektár) az erdőrészlet részterülete is figyelembe vehető, ha az a 0,3 hektárt eléri és azon a területhatár állandósítást elvégezték,
- a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatással telepített erdők (NVT MgTE és EMVA MgTE) esetében csak az 5 évesnél idősebb faállományok támogathatóak, melyeket az erdészeti hatóság befejezetté nyilvánított,
- a tevékenység támogatására az adott erdőrészlet vonatkozásában az ügyfél nem jogosult, ha az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet 3. § a) és c) pontja szerinti tevékenységek elvégzésre (erdőállomány alatti erdősítéssel történő szerkezetátalakítás, illetve állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakítás) jóváhagyó támogatási határozattal rendelkezik.
Tisztítás:
- tisztítás esetén csak teljes erdőrészletre adható támogatás,
- tisztítási tevékenység az erdőtervben szereplő tisztítás fahasználati előírás esetén támogatható,
- a tevékenység támogatására az adott erdőrészlet vonatkozásában az ügyfél nem jogosult, ha az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet 3. § a) és c) pontja szerinti tevékenységek elvégzésre (erdőállomány alatti erdősítéssel történő szerkezetátalakítás, illetve állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakítás) jóváhagyó támogatási határozattal rendelkezik.
Törzsnyesés:
- törzsnyesés esetén csak teljes erdőrészletre adható támogatás,
- törzsnyesés a 25 évesnél fiatalabb, de 4 évnél idősebb, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 7. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kultúrerdő, és f) pontja szerinti faültetvény természetességi kategóriájú erdőkben támogatható (elegyes erdő esetében a főfafaj kora szerint),
(kultúrerdő: elegyarányát tekintve több, mint 70%-ban idegenhonos, erdészeti tájidegen, vagy több, mint 50%-ban intenzíven terjedő fafajokból álló erdők, ahol az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulást alkotó őshonos fafajai kevesebb, mint 30%-os elegyarányban, vagy egyáltalán nincsenek jelen,
faültetvény: jellemzően idegenhonos fafajokból vagy azok mesterséges hibridjeiből álló, szabályos hálózatban ültetett, legalább 15 éves vágásfordulóval intenzíven kezelt erdő.)
a tevékenység akkor támogatható, ha a főfaj darabszáma a támogatott tevékenység elvégzésekor, illetve azt követően eléri az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott minimális darabszámot.
Befejezett ápolás keretein belül támogatható műveletek: kézi ápolás: kapálás, kaszálás, metszés, fakivágás; gépi ápolás: tárcsázás, kultivátorozás, talajmarás, kaszálás, fakivágás; a terepi munkák erdészeti szakirányítása.
Tisztítás keretein belül támogatható műveletek: a kézzel vagy géppel végzett tisztítás, tisztítási anyag megsemmisítése, a terepi munkák erdészeti szakirányítása,
Az Evt. 7. § (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti faültetvény, vagy kultúrerdő természetességi kategóriájú erdőkben a fentieken túl: a kézi ápolás: kapálás, kaszálás, metszés, a gépi ápolás: tárcsázás, kultivátorozás, talajmarás, kaszálás.
Törzsnyesés keretein belül támogatható műveletek: a kézzel vagy géppel végzett nyesés, nyesési anyag megsemmisítése; a terepi munkák erdészeti szakirányítása.
Nem vehető igénybe támogatás: az Evt. 11. §-a szerinti szabad rendelkezésű erdőkre,
(Szabad rendelkezésű erdő:
a) az erdészeti hatóság engedélye alapján telepített erdő, amennyiben e törvény hatálybalépése után nemzeti vagy közösségi támogatás nélkül létesült;
b) az e törvény hatálybalépése előtt faültetvénynek minősülő terület;
c) a termőföldről szóló törvény hatálybalépéséig zártkertnek minősülő nem védett természeti területen fekvő földrészleteken nemzeti vagy közösségi támogatás nélkül létesült faállomány;
d) a bányatelken lévő nem erdő művelési ágú, más célú igénybevételre engedélyezett területen létrejött önerdősülés;
e) a tulajdonos kérelme alapján - ideértve az ingatlan-nyilvántartásban való feltüntetésre irányuló kérelmet is - nyilvántartásba vett, a 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti önerdősülés.
Nem tekinthető szabad rendelkezésű erdőnek az erdő igénybevételének ellentételezéseként létesült csereerdősítés.)
- befejezett ápolás és tisztítás támogatására az adott erdőrészlet vonatkozásában az ügyfél nem jogosult, ha erre a területre az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet 3. § a) és c) pontjában meghatározott tevékenységek elvégzésére (erdőállomány alatti erdősítéssel történő szerkezetátalakítás, illetve állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakítás) jóváhagyó támogatási határozattal rendelkezik.

