A 14/2007. (III. 1.) FVM rendelet

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

A 14/2007. (III. 1.) FVM rendelet
a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet módosításáról
Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10 § (2) bekezdésének ba) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1 §-ának d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, továbbá az 1 § a következő t) ponttal egészül ki:
"d) Hivatal: a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve;
"t) MgSzH Központ: a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja.
2. § Az R. 18. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A magán-erdőgazdálkodók működésének költségeire támogatást igényelhet: ]
"b) az az erdőgazdálkodási integrátor, aki/amely az alábbi együttes feltételeknek megfelel:
ba) legalább kettőszáz, de legfeljebb négyezer hektár magántulajdonú erdőterület jogszerű használója és az erdészeti hatóság erdőgazdálkodóként nyilvántartásba vette,
bb) rendelkezik szakszemélyzettel,
bc) legalább kettőszáz hektár erdőterületet szerződés alapján szakirányít,
bd) évente legalább ötven hektáron az integráltak területére vonatkozóan fahasználati és/vagy erdőművelési (fakitermelés, erdősítés és ápolás alá vont terület) munkára vonatkozó szerződése van,
be) nettó árbevétele az ötszázmillió forintot nem haladja meg, melynek legalább hetvenöt százaléka erdőgazdálkodásból (TEÁOR 02. 0), vadgazdálkodásból (TEÁOR 01. 5) és fűrészárugyártásból (TEÁOR 20. 1) származik, és erről a kérelem és a tevékenységenként részletezett árbevételi terv benyújtásával egyidejűleg nyilatkozott,
bf) határozat alapján ellátja az MgSzH Központ által kijelölt erdőgazdálkodói megbízást abban az erdőtervezési körzetben, amelyikben gazdálkodik vagy szakirányítást végez,
bg) tagja a Magánerdő-tulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének, vagy a Fagazdasági Országos Szövetségnek, vagy a Magyar Erdőgazda Szövetségnek, amelyről igazolást is csatolt."
3. § Az R. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"19. § A támogatás mértéke:
a) a 18. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő az Evt. 86. §-ában meghatározott erdészeti szakszemélyzettel kötött szakirányítási szerződés alapján a szerződés szerinti díj ötven százalékát igényelheti támogatásként, de a támogatás egyhavi összege nem haladhatja meg a szerződés időtartamára eső mindenkori minimálbér nagyságát;
b) a 18. § (1) bekezdés b) pontja szerinti integrátor a szakirányítási szerződés alapján a tárgyévben szakirányított terület után hektáronként kettőezer forintot, az erdészeti hatóságnál nyilvántartott üzemi területe után hektáronként ezer forintot igényelhet támogatásként."
4. § Az R. 20. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A támogatás feltétele, hogy az erdészeti szakszemélyzettel kötött szakirányítási szerződés, valamint az integrátori szakirányítási szerződés legalább az e rendelet 2. számú melléklet II. részében meghatározottakat tartalmazza."
5. § Az R. 21. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) A 2007. évi támogatás a 2007. január 1-jén fennálló területek alapján kiszámított összegben vehető igénybe. A kifizetés iránti kérelmet 2007. április 16-ig az erdőterület fekvése szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell írásban benyújtani az e rendelet 4. számú melléklet szerint. A támogatás kifizetése negyedéves ütemezésben történik. Az első negyedév után járó összeget 2007. április 30-ig, az azt követő negyedévekben pedig a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig kell kifizetni. Átutalással történt fizetés esetén a fizetést igazoló bankszámlakivonatot is csatolni kell a kérelemhez."
6. § Az R. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"23. § Az erdőbirtokossági társulat, valamint egyéb, a gazdálkodói együttműködést segítő szervezetek megalakulásához, működési költségeihez egyszeri alkalommal támogatás vehető igénybe. A 2006. november 1. és 2007. április 30. között megalakult:
a) erdőbirtokossági társulatok, illetőleg az erdőtulajdonos tagokból álló és kizárólag erdőgazdálkodási, valamint ahhoz kapcsolódó tevékenységet végző szövetkezetek, amelyek megfelelnek a társult erdőgazdálkodás külön jogszabály szerinti feltételeinek;
b) a 18. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti erdőgazdálkodási integrátor igényelhet támogatást."
