Mi az ERFARET? (Erdészeti és Faipari Híradó)

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
2006. 4. (december)
A címben feltett kérdésre a válasz: az Erdő- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont elnevezés rövidítése.
Ez az intézmény 2005-ben alakult a Pázmány Péter Program keretében, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal /NKTH/ támogatásával, és Sopronban a Nyugat-Magyarországi Egyetem égisze alatt működik. Létrehozásának célja az volt, hogy a nyugat-dunántúli régióban kiemelkedő innovációs és kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató központként tevékenykedjen az erdő- és fahasznosítás területén.

Olyan komplex, alkalmazás-orientált K + F projekteket hivatott megvalósítani, amelyek célja a magas színvonalú tudományos alap- és alkalmazott kutatás. Továbbá új termékek, technológiák, szolgáltatások, innovációs környezet, tudás- és technológiatranszfer, start-up és spin-off vállalkozások, gyakorlat-orientált oktatás és innovatív munkahelyek létrehozása. Hálózati elven alapuló regionális vonzáscentrumként képes hatékonyan és intenzíven együttműködni a gazdasági szférával, ezáltal ösztönözve az egész régió gazdasági fejlődését, javítva annak és egyben az egész országnak a versenyképességét.
Az ERFARET-nek ezek az átfogó céljai megegyeznek a Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Programjának alapvető stratégiai elemeivel.
A konzorciumi partnerek
Tudásközpontunkat a következő, konzorciumba szerveződött, tudományos kutatással és innovációval foglalkozó szervezetek és vállalkozások együttese alkotja:
Nyugat-Magyarországi Egyetem
Bakonyerdő Erdészeti és Faipari ZRt,
DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft.
FALCO Forgácslapgyártó Rt.
Kisalföldi Erdőgazdaság ZRt.
Kiskunsági Erdészeti és Faipari ZRt.
Lajta-Hanság Mezőgazdasági Rt.
Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
Pannon Projekt Kft.
Szabó Vendel egyéni vállalkozó
Szombathelyi Erdészeti ZRt.
Tanulmányi Erdőgazdaság ZRt.
Zalai Erdészeti és Faipari ZRt.

Az elnyert pályázat eredményeképpen az ERFARET két nagy kutatási programot gondoz. Ezekhez szervesen illeszkedik a tudás- és technológiatranszfer.

Erdőhasznosítási Kutatási Program
Ennek átfogó célja: a magyarországi erdővagyon megőrzése, fenntartása és ésszerű hasznosítása. Programvezető: Prof. dr. Mészáros Károly.
A program keretében tervezett, elvégzendő kutatások és fejlesztések olyan tudományos eredményeket ígérnek, amelyek nemcsak a régióban és hazánkban, de a Kárpát-medence növény- és állatvilágára alkalmazva nemzetközi viszonylatban is egyedülállóak. Az ERFARET-ben megvalósuló tevékenység az országos erdészeti politikához és stratégiához, a Nemzeti Erdőprogramhoz és tágabb értelemben a Nemzeti Fejlesztési Tervnek a környezet- és életminőség javításával összefüggő központi célkitűzéséhez illeszkedve hozzájárul, hogy az erdők betöltsék szerepüket az ökológiai egyensúly és a
biodiverzitás fenntartásában, helyreállításában;
sokoldalú hasznukkal  szolgálják  a  közjólétet,  a természetes környezetvédelmet;
kielégítsék a környezetbarát faanyaggal szemben támasztott szükségleteket;
lehetőségeket nyújtsanak az indokolt vadászati, turisztikai igények kielégítésére;
a hosszú távú célok elérésével együtt tisztes jövedelmet biztosítsanak a tulajdonos számára.

