Az Országos Erdészeti Egyesület 2009. évi kitüntetettjei

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
ImageAz Országos Erdészeti Egyesület 2009. évben „Tiszteletbeli Tagsági Díszoklevél” kitüntetést adományozza dr. KIRÁLY PÁL erdőmérnök részére

Dr. Király Pál nyugalmazott szakújságíró, lapszerkesztő, jeles közéleti és egyesületi munkát végző személy.
Erdőmérnöki oklevelének megszerzését követően, 1955.-ben államerdészeti területen, a Börzsönyben kezdte szakmai tevékenységét. Itteni 15 éves munkáját – több beosztást is betöltve – igazgatóhelyettes főmérnökként zárta. Ez az időszak volt az erdőművelés aranykora, de az erdőfeltárás, a faipari üzemek létesítése vagy a királyréti erdei vasút átépítése is ezen időszakra esett.

A fagazdaság 1969/70-es átszervezése Őt is érintette. Minisztériumi rendelkezésre 1970-ben vette át az „Erdőgazdaság és Faipar” szakfolyóirat szerkesztését, amelynek nyugdíjba vonulásáig, 1994-ig főszerkesztője volt. A korábbi gyakorlati szakembernek ez nagy kihívást, új pálya kezdetét is jelentette, amelynek az önmaga állította magas színvonalon felelt meg. Korábbi erdészettörténeti kutatásait folytatva ezidőtájt teljesedett ki szakirodalmi munkássága is. Közel 2000 szakcikk, tanulmány, 2 önálló és több társszerzőként jegyzett könyv fémjelzi ekkori aktivitását. Vallotta, hogy az erdőmérnök tudásához és kultúrájához a magas fokú szakismeret mellett tágabb tudásanyag és ismeretkör is hozzátartozik. Önmagát is továbbképezte, mérnök-közgazdász végzettséget, majd 1988-ban egyetemi doktori címet szerzett.

Dr. Király Pál az Országos Erdészeti Egyesületben is igen gazdag tevékenységet folytatott. 1955-től egyesületi tag. 23 éven keresztül „Az Erdő” című egyesületi folyóirat Szerkesztőbizottságában dolgozott, hosszú időn keresztül volt az Elnökség tagja. 1971-1985. között társadalmi megbízatásként főtitkári teendőket látott el, míg egy következő ciklusban alelnök volt. Ebben a korszakban elsősorban az Egyesület léte, működési feltételeinek biztosítása volt kiemelt feladata. Több Szakosztálynak alapító tagja, részben vezetője, napjainkban is tevékeny közreműködője.

Fontos országos és regionális közéleti tisztségeket töltött be, amelyeket nagyszámú kitüntetése fémjelez. Az Egyesület tagsága 1985-ben Bedő Albert Emlékéremmel ismerte el szakmai és egyesületi érdemeit.

Dr. Király Pált eredményes ágazati tevékenysége, termékeny szakirodalmi munkássága, az Egyesület életét meghatározó gazdag és sokrétű közreműködése, igényes életműve, emberi tulajdonságai és megnyilvánulásai egyaránt méltóvá teszik a legmagasabb egyesületi kitüntetésre. Erre tekintettel részére a Küldöttközgyűlés a „Tiszteletbeli Tagsági Díszoklevél” kitüntetést adományozza, amelyhez szívből gratulálunk.


Az Országos Erdészeti Egyesület 2009. évben 3 fő számára adományoz BEDŐ ALBERT Emlékérem kitüntetést:


ImageBALSAY ENDRE erdőmérnök

Az Egyesületnek 1961. óta tagja, a Győri Erdőgazdasági Helyi Csoport aktív résztvevője,
7 éven át elnöke.
Pályafutása a Hansághoz és a kisalföldi erdőkhöz kötődik. A Délhansági Erdészet vezetését édesapjától, Balsay Lászlótól vette át és évtizedeken át folytatta. Kiemelkedő szervező, tervező munkássága is a hansági viszonyokhoz való alkalmazkodás szép példája. Szakmánk minden ágát magas szinten művelte. Nyugdíjasként példamutató magánerdő gazdálkodó is.
A Hanság és Kapuvár város fejlesztése érdekében civil szervezetekkel működött együtt, közös akciókat és játékos iskolai vetélkedőket szerveztek. Aktívan közreműködött több közjóléti létesítmény tervezésében és megvalósításában.
Nyugdíjba vonulása után erdészettörténettel foglalkozik, amellyel sok kiváló szakembernek állít emléket.
Eredményes életútjához, kitüntetéséhez gratulálunk!


ImageKORBONSKI BOGDÁNNÉ NEMKY KLÁRA erdőmérnök

Az Egyesületnek 1965. óta tagja, amelyben mindig a gyakorlati erdőgazdálkodást igyekezett képviselni. Ezt tette több éven keresztül egyesületi szaklapunk Szerkesztő Bizottságának tagjaként is. A növekvő létszámú Balassagyarmati Helyi Csoportnak 2002. óta titkára. A csoportot valódi élettel, sok – sok szakmai rendezvénnyel és összejövetellel töltötte fel. Komoly eredményei vannak a különböző szakmai érdekcsoportok békés egymás mellett élésének fejlesztésében.
A Váci Erdészetet 1975-től vezette kiváló eredménnyel. Itt sikeresen egyeztette a szakmai feladatot a takarékos gazdálkodással. A térségben úttörő tevékenységet folytatott a klasszikus természetes felújítások üzemi méretű meghonosításában.
Számos szakember kezdte sikeres pályáját a keze alatt. Szakmai munkája méltó édesapja, Nemky Ernő professzor emlékéhez.
Ehhez és kitüntetéséhez szívből gratulálunk!