IV. A támogatási kérelem benyújtása
A támogatási kérelmet az MVH által, jelen közlemény mellékleteiként rendszeresített nyomtatványokon, az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti igazgatósághoz postai úton kell benyújtani egy példányban.
Egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban egy kérelmet nyújthat be erdészeti igazgatóságonként.
Az erdészeti igazgatóságok címjegyzéke megtalálható a http://www.nebih.gov.hu oldalon az elérhetőségek menüpont alatt.
A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak: 2014. február 1.-2014. február 28.
A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma.
Javasoljuk, hogy a kérelmet a saját érdekében tértivevényes küldeményként adja fel.
Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha azt nem a jelen közlemény szerinti nyomtatványon kerül benyújtásra; a kérelmet az ügyfél eredeti aláírásával nem hitelesítette; a kérelmet nem az igény érvényesítésére jogosult személy terjesztette elő; a benyújtási időszakot megelőzően nyújtották be, vagy elkésett; az ügyfél nem rendelkezik regisztrációs számmal vagy a kérelemmel egyidejűleg sem nyújtott be intézkedésben való részvételhez szükséges, regisztrációs szám megállapítására alkalmas kérelmet; a pénzügyi következményekkel járó intézkedésben részt vevő ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be a KKV kódját, vagy fizetési számlaszámát; a kérelem nem tartalmaz olyan adatot, dokumentumot, amely a kérelem benyújtására nyitva álló határidő leteltét követően nem pótolható; az ügyfél az intézkedésben való részvételre vonatkozó kérelemben nem nyilatkozik arról, hogy tudomásul veszi, hogy a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni.
Az erdőgazdálkodó köteles a támogatási kérelmében nyilatkozni a kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a támogatási kérelem benyújtásnak pénzügyi évében kapott valamennyi, a Szerződés 87. és 88. cikkének a „de minimis” támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről.
Bármely három egymást követő pénzügyi év időszakában, bármely vállalkozás részére odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurót.

V. A támogatási kérelemcsomag részeként benyújtandó nyomtatványok
A támogatási kérelem nyomtatványai beszerezhetőek az MVH megyei kirendeltségein, valamint letölthetőek a http://www.mvh.gov.hu weboldalról a Közlemények menüpontból.
A nyomtatványok kitöltésekor kérjük, olvassa el a közlemény 4. számú melléklete szerinti Kitöltési útmutatót!
A jelen támogatási kérelemcsomag nyomtatványait a közlemény IX. pontja tartalmazza.
Csatolandó mellékletek:
közlemény 2. számú melléklete szerint D5201-01 számú betétlap, közlemény 3. számú melléklete szerinti D5202-02 számú (kitöltött) pénzügyi terv betétlap, a támogatási kérelemben szereplő erdőrészlet(ek)re vonatkozó mérési jegyzőkönyv másolati példánya, amennyiben az elvégezni kívánt tevékenység befejezett ápolás és az részterületen valósul meg.
A támogatási kérelem értékeléséhez benyújtandó dokumentumok: az erdőgazdálkodó vagy az alkalmazott szakszemélyzet képzettségét igazoló bizonyítvány másolata, a támogatási rendelet 4. melléklete szerint, szervezeti tagságról a támogatási rendelet 3. számú mellélete szerinti szervezet által kiállított 90 napnál nem régebbi igazolás, női alkalmazott(ak) foglalkoztatást bizonyító szerződés másolata, csökkent munkaképességű foglalkoztatását bizonyító szerződés másolata, közfoglalkoztatáshoz nyújtandó támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti hatósági szerződés hitelesített másolata, továbbá az érintett személy munkaszerződésének ügyfél által hitelesített másolata.

