91/2007. (VIII. 23.) FVM rendelet

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának 2007. évi csekély összegű (de minimis) támogatásáról, a személyi jövedelemadó 1%-ának adófizetők által felajánlott részéből képzett bevételből

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § E rendelet alkalmazásában:
a) erdőgazdálkodó: az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Evt.) 13. §-ának (1)-(2) bekezdése szerint - az erdészeti hatóságként eljáró Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) által - nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó;
b) városi erdő: az Evt. 17. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerinti városok, községek, a lakótelep és más települést védő településvédelmi, valamint belterületi erdő;
c) közjóléti igénybevétel szempontjából frekventált erdő: az Országos Erdőállomány Adattár (a továbbiakban: Adattár) szerint nyilvántartott, az Evt. 15. §-ának a), c) pontjai szerinti rendeltetésű erdők, kiemelten az Evt. 19. §-ának b) pontja szerinti sport, turisztika és üdülés céljára kijelölt üdülőerdő (parkerdő);
d) nagyméretű szaporítóanyag: a gyökfőtől a csúcsrügyig legalább egy méteres - az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet szerint igazolt származású - őshonos szaporítóanyag;
e) özönnövény (inváziós faj): olyan nem őshonos faj, amelynek elterjedési területe és populációmérete a számára megfelelő élőhelyeken adott területen az adott tér- és időskálán monoton módon növekszik;
f) természetközeli erdőkezelés: olyan erdőgazdálkodási tevékenység, amit az ápolás, erdőnevelés során az elegyesség növelése, az őshonos erdőtársulások fenntartása, kialakítása érdekében az Evt.-ben és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben meghatározott előírások teljesítése érdekében folytatnak, illetve felújító vágással vagy szálalással végeznek.
 
