89/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
az erdőgazdálkodók 2007. évi gazdálkodásának csekély összegű (de minimis) támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: tv.) 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § E rendelet alkalmazásában
a) erdőgazdálkodó: az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Evt.) 13. §-ának (1)-(2) bekezdése szerint - az erdészeti hatóságként eljáró Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: MgSzH területi szerve) által - nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó;
b) egyéves erdőfelújítás: minden olyan mesterséges erdőfelújítás, ahol az erdősítés elvégzését követően (első kivitel) vagy az 50%-ot meghaladó mértékű pótlás óta egy tenyészeti időszak telt el, valamint a tölgy, bükk, cser főfafajú és az egyéb kemény vagy lágy lomb csoportba tartozó főfafajú állományok véghasználatát követően megjelent mageredetű természetes újulat, illetve az akác és szürke nyár gyökér, továbbá az éger tuskósarj eredetű újulat a tarvágást követő tenyészeti időszak végén;
c) befejezett erdőfelújítás: minden olyan mesterséges és természetes erdőfelújítás, amit az MgSzH területi szerve az Evt. 41. §-ának (5) bekezdése, valamint az Erdőrendezési Szabályzatról szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Erdőrendezési Szabályzat) részletezett szakmai követelmények szerint a végrehajtásra kijelölt erdősítési előírás alapján befejezettnek nyilvánít.

A támogatás célja
2. § A támogatás rendeltetése az erdők természetes, illetőleg mesterséges felújítása, valamint az erdők ápolásának és nevelésének támogatásával az erdők területének (mennyiségének), valamint természeti egyensúlyának és egészségi állapotának (minőségének) megőrzése.
A támogatás jellege
3. § (1) E rendelet alapján az előirányzat forrásából kérelem alapján vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
(2) E rendelet alapján nyújtott támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános de minimis rendelet) szerinti csekély összegű támogatásnak minősül.
(3) A támogatást igénybe vevő értesítése, valamint a támogatás folyósítása és ellenőrzése során az általános de minimis rendelet 2. és 3. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.

A támogatás célterületei
4. § (1) Támogatás vehető igénybe:
a) az erdő természetes, illetőleg mesterséges felújításához, valamint
b) a fiatal erdők ápolásához és neveléséhez.
(2) Támogatható tevékenységek:
a) egyéves és befejezetté nyilvánított erdőfelújításokra vonatkozóan:
aa) természetes mageredetű erdőfelújítás a talaj-előkészítéssel együtt,
ab) természetes sarjeredetű felújítás valamennyi engedélyezett fafajra,
ac) mesterséges erdőfelújítások talaj-előkészítéssel együtt;
b) befejezett erdőfelújítások ápolása a befejezés után 5 évig (revízióig), valamennyi engedélyezett fafajra az MgSzH területi szerve által jóváhagyott esetekben, de csak azon erdőrészletek után, amelyek eddig legfeljebb egyszer kaptak ilyen támogatást;
c) állománynevelés (tisztítás) legfeljebb egyszeri alkalommal;
d) tuskózás.

A támogatás mértéke és forrása
5. § (1) Az igényelhető támogatások mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza. A befejezett felújításhoz tartozó érték az egyévesként adható támogatási összeget is magában foglalja.
(2) Az 1. számú mellékletben meghatározott egységárakat kell alkalmazni a jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizetésének elrendelésekor, valamint mindazon esetekben, amikor az Evt.-ben az újraerdősítési költségre történik hivatkozás.
(3) A támogatást a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezeti kezelésű 10032000-01220191-52000001 számú Erdészeti feladatok előirányzat-felhasználási keretszámláról kell teljesíteni. A támogatási keretet meghaladó, illetve éven túli (több évre szóló) kötelezettség az előirányzat terhére nem vállalható. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése ugyanezen számlára történik.