VI. A támogatási kérelmek elbírálása
A támogatási kérelmeket az MVH a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: az eljárási törvény) 32. § (1) bekezdésének c) pontja szerint, rangsor állításával értékeli úgy, hogy az előzetesen meghirdetett szempontok alapján bírálja el a kérelmeket és az elért pontszám szerint rangsorol. A rangsor alapján az MVH dönt a támogatási kérelmek jóváhagyásáról, illetve elutasításáról. Pontegyenlőség esetén a rangsorban előnyt élvez az a támogatási kérelem, amelynek tartalma megfelel az irányító hatóság által közzétett ajánlásnak a támogatott művelet megvalósításának legjobb gyakorlatáról, illetve amennyiben ez alapján nem lehet különbséget tenni, akkor az, amelyet korábban nyújtottak be.
Jóváhagyó döntés olyan támogatási kérelem esetében hozható, amely a rangsorban legalább 20 pontot ért el.
A támogatási jogosultság megállapítása során az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő adatoknak a támogatási kérelem benyújtási időszakának első napja szerinti aktuális állapotát kell figyelembe venni.
Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra egyszer van lehetőség. A vonatkozó jogszabályokkal összhangban a kérelmek elbírálásához a közleményben foglaltakon túl egyéb dokumentumok is bekérhetők. Az MVH a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti jogszabályokban meghatározott bármely feltételt nem teljesíti.

VII. A kifizetések igénylése
A kifizetési kérelmet a támogatott tevékenység megvalósítását követően, legkésőbb 20 napon belül kell benyújtani az erdészeti igazgatóság székhelye szerint illetékes MVH területi kirendeltségéhez.
Az ügyfél a támogatási rendelet 2. §-ában felsorolt műveleteket a támogatási kérelem benyújtását követően saját felelősségére megkezdheti.
A kifizetési kérelem benyújtható akkor is, ha az ügyfél még nem rendelkezik jóváhagyó támogatási határozattal.
A kifizethető támogatás összege nem haladhatja meg a Vhr. 19. § (3) és (4) bekezdés szerinti kiadásigazoló bizonylattal igazolt kiadások 50%-át.

VIII. Ellenőrzés
Az MVH a támogatási kérelmeket adminisztratív úton teljes körűen ellenőrzi, és jogosult helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni, hogy a kérelemben foglalt adatok tények, körülmények megfelelnek-e a valóságnak, az intézkedésben való részvétel feltételeit megállapító jogszabályban, valamint a jelen közleményben foglaltaknak.

IX. Közlemény kapcsolódó mellékletei
- 1. számú melléklet Támogatási kérelem Főlap D5200-03
- 2. számú melléklet Támogatási kérelem - Betétlap D5201-01
- 3. számú melléklet Támogatási kérelem - Pénzügyi terv betétlap D5202-02
- 4. számú melléklet Kitöltési útmutató
- 5. számú melléklet Tájékoztató a támogatási adatok nyilvánosságra hozataláról
- 6. számú melléklet Önellenőrzési lista
- 7. számú melléklet Kormányhivatalok Erdészeti Igazgatóságának listája és levelezési címe

X. Kapcsolódó jogszabályok

- a Tanács 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról;
- a Bizottság 2006. december 15-i 1974/2006/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról;
- a Bizottság 2011. január 27-i 65/2011/EU rendelete a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CLX törvény;
- a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet;
- a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA), az Európai Halászati Alapból (EHA), valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (EMGA) támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli, ellenőrzési és monitoring rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet.