7. § Az R. 24. §-ának b) és c) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:
[A támogatás mértéke: ]
"b) az újonnan alakult erdőbirtokossági társulat, erdőszövetkezet forgóeszköz-feltöltéséhez és működési költségeinek részbeni megtérítéséhez igénybe vehető támogatás összege hektáronként ötezer forint, legfeljebb ötmillió forint, de nem haladhatja meg a számlával igazolt, ténylegesen elszámolt erdészeti szakszemélyzet foglalkoztatásának támogatásával csökkentett működési közvetlen költségeinek ötven százalékát,
c) az újonnan alakult erdőgazdálkodási integrátor - az erdőbirtokossági társulatot és az erdőszövetkezetet kivéve - forgóeszköz-feltöltéséhez és működése közvetlen költségeinek részbeni megtérítéséhez igénybe vehető támogatás összege az integrált terület után hektáronként ötezer forint, legfeljebb tízmillió forint, de nem haladhatja meg az erdőgazdálkodási tevékenységből származó nettó árbevétel tíz százalékát."
8. § (1) Az R. 25. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A támogatási kérelmet az e rendelet 4. számú melléklete szerint lehet benyújtani a kérelmező székhelye szerint illetékes erdészeti hatósághoz a cégbejegyzést követő hatvanadik napig, integrátorok esetében 2007. május 31-éig."
(2) Az R. 25. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:]
"b) működési költségekhez az üzleti tervet."
9. § Az R. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"29. § (1) A pályázatot - az e rendelet 5. számú melléklete szerint - 2007. április 16-áig lehet benyújtani az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatósághoz.
(2) A támogatás igénybevételének jogosságáról, valamint összegéről az MgSzH Központ javaslata alapján a minisztérium 2007. április 30-áig döntést hoz, erről az MgSzH Központ további 30 napon belül támogatási okiratot állít ki.
(3) A támogatási összeg kiutalásáról az MgSzH Központ intézkedik. A támogatási okirat alapján az MgSzH Központ ötven százalék előleg kiutalása iránt intézkedhet.
(4) A támogatás felhasználásával kapcsolatos elszámolást - a támogatási okiratban foglaltak szerint - a gazdálkodó legkésőbb a tárgyév december 1-jéig köteles beterjeszteni az erdőterület fekvése szerint illetékes erdészeti hatósághoz. Az elszámolásokat a felülvizsgálatot követően legkésőbb december 10-éig kell megküldeni az MgSzH Központ részére."
10. § Az R. 31. §-ának (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) A pályázatot 2007. április 16-áig kell az MgSzH Központhoz benyújtani. A támogatás igénybevételének jogosságáról, valamint összegéről az MgSzH Központ javaslata alapján a minisztérium 2007. április 30-áig hoz döntést.
(3) A támogatás részletes feltételeiről az erdei vasutat üzemeltető és az MgSzH Központ megállapodást köt és intézkedik a támogatás összegének a támogatási okiratban meghatározott időpontokban történő kiutalásáról.
(4) A támogatás felhasználásával kapcsolatos elszámolást a gazdálkodó legkésőbb a tárgyév december 1-jéig köteles az MgSzH Központ részére megküldeni."
11. § Az R. 32. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Az erdészeti feladatok támogatása jogcímek alapján folyósított támogatások felhasználását a minisztérium, az MgSzH Központ, illetve az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatóság ellenőrzi."
12. § Az R. 54. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"54. § A támogatási forma célja a természetes vizek halállományának védelme és fejlesztése, valamint élőhelyének javítása. A támogatás kizárólagosan nemzeti forrásokból, pályázat útján igénybe vehető támogatás."
13. § Az R. 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"55. § Támogatás vehető igénybe a természetes vizek halállományának védelme, élőhelyének javítása, valamint a halgazdálkodási terven felüli pótlása érdekében. A támogatás legfeljebb a teljes megvalósítási költség ötven százaléka lehet."
14. § Az R. 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"56. § A támogatást a halászatra jogosult természetes és jogi személyek, valamint a halgazdálkodást folytató szervezetek vehetik igénybe. A támogatás igénybevételére vonatkozó részletes feltételeket, a benyújtási határidőt a pályázati felhívás tartalmazza."