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A támogatás célja, célterületek
2. § (1) A támogatás célja a folyamatos erdőborítással járó erdőgazdálkodás terjesztése és annak megvalósítása a városi és a közjóléti igénybevétel szempontjából frekventált erdőterületeken, valamint az erdők védelmének, fejlesztésének elősegítése, és az ezt szolgáló szemléletformálás széles körű elterjesztése.
(2) Támogatás az alábbi célterületekre nyújtható:
a) a városi és a közjóléti igénybevétel szempontjából frekventált erdőterületeken a folyamatos erdőborítás kialakítását elősegítő beavatkozásokhoz;
b) a természetközeli erdőkezelési módszerek fokozottabb elterjedését szolgáló tevékenységekhez;
c) a szakképzési programokhoz;
d) ismeretterjesztő rendezvények tartásához, erdészeti erdei iskolák működtetéséhez, kiadványokhoz és kommunikációs tevékenységekhez (megjelentetés a nyomtatott és elektronikus sajtóban, interneten);
e) erdei tanösvény, szabadtéri oktató bázis berendezésének kialakításához.
A támogatás jellege
3. § (1) E rendelet alapján az előirányzat forrásából a meghatározott támogatási célterületekre pályázatos formában, utólagos finanszírozású, vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
(2) E rendelet alapján nyújtott támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános de minimis rendelet) szerinti csekély összegű támogatásnak minősül.
(3) Minden egyes de minimis támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.
(4) A támogatást igénybe vevő értesítése, valamint a támogatás folyósítása során az általános de minimis rendelet 2. és 3. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.
A támogatás forrása
4. § (1) A támogatás forrása a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) fejezeti kezelésű Erdőterület közjóléti célú védelmének és bővítésének feladata előirányzat-felhasználási keretszámla, számlaszáma: 10032000-01220191-52000001. A támogatási keretet meghaladó, illetve éven túli (több évre szóló) kötelezettség az előirányzat terhére nem vállalható. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanerre a számlára kell visszafizetni.
(2) A támogatási keret célterületek közötti keretmegoszlása:
a) a városi és a közjóléti igénybevétel szempontjából frekventált erdőterületeken a folyamatos erdőborítás kialakítását elősegítő beavatkozások támogatására 40%,
b) a természetközeli erdőkezelési módszerek fokozottabb elterjedését szolgáló tevékenységek támogatására 15%,
c) a szakképzési programok támogatására 15%,
d) az ismeretterjesztő rendezvények tartása, erdészeti erdei iskolák működtetése, kiadványok és kommunikációs tevékenységek (publikálás a nyomtatott és elektronikus sajtóban, interneten) támogatására 15%,
e) az erdei tanösvény, a szabadtéri erdei oktató bázis berendezés létesítésének támogatására 15%.
(3) Amennyiben az elkülönített keret a pályázatok elbírálásakor nem kerül lekötésre, a le nem kötött összeg a többi célterületre felhasználható keretet - a (2) bekezdés szerinti arányok figyelembevételével - növeli.
A támogatás igénybevételének általános feltételei
5. § Támogatás igénybevételére jogosult az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve azok társulása, aki (amely):
a) külön jogszabály szerinti ügyfél-regisztrációs kötelezettségének eleget tett;
b) az MgSzH területi szerve által határozatban megállapított befizetési kötelezettségeit teljesítette;
c) nyilatkozik arról, hogy nincs lejárt köztartozása, a kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, illetve nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt; továbbá
d) nyilatkozik a kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről.
A pályázatok benyújtása
6. § (1) A támogatásokhoz való hozzájutás pályázatos formában történik. A pályázati felhívást a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) teszi közzé.
(2) A pályázatot az erdőterület fekvése szerint illetékes, az erdőterülethez nem kapcsolódó támogatások esetében a pályázó lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes MgSzH területi szervéhez kell benyújtani. A pályázati kérelem benyújtásának határideje jogvesztő hatályú.
(3) A pályázat benyújtását követően egyszeri hiánypótlás lehetséges, ha a pályázati felhívás erről rendelkezik.
(4) Egy pályázó a 9-14. §-okban megjelölt támogatási jogcímek mindegyikére csak egy-egy pályázat alapján részesülhet támogatásban.
(5) Támogatás csak a pályázat benyújtását követően megkezdett tevékenységekre vehető igénybe.
A pályázatok elbírálása
7. § (1) A határidőben benyújtott pályázatokat az MgSzH területi szerve nyilvántartásba veszi.
(2) Az MgSzH területi szerve áttekinti a pályázatokat, és a pályázati hiányosságok jelzésével, illetve javaslatával együtt - a benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül - köteles az összes pályázatot továbbítani az MgSzH Központnak.
(3) A pályázatok értékelését - a szakmai és a kezdeményező civil szervezetek tagjait is magában foglaló - a miniszter által felkért bírálóbizottság végzi. A bírálóbizottság tevékenységének feltételeit az MgSzH Központ biztosítja, mely a Tv. V. fejezetében foglaltak szerint működik. A pályázatokat a benyújtásra előírt határidő lejártát követő 45 napon belül értékelni kell.
(4) A pályázati felhívásban meghatározott szempontok, valamint az MgSzH területi szervének javaslata alapján a bírálóbizottság a pályázatokra vonatkozóan összesített javaslatot tesz.
(5) A támogatásokkal kapcsolatos döntést - a bírálóbizottság összesített javaslata alapján - a miniszter által kijelölt állami szerv vezetője hozza meg. A döntés vonatkozhat a támogatás odaítélésére, a támogatás mértékének meghatározására, illetve a pályázat elutasítására. A pályázatot benyújtót a Tv. 68. §-ának (7) bekezdése alapján a bírálati jegyzőkönyv elkészültétől számított 60 napon belül kell értesíteni a pályázati döntésről.
(6) Támogatás a rendelkezésre álló keret mértékéig nyújtható.
(7) Az állami vezető döntése ellen, annak kézhezvételét követő 15 napon belül kifogást lehet benyújtani a miniszterhez, aki azt 30 napon belül bírálja el. A miniszter e döntését diszkrecionális jogkörében hozza meg.
Szerződéskötés
8. § (1) A nyertes pályázó részére az MgSzH területi szerve a döntést követő 30 napon belül összeállítja és postázza a támogatási szerződést, melyben meghatározza a támogatás részletes feltételeit.
(2) A pályázatban foglaltakat vagy annak a támogatási döntés alapján elfogadott részét, a támogatási szerződésben foglaltak szerinti határidőn belül kell megvalósítani.
(3) A támogatást nyújtó a támogatási szerződésben köteles tájékoztatni a jogosultat arról, hogy csekély összegű (de minimis) támogatásban részesül, a meghirdetett pályázati felhívás szerint. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell az általános de minimis rendeletre, hivatkozva annak pontos címére, az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatás tartalomban (euróban) kifejezve.
(4) A támogatási összeg euróra történő átszámításakor a támogatásról szóló döntés meghozatala hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni.

 


© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.