A támogatás igénybevételének feltétele
6. § (1) A támogatási kérelem csak az Evt. 29. §-a szerint összeállított, és az MgSzH területi szerve által jóváhagyott éves erdőgazdálkodási terv birtokában, és azzal összhangban nyújtható be.
(2) Támogatás igénybevételére jogosult - a nem állami tulajdonú erdőterületen folytatott erdőgazdálkodáshoz - az az 1. § a) pontja szerinti erdőgazdálkodó, aki (amely):
a) külön jogszabály szerinti ügyfél-regisztrációs kötelezettségének eleget tett;
b) az MgSzH területi szerve által határozatban megállapított befizetési kötelezettségeit teljesítette;
c) nyilatkozik arról, hogy nincs lejárt köztartozása, a kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, illetve nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt; továbbá
d) nyilatkozik a kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről.
(3) E rendelet szerint támogathatók a 4. § (2) bekezdése szerinti tevékenységek, amennyiben megfelelnek az Evt. V. fejezete, az Evt. végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet (a továbbiakban: Vhr.), valamint az Erdőrendezési Szabályzat vonatkozó előírásainak, és amelynél ezt az MgSzH területi szerve a helyszínen ellenőrizte és értékelte, továbbá
a) első kivitel esetében, ha az erdősítés sikeressége - állományrészenként - a 70%-ot eléri vagy meghaladja, ez alól kivételt képeznek a Vhr. 3. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglalt erdők, amikor is támogatás adható az 50 és 70% között megállapított sikeresség esetén is, ennek feltétele, hogy a megvalósult erdősítés értékelhető egyedszámának meghatározásától való eltérési lehetőségről (70% alatti sikeresség) az MgSzH területi szerve az erdősítési kötelezettség keletkezésekor határozatban döntött, az első kivitel megfelelő mennyiségű és minőségű csemetével történt, a szükséges ápolást (sorkapálást) az erdőgazdálkodó elvégezte, és a megmaradt csemeték közel egyenletes eloszlásban találhatók a területen;
b) befejezett erdősítés esetében, amennyiben annak értékelésekor az MgSzH területi szerve azt állapítja meg, hogy a mesterséges kiegészítés következtében a természetes újulat aránya az erdőfelújítás teljes területének 50%-át nem éri el, akkor a felújítás módjaként mesterséges erdőfelújítást, illetve ennek megfelelő támogatási mértékét kell megállapítani.
7. § (1) Állományrészek elkülönítését egy erdőrészleten belül csak a véghasználatok és a mesterséges első kivitelek szakaszos kivitelezése indokolhatja. Az erdősítés módjában (beleértve a terület géppel való művelhetőségét is) a faállomány típusában eltérően megvalósított erdősítés önmagában nem ad lehetőséget további állományrészek kialakítására, és így a sikeresség, valamint a támogathatóság részterületenként történő minősítésére.
(2) Az elkülönülten kezelhető állományrész területe egy hektárnál nem lehet kisebb. A sikeresség vizsgálatát a kialakított állományrészekben elkülönítetten kell végezni.
(3) Az erdőrészlet erdősítési határidőinek elbírálása szempontjából:
a) első kivitel befejezési évét a 70%-os sikeresség elérésétől,
b) az erdőfelújítás befejezésének évét a teljes érintett terület kötelezettség alá vonásának évétől
kell számítani.
(4) Az erdőfelújítások sikerességének emelkedése önmagában nem támogatási jogcím, mint ahogy a sikeresség romlása sem támogatást csökkentő tényező.

A támogatási kérelem
8. § (1) A támogatási kérelmet - e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül - az erdőterület fekvése szerinti MgSzH területi szervéhez kell két példányban benyújtani, a 2. számú melléklet szerinti nyomtatványon, továbbá a 3. számú melléklet szerinti nyilatkozat csatolásával.
(2) A támogatási kérelmet a jóváhagyott éves erdőgazdálkodási tervből kiindulva, a támogatott állapotot elérő, illetve a támogatható műveletekre tervezhető erdőrészletek kimutatásával kell összeállítani.
(3) A támogatási kérelmek benyújtásának határideje jogvesztő hatályú.
(4) Az MgSzH területi szerve a kérelmezett támogatási összegekről összesítést küld az MgSzH Központnak. Amennyiben a támogatási igény összességében meghaladja a rendelkezésre álló keretet, az MgSzH Központ dönt az arányos visszaosztás mértékéről.
(5) Az MgSzH területi szerve a támogatási kérelmekről - a visszaosztás figyelembevételével - hoz döntést.
(6) Az MgSzH területi szerve a támogatást nyújtó határozatában köteles tájékoztatni a jogosultat arról, hogy csekély összegű támogatásban részesül. A határozatnak utalnia kell az általános de minimis rendeletre, hivatkozva annak pontos címére, az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatás tartalomban (euróban) kifejezve.
(7) A támogatási összeg euróra történő átszámításakor a támogatási kérelem benyújtási hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni.