15. § Az R. 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"58. § A pályázatokat a pályázattal érintett halászati vízterület szerint illetékes Hivatal megyei részlegének Vadászati és Halászati Osztályához (a továbbiakban: halászati hatóság) lehet benyújtani."
16. § Az R. 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"59. § A támogatási igényt a halászati hatóság szakmailag minősíti, és a minisztériumi döntést követően támogatási szerződést köt a kedvezményezettel. A nyertes pályázatok esetében a támogatás összegét és mértékét a pályázatban megjelöltektől eltérően, a rendelkezésre álló keret függvényében, attól alacsonyabb mértékben és összegben is megállapíthatja. A nyertes pályázók elszámolásaikat a halászati hatósághoz nyújtják be. A halászati hatóság az elszámolás elfogadását követően a támogatási szerződést lezárja és erről értesíti a minisztériumot. A támogatás folyósításáról a minisztérium gondoskodik."
17. § Az R. 60. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"60. § A támogatás felhasználását a halászati hatóság, esetenként a minisztérium ellenőrzi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszafizetését a minisztérium rendeli el, és azt az 57. §-ban megadott számlára kell visszafizetni."
18. § Az R. 73. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"73. § A támogatás mértéke tudományos kutatás támogatása esetében az igazolt költségek legfeljebb hetvenöt százaléka, a vadászati kultúra és ismeretterjesztés támogatása esetében az igazolt költségek legfeljebb ötven százaléka. Vadászati kultúra és ismeretterjesztés támogatása esetében pályázónként csak egy pályázat nyújtható be, és a támogatás pályázónként az ötmillió forintot nem haladhatja meg."
19. § Az R. 79. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"79. § Nem központi költségvetésből gazdálkodó pályázók esetében a támogatást a kedvezményezett elszámolásának beérkezését követően a Magyar Államkincstár engedélyétől számított 60 napon belül a 10032000-01220191-56000003 számú Vadgazdálkodási tevékenységek előirányzat felhasználási keretszámla terhére kell folyósítani."
20. § Az R. 82. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"82. § A támogatás évenként, pályázónként - azonos vadászatra jogosult esetében vadászterületenként - és pályázatonként az ötmillió forintot nem haladhatja meg. A támogatás feltétele ötven százalék saját forrás biztosítása."
21. § Az R. 113. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A minisztérium a 2007. évi közösségi agrármarketing program megvalósítására egymilliárd-egyszázkilencvenmillió forint keretösszegben meghatározott támogatást biztosít."
22. § Az R. 113. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) A minisztérium az AMC Kht. 2007. évi működésének biztosítására az (1) bekezdésben meghatározott összegen felül háromszáztízmillió forint keretösszegű fedezetet biztosít."
23. § Az R. 115. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"115. § Az AMC Kht. 2007. évi közösségi marketing programjának megvalósítása érdekében felmerülő, általános forgalmi adóval növelt működési költségek fedezetét a minisztérium biztosítja. Az AMC Kht. a támogatást negyedévente arányos részletekben, legkorábban a tárgynegyedévet megelőző hónap első napjától igényelheti."
24. § Az R. 121. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"121. § (1) Az MgSzH Központja és területi szervei, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által végzett állat-egészségügyi és élelmiszer-higiéniai vizsgálati költségekhez támogatás vehető igénybe:
a) vágósertés után a 122. § (1) bekezdésében,
b) vágóbaromfi után a 122. § (3) bekezdésében megállapított mértékben és a 122. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a 124. §-ban meghatározott egyéb feltételek szerint.
(2) E rendelet alapján a 2007. január 1.-április 30. közötti időszakban elvégzett, az (1) bekezdésben meghatározott vizsgálatokra igényelhető támogatás."