XI. A közlemény hatálya
E közlemény a közzététele napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások igénybevételéről szóló 11/2013. (I. 21.) számú MVH Közlemény.
További információk megtalálhatóak a VM (http://www.vm.hu), valamint az MVH honlapján (http://www.mvh.gov.hu), illetve tájékoztatás az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen kérhető.
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
2/2014. ( I. 21.) számú MVH Közlemény
1. számú melléklet - Főlap - D5200-03
2. számú melléklet - Betétlap - D5201-01
3. számú melléklet - Pénzügyi terv - D5202-02
4. számú melléklet - Kitöltési útmutató
5. számú melléklet - Tájékoztató a támogatások kedvezményezettjére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról
6. számú melléklet - Önellenőrzési lista
7. számú melléklet - Kormányhivatalok Erdészeti Igazgatóságának listája és levelezési címe


 ', 1, 18, 0, 156, '2014-01-24 00:13:39', 65, '', '2014-01-24 00:15:50', 65, 0, '0000-00-00 00:00:00', '2014-01-24 00:13:13', '0000-00-00 00:00:00', '', '', 'pageclass_sfx=\nback_button=\nitem_title=1\nlink_titles=\nintrotext=1\nsection=0\nsection_link=0\ncategory=0\ncategory_link=0\nrating=\nauthor=\ncreatedate=\nmodifydate=\npdf=\nprint=\nemail=\nkeyref=\ndocbook_type=', 2, 0, 1, '', '', 0, 44), (27275, 'VM: a tárca részéről fel sem merülhetett a felsőfokú végzettség hiánya Veress Balázs esetében (MTI)', '', '\r\nBudapest, 2014. január 23. - A vidékfejlesztési tárca részéről fel sem \r\nmerülhetett a felsőfokú végzettség hiánya Veress Balázs, az Aggteleki \r\nNemzeti Park Igazgatóság igazgatója kinevezésekor, mert jogviszonya \r\nkeretén belül, áthelyezéssel, kinevezésének módosításával lett vezető - \r\nközölte a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) az MTI érdeklődésére \r\ncsütörtökön.', 'A Blikk csütörtökön azt írta: a nemzeti park igazgatója úgy szerzett szakmérnöki szakosított oklevelet a Pannon Egyetem Georgikon Karán 2002-ben, hogy az alapdiplomáját egy államilag el nem ismert egyetemen, a Miskolci Bölcsész Egyesületnél (MBE) szerezte. Ez a lap által megkérdezett szakértő szerint szabálytalan, így a diploma érvénytelen. Veress Balázs 2010-es kinevezésekor ezzel a VM-nek tisztában kellett lennie, mivel az igazgatói poszt feltétele a szakirányú felsőfokú végzettség - írták.
    A tárca az MTI megkeresésére közölte, hogy Veress Balázst 2003-ban nevezték ki az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőségre (ÉMKF) ügyintézőnek. 2010-ben ezen jogviszonya keretén belül, áthelyezéssel, kinevezésének módosításával lett az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója.
    Közölték, a kinevezés előkészítésekor a minisztérium részéről fel sem merülhetett, hogy nem rendelkezik felsőfokú végzettséggel, ugyanis az ÉMKF-nél történt ügyintézői kinevezésekor a vonatkozó jogszabályok szerint I-es besorolású ügyintézői kinevezést csak felsőfokú végzettséggel rendelkező kaphatott, és a tárca vélelmezte, hogy a jogszabálynak megfelelően, az ügyintézői kinevezéskor a felügyelőség ezt megvizsgálta.
    A Veress Balázs által bemutatott, végzettséget igazoló dokumentumok szerint további egyetemi szintű okleveles végzettséget is szerzett, amelynek alapja az MBE által kiállított oklevele volt, amit az egyetem által kiállított "egyetemi szakosító oklevél" is tartalmaz. Fel sem merülhetett tehát a felsőfokú végzettség hiánya - olvasható a közleményben.


© 2023 Forestpress. All Rights Reserved.