A kifizetési kérelem
9. § (1) Az erdőgazdálkodó köteles a ténylegesen elvégzett munkák alapján, legkésőbb 2008. február 15-éig a kifizetési kérelmét (elszámolást) - a 2. számú melléklet szerinti tartalommal - az MgSzH területi szervéhez jóváhagyásra megküldeni. Az MgSzH területi szerve a műszaki átvételek alapján a kifizetési kérelmeket (elszámolást) felülvizsgálja.
(2) Az MgSzH területi szerve a felülvizsgálat alapján készített összesítőt megküldi az MgSzH Központ részére. Az MgSzH Központ adminisztratív ellenőrzést végez, és annak elfogadása esetén intézkedik a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) felé a kifizetésekhez szükséges támogatás rendelkezésre bocsátásáról az 5. § (3) bekezdésében meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámla terhére. Az MgSzH területi szerve az összeg számlájára érkezését követő 30 napon belül teljesíti a kifizetést.
(3) A kifizetési kérelem (elszámolás) határidőn túli benyújtása jogvesztő hatályú, igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.
(4) Az MgSzH területi szerve az erdősítés eredményességének és a tervezett munkák elmaradása miatt keletkező befizetési kötelezettségek elrendeléséről szükség szerint intézkedik. A kifizetési kérelem (elszámolás) benyújtásának elmaradása esetén az MgSzH területi szerve a rendelkezésre álló adatok alapján határozatban rendeli el a befizetési kötelezettséget, mely tartalmazza a teljesítésre megjelölt számla megnevezését és számát.
(5) Az erdőfelújítás első kivitele óta kifizetett támogatást az MgSzH területi szerve erdőrészletenként nyilvántartja. E rendelet alapján tervezett és folyósított támogatások erdőrészletekre vonatkozó összegének megállapításánál a korábbi években felvett támogatásokat - a tárgyévi normatívák szerint számítva - figyelembe kell venni.
(6) A támogatás csak akkor fizethető ki, amennyiben a támogatott megfelel az általános de minimis rendelet 2. cikkének 2. pontjában foglalt feltételeknek, és erről a támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozatot tett.
(7) Az MgSzH területi szerve az FVM fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról a rendelkezésére bocsátott források felhasználásáról - a költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályokban előírt módon - a tárgyhónapot követő hónap 12-éig, analitikus nyilvántartása alapján, főkönyvi könyvelési feladást és külön tájékoztatást is készít az FVM számára.

Ellenőrzés
10. § (1) Az MgSzH területi szerve a támogatásban részesíthető, az 1. számú mellékletben rögzített tevékenységek kivitelezését és eredményességét évente - annak bármely szakában - ellenőrzi a 6. § (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével. Az Erdőrendezési Szabályzatban előírt műszaki átvételi időszakokban végzett - a támogatási kérelemmel összefüggő - ellenőrzésekről a megállapításokat jegyzőkönyvben rögzíti, és ennek alapján dönt a pénzügyi támogatások jogosságáról.
(2) Hatósági ellenőrzést kell lefolytatni az erdőgazdálkodó részvételével abban az esetben, ha az MgSzH területi szerve az ellenőrzése, vagy a műszaki átvétel során bármilyen hiányosságot észlel az ellenőrzött területen, nevezetesen a támogatás kifizetéséhez szükséges eredményességet az erdősítés nem éri el, az állománynevelések a szakmai előírásoknak nem felelnek meg, az erdősítéseknél az első kivitel vagy a befejezés évének határideje lejárt.
(3) Amennyiben az ellenőrzések - befejezett erdősítések felülvizsgálata - során bebizonyosodik, hogy a támogatást jogosulatlanul vették igénybe, az MgSzH területi szerve határozatban rendeli el annak visszafizetését. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a külön jogszabály által meghatározottak szerint növelt összeggel együtt kell visszafizetni.
 
Nyilvántartás
11. § A rendeletben foglalt csekély összegű támogatásokról a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) - a tv. 26. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján - nyilvántartást vezet. A támogatásokat kifizető MgSzH területi szerve - a tárgynegyedévet követő hó 15-éig - köteles az MVH Központ részére megküldeni a nyilvántartás vezetéséhez szükséges információkat, mely tartalmazza a jogosult megnevezését és a jutatott támogatás összegét.
 
Záró rendelkezés
12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006.12.28., 5. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.


© 2023 Forestpress. All Rights Reserved.