25. § Az R. 124. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) Az e rendelet 15. számú melléklete szerinti támogatási kérelmet a 2007. január 1.-április 30. közötti időszakra vonatkozóan 2007. május 31-ig kell az MVH részére személyesen eljuttatni vagy postai úton megküldeni, az alábbi nyilatkozatok és igazolások csatolásával:
a) az ÉEF előírásainak megfelelő létesítmény meglétéről szóló igazolás vagy nyilatkozat annak meglétéről,
b) a hatósági vizsgálati díj(ak) ról szóló számla és annak kifizetését igazoló bizonylat másolata,
c) a minőségirányításra és a minőségbiztosításra vonatkozó ISO 9000 szabványsorozat és/vagy a Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-18/93. számú előírásában foglaltaknak megfelelő HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer előírásainak való megfelelőség dokumentálását szolgáló tanúsítvány, igazolás vagy a felkészítő-tanácsadó céggel kötött szerződés másolata, illetve nyilatkozat ezek meglétéről."
26. § Az R. 127. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A támogatást az veheti igénybe, aki a 126. § a)-c) pontjaiban, illetve a 128-134. §-okban előírt részletes feltételeknek megfelel."
27. § Az R. 130. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(5) Az e rendelet 129. §-ában meghatározott támogatások igénylésekor a 16. számú melléklet szerinti támogatási kérelmet a 2007. január 1.-április 30. közötti időszakban értékesített vágóbaromfira, míg a 130. § (1) bekezdésében meghatározott támogatások igénylésekor a 44. számú melléklet szerinti támogatási kérelmet a 2007. január 1.-április 30. közötti időszakban továbbtartásra (tömésre) kihelyezett baromfira vonatkozóan 2007. május 31-ig lehet az MVH részére személyesen vagy postai úton benyújtani, amelyhez csatolni kell:
a) az állat-egészségügyi vizsgálati díjról, illetve a gyógyszerköltségekről kiállított számla másolatát és ennek kifizetését igazoló bizonylat másolatát,
b) a kezelő állatorvos nyilatkozatát az előnevelt baromfi továbbtartási (tömés) célú kihelyezéséről és a kihelyezés időpontjáról,
c) a BTT igazolását a fennálló tagságról és arról, hogy az adott hízott liba és hízott kacsa állomány után a támogatást az előnevelési fázisban vette igénybe, és a baromfit BTT-tag, érvényes májüzemi engedéllyel rendelkező vágóhídnak adta le,
d) a 129. §-ban meghatározott támogatás esetén a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a vágóbaromfit vágásra értékesítette, valamint az erre vonatkozó bizonylatok összesítőjét."
28. § Az R. 131. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) Az e rendelet 17. számú melléklete szerinti támogatási kérelmet a 2007. január 1.-április 30. közötti időszakra (az állomány átminősítésének időpontja) vonatkozóan 2007. május 31-ig lehet az MVH részére személyesen eljuttatni vagy postai úton megküldeni, amelyhez csatolni kell:
a) az állat-egészségügyi vizsgálati díjról kiállított számla másolatát és ennek kifizetését igazoló bizonylat másolatát,
b) a kezelő állatorvos nyilatkozatát,
c) a BTT igazolását a terméktanácsi tagságról,
d) a BTT javaslatát az igénybe vehető támogatás összegéről,
e) vásárolt állomány esetében a felvásárlásról szóló számlák másolatát,
f) a kezelő állatorvos által kiállított jércéről tyúkká történő átminősítés igazolását."
29. § Az R. 132. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(4) Az e rendelet 18. számú melléklete szerinti támogatási kérelmet a 2007. január 1.-április 30. közötti időszakra vonatkozóan 2007. május 31-ig lehet az MVH részére személyesen eljuttatni vagy postai úton megküldeni, amelyhez csatolni kell:
a) az állat-egészségügyi vizsgálati díjról, illetve a gyógyszerköltségekről kiállított számla másolatát, és annak kifizetését igazoló bizonylat másolatát,
b) a termelő nyilatkozatát arról, hogy a vágósertést EEF előírásainak megfelelő létesítménynek vagy export céljára értékesítette, valamint az erre vonatkozó bizonylatok összesítőjét."
30. § Az R. 134. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
"(2) Az MVH a támogatási kérelmet a beérkezéstől számított harminc munkanapon belül bírálja el és állítja ki az igazolást, amennyiben a kérelem megfelel az e rendeletben, valamint egyéb jogszabályban előírt feltételeknek. Az MVH a kiadott igazolásokról havonta tájékoztatja a minisztériumot."