Alprogramok
A régió erdővagyon-gazdálkodásának fejlesztése.
Természetközeli erdőgazdálkodás; erdővédelem.
Az erdőgazdálkodás műszaki fejlesztése.
A tartamos vadgazdálkodás feltételeinek megteremtése.
Fahasznosítási Kutatási Program
Átfogó célja: a tartamos erdőgazdálkodás elősegítése a hazai erdőkből származó fanyersanyag hasznosítási folyamatát alkotó technológiák komplex fejlesztése által.
Programvezető: Prof. dr. Molnár Sándor.
Hazánkban a mintegy 19%-os erdősültség - a közjóléti és védelmi funkciók ellátása mellett, a tartamos erdőgazdálkodás szabályait betartva — kb. évi 9-10 millió köbméter fakitermelést tenne lehetővé. Ezt főleg gazdaságossági, fahasznosítási és természetvédelmi korlátok miatt csak 7-7,5 millió m3/év mennyiségig használjuk ki. A hazai erdők jelenleg csak importtal kiegészítve képesek kielégíteni a fa- és papíripar igényeit. S nem tudnak olyan nyersanyag-erőforrást biztosítani, amely a nagyobb hozzáadott értéket produkáló fahasznosítást lehetővé tenné.
Összességében az éves fakitermelési lehetőség biztosítaná a nemzetgazdaság összes fanyersanyag-igényének kielégítését. Ez azonban a fakitermelési veszteségek, a gazdálkodási és technológiai korlátok, valamint a kedvezőtlen fafaj- és választék-összetétel miatt nem lehetséges.
Jelenleg Magyarországon egymás mellett létezik a potenciális fabőség és az egyes faválasztékokban meglevő fahiány. Szembetűnő az alacsony minőségű fanyersanyag aránya. Ez alapanyag-ellátási korlátokat jelent a furnéripar és a fűrészipar vonatkozásában.
A hazai fahasznosítás fejlesztésére irányuló program legfontosabb céljai a következők.
A nemzeti erdővagyon korszerűsítése az elsődleges faipar (fűrészipar, lap- és lemezipar, cellulózipar) és a feldolgozó faipar (bútoripar, építő- és épületasztalos ipar, vegyes faipar, papíripar), valamint az energetikai célú felhasználási ágazatok mennyiségi és minőségi alapanyag-igényének kielégítése céljából.
A természetes és természetközeli erdők megóvása, ezekben a kitermelés visszafejlesztése.
Az erdőterületek növelése a mezőgazdasági növénytermelésből kivont területek beerdősítésével; ezen belül különösen a gyorsan növő, nagy hozamú fafajok   telepítésével, a termőföld racionálisabb hasznosítása céljából.
Az ültetvényszerű erdők létesítésének és az ezekből az erdőkből kikerülő fanyersanyag korszerű, komplex (fa- és papíripari, valamint energetikai) hasznosításának tudományos megalapozása, a hasznosítási folyamatok fenntartható fejlesztése.
A fa- és papírhulladékok másodlagos nyersanyagként történő hasznosításának megoldása.
Magas hozzáadott értéket eredményező erdőgazdálkodás és fahasznosítás kialakítása, melynek tudásalapú fejlesztése révén növekvő munkalehetőséget biztosít, különös tekintettel a mezőgazdasági területekről kiszorulók számára.

Alprogramok
A minőségi hengeresfák és a sarangolt választékok hasznosítása.
A fahasznosítás, mint művészeti tevékenység (építőművészet, formatervezés).
Fahasznosítás cellulóz- és papírgyártási célokra. Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem.
Informatikai támogató tevékenység. Tudás- és technológiatranszfer
Programvezető: Prof. dr. Horváth Béla.
Ez a program az ERFARET tevékenységének horizontális eleme. Feladata a kutatási eredményeken alapuló oktatási és képzési programok megvalósítása; a fejlesztett termékek és technológiák hasznosítása; kapcsolattartás a gyakorlattal.
Az ERFARET stratégiája magán a szűkebb értelemben vett kutatáson és fejlesztésen túlmenően nagy hangsúlyt fektet a konkrét kutatás-fejlesztési /K + F/ feladatokat kiegészítő, segítő tevékenységekre is. A tudás- és technológiatranszfer program az információáramlást kívülről és belülről is akadálymentessé teszi. Részfeladatai kapcsolódnak az első két program minden tevékenységi területéhez, illetve az ebben a programban foglalt tevékenységek minden K + F tevékenység részét képezik.
Működésének jellemzői:
oktatás, tréningek;
K + F transzfer szerep;
spin-off vállalkozások létrejöttének elősegítése;
regionális és szakmai együttműködések kezdeményezése, koordinálása.
Alprogramok
Oktatás-képzési programok.
K + F feladatokat segítő tevékenységek.
Az ERFARET mint innovatív vállalkozás, nyitott az új tudományos kutatást igénylő problémák, feladatok megoldására és a kölcsönös előnyök alapján áll az új kihívások elé.

Prof. dr. Horváth Béla
 ERFARET igazgató© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.