88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: tv.) 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja
1. § A támogatás célja:
a) a mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmas területek erdőgazdasági művelés alá vonása;
b) az erdők védelmi, gazdasági, szociális és közjóléti szerepének növelése;
c) az egész Közép-európai régió környezeti állapotára kiható, levegőtisztító, szén-dioxid-megkötő, biodiverzitást növelő, talajvédelmi és kedvező vízgazdálkodást elősegítő hatások érvényesítése;
d) a vidéki térségek természeti és táji örökségének fenntartása, a lakosság életkörülményeinek javítása;
e) az erdészeti ágazat fejlesztése révén a vidéki foglalkoztatottsági viszonyok javítása;
f) az erdőterület növelésével a fa, mint a megújuló, környezetbarát és természetes energiaforrás mennyiségének biztosítása, valamint az ország faanyagszükségletének egyre nagyobb arányban hazai forrásból történő kielégítése.

Fogalmak
2. § E rendelet alkalmazásában:
1. mezőgazdasági termelő: olyan, mezőgazdasági tevékenységet végző természetes személy, aki a támogatási kérelem benyújtásának évében igazolhatóan munkaidejének legalább 25%-át mezőgazdasági tevékenységre fordítja, és jövedelmének legalább 25%-a mezőgazdasági tevékenységből származik; ennek igazolására és ellenőrzésére vonatkozó szempontokat a 4. számú mellékletben foglaltak tartalmazzák;
2. első kivitel: az erdőtelepítés első évi munkái a talaj-előkészítéstől a csemeteültetés, vagy magvetés, vagy dugványozás befejezéséig, beleértve az első kivitelhez tartozó kiegészítő intézkedések megvalósítását;
3. kiegészítő intézkedés: padka, kerítés, villanypásztor, bakhát létesítése;
4. padka: a talaj vízvisszatartó képességének növelése révén az erdő megfelelő fejlődését, valamint az erózió elleni védelmet szolgáló létesítmény;
5. kerítés: a rajta történő átjutást biztosító segédberendezéseivel (kapuk, vadrácsok, lépcsős vagy létrás átjárók) együtt olyan erdészeti létesítmény, amely képes a legelő háziállatok és az adott térségben előforduló, a telepítés sikerességét kártételével veszélyeztető vadon élő állatok távoltartására;
6. villanypásztor: olyan áthelyezhető, elektromos elven működő erdészeti létesítmény, mely építésének célja a legelő állatok és az adott térségben előforduló, a telepítés sikerességét kártételével veszélyeztető házi és vadon élő állatok távoltartása;
7. bakhát: a talaj eredeti síkjából kiemelkedő, gépi technológiával előállított, trapéz keresztmetszetű hasáb, a szintvonallal párhuzamosan elkészített enyhén tömörített földsáv, mely létesítésének célja az erdőtelepítés káros belvizek elleni védelme;
8. ápolás: a telepített erdő megmaradása, fejlődése és védelme érdekében szükséges munkák (gépi gyomirtás, kapálás, sarlózás, nyesés stb.);
9. támogatási időszak: az ügyfél első kifizetési kérelmének benyújtásától számított, a támogatási csoport alapján legfeljebb a 4. §-ban meghatározott időszak;
10. jogosult mezőgazdasági terület: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló külön jogszabály alapján a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben támogathatónak minősített terület;
11. erdészeti táj: olyan hasonló termőhelyi viszonyokkal és élővilággal rendelkező homogén terület, mely ennél fogva sajátos vegetációval (erdőtakaró) rendelkezik;
12. erdőrészlet: az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény (a továbbiakban: erdő tv.) 12. § (3) bekezdése szerint;
13. koronavetület: az erdőtelepítés szélső csemetéinek törzsétől számított, maximum 3 méter széles sáv;
14. sorköz: az ültetési hálózat hosszanti sorai közötti, telepítéssel nem érintett, szabad terület, ideértve az erdőrészlet határain elhelyezkedő koronavetületet is;
15. köztesművelés: az erdőtelepítés területén, a sorközben folytatott növénytermesztés;
16. erdőtelepítési engedély: az erdő tv. 35. §-a alapján jóváhagyott erdőtelepítési-kivitelezési tervet engedélyező határozat;
17. igazolt származású erdészeti szaporítóanyag: az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet értelmében igazolt származási bizonyítvánnyal rendelkező erdészeti szaporítóanyag.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege
3. § (1) E rendelet alapján jogosult mezőgazdasági terület erdősítéséhez normatív, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 43. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában foglaltak szerint
a) első kivitelhez,
b) az ápolásához, valamint
c) erdőtelepítés miatti jövedelemkiesés pótlásához
az erdőtelepítés helye szerinti erdészeti tájba illeszkedő célállomány telepítésére, melyek az adott erdészeti tájban "Támogatható" vagy "Támogatásra javasolt" minősítésűek (az 1. számú mellékletben "T" és "J" kódokkal kerültek megjelölésre), valamint a telepítéshez kapcsolódóan a 6. § (2) bekezdésében meghatározott kiegészítő intézkedés megvalósítására.
(2) Nem igényelhető támogatás:
a) karácsonyfatelepre, díszítőgallytelepre és egy vágásfordulóra tervezett faültetvényre;
b) 15 évnél rövidebb vágáskorú faállományra;
c) a tervezett erdőtelepítés helye szerinti erdészeti tájban "Nem támogathatónak" minősített célállománytípusra, melyek az 1. számú mellékletben "N" kóddal kerültek megjelölésre;
d) fás szárú energetikai célú ültetvényekre;
e) NATURA 2000 területeken Akác, Nemesnyár és Fenyő támogatási csoportba tartozó célállományokra;
f) NATURA 2000 területeken a külön jogszabályban előírt fenntartási/fejlesztési tervek elkészítését megelőző időszakban;
g) az alábbi fafajokra:
ga) zöld juhar (Acer negundo),
gb) bálványfa (Ailanthus altissima),
gc) amerikai köris (Fraxinus pennsylvanica),
gd) kései meggy (Padus serotina),
ge) gyalogakác (Amorpha fruticosa).
(3) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás alapjául szolgáló területre a támogatási időszak alatt:
a) egységes területalapú támogatást, vagy
b) az egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatást
nem lehet igénybe venni.
(4) E rendelet alapján nem vehet igénybe támogatást az, aki a tanácsi rendelet 23. cikke szerinti, gazdaságátadási támogatások részletes feltételeiről szóló külön jogszabály előírásai szerinti támogatásban részesül.
 

 


© 2023 Forestpress. All Rights Reserved.