"(4) A 133. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás a 2007. január 1.-április 30. közötti időszakban felmerült, a 133. § (2) bekezdésében meghatározott állat-egészségügyi költségekre vonatkozóan vehető igénybe. A támogatási kérelmet 2007. május 31-éig kell az MVH részére benyújtani."
31. § Az R. 136. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"136. § Az e fejezetben meghatározott támogatásokat a 10032000-01905520 APEH piacfejlesztési támogatások lebonyolítási számláról kell folyósítani."
32. § Az R. 137. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"137. § (1) Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a baromfi-, juh- és kecskeállományok egyes betegségektől való mentesítési programjának felgyorsításához, a mentesség igazolásához a 2007. január 1.-április 30. között elvégzett vizsgálatokra vonatkozóan.
(2) A támogatásra jogosultak:
a) a szalmonellózis és a baromfitífusz elleni védekezésről és a mentesség megtartásáról szóló 49/2002. (V. 24.) FVM rendelet alapján szalmonellamentesnek minősülő
aa) hús- és tojó típusú nagyszülő- és szülőállományok tulajdonosai,
ab) étkezési tojástermelő tyúkállományok tulajdonosai;
b) a Hivatal a juh- és kecskeállományok tulajdonosai számára végzett Brucella melitensisre irányuló felmérő vizsgálatainak térítésmentes elvégzése esetén."
33. § Az R. 138. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"138. § A támogatások összege és mértéke:
a) a 137. § (2) bekezdésének aa) pontja szerint támogatás mértéke a beólazáskori létszám szerinti darabonként 120 Ft;
b) a 137. § (2) bekezdésének ab) pontja szerint támogatás mértéke a beólazáskori létszám szerinti darabonként 60 Ft;
c) a 137. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti támogatás vizsgált egyedenként legfeljebb 750 Ft."
34. § Az R. 139. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"139. § A támogatás igénybevételének feltételei:
a) a 137. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetekben a hatósági főállatorvos által kiállított igazolás a vizsgálatok elvégzéséről és az állományok beólazáskori létszámáról, valamint a BTT tagság igazolása;
b) a 137. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti esetben a hatósági főállatorvos által kiállított igazolás a vizsgálatok elvégzéséről, valamint az akkreditált laboratóriumban elvégzett vizsgálatokról készített elszámolás."
35. § Az R. 140. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"140. § A támogatás igénylése:
(1) A 137. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti jogosultak a támogatást az illetékes adóhatóságtól igényelhetik a 139. § a) pontjában előírt igazolások csatolása mellett 2007. június 15-ig.
(2) A mentesítési programban részt vevő Hivatalok a 137. § (2) bekezdés b) pontja szerint elvégzett vizsgálatokról a 139. § b) pontjában meghatározott elszámolásokat és igazolásokat megküldik az MgSzH Központja részére. Az MgSzH Központ összesíti a támogatási igényt, és a rendelkezésre álló keret mértékéig engedélyezi a támogatásokat. A támogatásnak az adóhatóságtól történő felvételéhez az MgSzH központ az FVM rendelet 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki a Hivatalok részére. A támogatást a Hivatalok 2007. június 30-ig igényelhetik az adóhatóságtól."
36. § Az R. 141. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A 137. §-ban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről az MgSzH Központ, valamint a minisztérium gondoskodik."
37. § Az R. 149. § (1) bekezdésének fc) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[f) rendelkezik a megtermelt vágóbaromfi származásának igazolásához szükséges következő adatokkal: ]
fc) importból származó naposbaromfi esetén - beleértve a más tagországból származó behozatalt is - a származási ország hatósági állatorvosa által kiállított állat-egészségügyi bizonyítvány másolatával."
38. § Az R. 152. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Az MVH a támogatási kérelmeket folyamatosan fogadja a 148. § (1), illetve (2) bekezdésben foglalt mennyiségi keret kimerüléséig, de legkésőbb 2007. június 15-éig. E keretek kimerülése, illetve a határidő letelte után benyújtott támogatási kérelmeket az MVH elutasítja. A támogatás kimerülésének napján benyújtott kérelmek alapján jóváhagyható támogatás a fennmaradt támogatási keret arányában visszaosztásra kerül. A keret kilencvenszázalékos, majd teljes kimerülését követően az MVH tájékoztatja a minisztériumot."
39. § Az R. 153. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"153. § (1) A támogatás a feltételeknek megfelelően előállított vágóbaromfi és vágósertés után az illetékes adóhatóságtól 2008. január 1-jét követően igényelhető a 152. § (2) bekezdésében meghatározott igazolás csatolásával. Az igénylésnél az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A támogatás folyósítását a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény hatálybalépését követően a 10032000-01850499 APEH állatjóléti és haszonállattartási támogatás lebonyolítási számláról kell teljesíteni."
40. § Az R. 154. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"154. § A vágóbaromfi és a vágósertés termelési támogatása esetében e rendelet rendelkezéseit a 2007. január 1. és április 30. közötti felvásárlásokra kell alkalmazni."
41. § Az R. 183. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) A támogatás mértéke kihelyezett haltenyészanyag kilogrammonként legfeljebb nyolcvan forint. Amennyiben a jogszerű támogatási igény a rendelkezésre álló keretet meghaladja, úgy az egy kilogrammra eső támogatást arányosan csökkenteni kell."
42. § Az R. 185. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet egy példányban az MgSzH Központhoz és három példányban összesítés céljából a HALTERMOSZ részére legkésőbb 2007. március 14-éig kell megküldeni.
(3) A HALTERMOSZ köteles az összesítéseket legkésőbb 2007. március 31-éig a minisztérium részére megküldeni."
43. § Az R. 187. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"(2) A tógazdasági termelő köteles legkésőbb a tárgyév szeptember 15-éig megküldeni az elszámolást a HALTERMOSZ-nak, melyhez csatolni kell a telepített tenyészanyag mennyiségéről szóló nyilatkozatot, amit a HALTERMOSZ igazol.
(3) A HALTERMOSZ az összesített, ellenőrzött elszámolásokat legkésőbb 2007. október 3-áig a minisztérium részére megküldi."
44. § Az R. 195. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"195. § A 155-193. §-okban meghirdetett támogatások az illetékes adóhatóságtól igényelhetők, és a 10032000-01850482 számú APEH állattenyésztés és biológiai alapok támogatása lebonyolítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni."
45. § Az R. 220. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"220. § A pályázat benyújtásának határideje 2007. március 23. A határidő után érkezett, illetve a hiányos pályázatokat a Hivatal elutasítja."
46. § Az R. 221. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"221. § A pályázatokat a Hivatal véleményének figyelembevételével, a pályázat benyújtási határidőtől számított hatvan napon belül, az MgSzH Központjának előterjesztése alapján a minisztérium bírálja el. A minisztérium döntéséről a Hivatal öt munkanapon belül tájékoztatja a pályázót."
47. § Az R. 225. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A támogatást a minisztérium a 10032000-01850516 számú APEH vízgazdálkodás támogatása lebonyolítási számláról teljesíti. A jogosulatlan igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni."
48. § Az R. 250. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A támogatási forma célja az agrártermelés biológiai alapjainak fejlesztése, különös tekintettel a mezőgazdasági célú genetikai erőforrások összegyűjtésére, megőrzésére, dokumentálására, és K+F célra történő hasznosítására."
49. § Az R. 250. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(4) A támogatási forma igénybevételére azok az agrárkutatóhelyek és intézmények jogosultak, amelyek génmegőrzési tevékenységgel foglalkoznak."
50. § Az R. 268. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
"(3) A támogatás a 2007. április 30-áig megkötött hitelszerződések esetében vehető igénybe."
51. § Az R. 284. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységet végző a 2007. évi jégeső-elhárítási tevékenység támogatására a minisztériumhoz legkésőbb 2007. március 30-áig támogatási kérelmet nyújthat be, mely kérelem tartalmazza a jégeső-elhárítási tevékenység részletes leírását, a tevékenység területi kiterjedését, a rendszer hatókörében lévő mezőgazdasági vállalkozások számát, területét és egyéb adatait, a jégeső-elhárítási tevékenység hatékonyságának előző évi adatait, valamint az éves költségvetést."
52. § Az R. 289. §-ának (2)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"(2) A külön jogszabályok szerint fizetendő
a) földvédelmi járulékot,
b) földvédelmi bírságot,
c) talajvédelmi bírságot,
d) növényvédelmi bírságot
a megyei földhivatalok, az MgSzH Központ, illetve a minisztérium által meghatározott számlára kell befizetni.
(3) A külön jogszabályok szerint fizetendő
a) tenyésztési hozzájárulást,
b) állattenyésztési bírságot,
c) lóverseny-totalizatőr forgalom jogszabályban meghatározott részét az FVM 10032000-01220191-54000007 számú Állattenyésztési, tenyésztés-szervezési előirányzat-felhasználási keretszámlára kell befizetni.
(4) A tenyésztési hozzájárulást a kötelezettnek havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20-áig kell a (3) bekezdés szerinti számlára teljesítenie jogcímenként külön-külön összesítve.
(5) A lóverseny-totalizatőri forgalom utáni tenyésztési hozzájárulást a totalizatőri fogadások szervezője a külön jogszabályban meghatározott módon, havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20-áig köteles a (3) bekezdés szerinti számlára befizetni."
53. § Az R. 290. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) A Hivatal az (1) bekezdésben foglalt bevételeket havi rendben, tárgyhónap 27-éig címrend szerint utalja a Magyar Államkincstár Halgazdálkodási bevételek 10032000-01031647-00000000 számú nemzetgazdasági számlára."
54. § Az R. 291. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) A Hivatal az (1) bekezdésben foglalt bevételeket havi rendben, tárgyhónap 27-ig, címrend szerint utalja a Magyar Államkincstár Vadgazdálkodási bevételek 10032000-01031654-00000000 számú nemzetgazdasági számlára."
55. § (1) Az R. 19. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) Az R. 25. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) Az R. 26. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) Az R. 30. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
(5) Az R. 44. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
56. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Egyidejűleg a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet módosításáról szóló 13/2006. (II. 7.) FVM rendelet 78. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.
(2) Nem nyújtható be támogatási kérelem vagy pályázat az R. -re vonatkozóan az alábbi §-okban foglalt támogatási jogcímek kivételével:
a) 18-32. §;
b) 54-92. §;
c) 113-120. §;
d) 121. §;
e) 122. § (1) és (3) bekezdés;
f) 124-134. §;
g) 136-141. §;
h) 147-154. §;
i) 182-188. §;
j) 195. §;
k) 209-210. §;
l) 214-226. §;
m) 227. § (2) bekezdés b) pontja;
n) 250-254. §;
o) 267-269. §;
p) 284-285. §.
(3) Azok a termelők, akiknek az MVH 2006. évre az állatjóléti és haszonállat-tartási szabályok okozta többletköltségek támogatására vonatkozó támogatási kérelmét a keret kimerülése miatt elutasította vagy a támogatás összegét arányosan csökkentette, támogatási kérelmüket - az R. 148. §-ának (2) bekezdése szerinti keret terhére - 2007. június 15-ig ismételten benyújthatják az eredeti kérelmek benyújtásakor hatályos jogszabályok szerint. Az igénylőnek az ismételten benyújtott kérelemhez mellékelni kell az elutasításról vagy arányos csökkentésről szóló határozatot. Azok az igénylők, akiknek a támogatását arányosan csökkentették, csak a támogatási összeg különbözetére jogosultak.
(4) Az MVH által a (3) bekezdés szerint kiadott igazolások alapján a támogatás 2008. január 1-jét követően igényelhető az illetékes adóhatóságtól.
(5) E rendelet a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok, 5. alcím Nemzeti támogatások, 1. jogcímcsoport Központosított bevételéből működő támogatások, 2. jogcímcsoport Költségvetésből működő támogatások, 1. jogcím Fejlesztési típusú támogatások, 2. jogcím Folyó kiadások és jövedelem-támogatások, valamint az Agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény eszközrendszerének működtetéséből származó bevételéből képződött forrás felhasználására terjed ki.

Gráf József s. k.,
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

 


© 2023 Forestpress. All Rights Reserved.