ImageSIPOS GÉZA  erdőmérnök

Az Egyesületnek 1958. óta tagja. A Debreceni Helyi Csoportnak 2 cikluson át titkára, majd hosszú évek óta napjainkig elnöke.
Erdőfelügyelőségi osztályvezetőként a magánerdő gazdálkodás elindítása és működési körzetében a közvélemény formálása érdekében tartott rendszeres tájékoztatók kötődnek a nevéhez. Több köztestületnek (Agrárkamara, METESZ, Akadémiai Bizottság) régóta tagja, részben elnöke. A helyi Egyetem tiszteletbeli docense.
Aktivitásának is köszönhető a térségben őshonos fafajokból létrehozott jelentős mértékű erdőtelepítés, a homoki tölgyesek értékeinek sikeres megőrzése. Közreműködött a debreceni Nagyerdő rekonstrukciós munkáiban, az Erdőspusztai Parkerdő fejlesztési tervének és kistérségi rehabilitációs terveknek az elkészítésében.
Sokrétű, mozgalmas életművéhez, kitüntetéséhez gratulálunk!

Az Országos Erdészeti Egyesület 2009. évben is 3 fő részére adományoz KAÁN KÁROLY Emlékérem kitüntetést:


ImagePROF DR. EUGEN RONAY erdőmérnök

A Felvidék szülötteként erdőmérnök diplomáját 1951-ben Kassán szerezte. Oktatóként folytatta korábbi főiskoláján, amellyel együtt 1952-ben Zólyomba helyezték át. Végigjárta a tudományos élet lépcsőfokait, 1971-ben a tudomány doktora címet szerezte meg. Hamarosan egyetemi rendes tanárnak nevezték ki.
Az Erdészeti Kar Erdőhasználati és Gépesítési Tanszékét 1991-ig vezette. Két ciklusban dékánhelyettesként vett részt a Kar irányításában. Tagja volt több akadémiai és tudományos minősítő bizottságnak. Külföldi egyetemek vendégtanára, a Soproni Egyetem díszdoktora.
Oktató és kutató munkája során publikációi szlovák és rangos külföldi kiadványokban jelentek meg.
A mérnök-és tudósképzésben iskolát teremtett. Zólyomban segítette a magyar ajkú hallgatók beilleszkedését. Hajdani erdőmérnök hallgatók, aspiránsok a tőle elsajátított mérnöki gondolkodásmód és szakismeret alkalmazásával lettek sikeresek Szlovákiában, Magyarországon és szerte Európában.
Kitüntetése alkalmával tisztelettel köszöntjük!


ImageDR. CZERNY KÁROLY erdőmérnök

1968-tól több államerdészeti, majd termelőszövetkezeti vezetői állást töltött be. 25 éve a Ráckevei Architektúra Kisszövetkezet, később Kft. vezetője. Cége parkosítással, fafeldolgozással, favázas épületek tervezésével és gyártásával foglalkozik.
Magánerdő tulajdonosként több helyen vállalja az erdőtulajdonosok közös képviseletét, az erdőgazdálkodási feladatok ellátását. Gyakran publikál, írásaiban az erdészek, vadászok és természetvédők együttműködését szorgalmazza.
Az Egyesületnek 45 éve tagja, több Helyi Csoport és Szakosztály vezetésében vesz részt aktívan. Korábban régiófelelősként fogta össze több megye egyesületi tagságának munkáját. Intenzív szervező tevékenységet végzett az Egyesület Alkotmány utcai volt Székházának visszaszerzése érdekében.
Elhivatottságát köszönjük, kitüntetéséhez gratulálunk!


ImageKONDOR ENDRE erdőmérnök

1962-től fiatal mérnökként különféle beosztásokban, elsősorban vadgazdálkodási és vadászati szakterületen dolgozott. Képzett, lelkiismeretes munkájának köszönhetően hamarosan különböző Állami Erdő-és Vadgazdaságoknál kapott vezetői megbízást: a Budavidéken osztályvezető, Gyulajban igazgató-helyettes, a Honvédelmi Minisztériumban vadászati főfelügyelő lett. 1991-től nyugdíjba vonulásáig az Ipoly Erdő Rt. igazgatója, illetve vezérigazgatója volt.
Megfontolt döntéseivel, következetes erdőgazdálkodási és vállalatirányítási tevékenységével az Ipoly Erdő Rt. sikeres működésének megalapozója volt. Elévülhetetlen érdemei fűződnek az erdő- és vadgazdálkodás térségi szintű egyensúlyának helyreállításához.
Az Egyesületnek több mint fél évszázada aktív tagja, szellemiségének elkötelezett híve, a képviselt értékek következetes támogatója, hatékony terjesztője. A vadgazdálkodási szakosztály meghatározó egyénisége, melynek titkára és elnöke is volt.
Eredményes életútjához, kitüntetéséhez gratulálunk!

Egyesületünk 2009. évben szintén 3 fő részére adományoz DECRETT JÓZSEF Emlékérem kitüntetést

ImageHOFFMAN MÁTYÁS erdésztechnikus


1972-ben szerzett technikusi oklevéllel erdész feladatot kapott, jelenleg is kerületvezető erdész a Mecseki Erdészeti Zrt. Sásdi Erdészeténél. Az erdész feladatai mellett kiveszi részét a vadászati feladatok ellátásából is. Szakszerű munkáját dicséri a példaértékű természetes és mesterséges felújítások, nevelővágások egész sora. Kezdetektől elfogadta a természetközeli erdőgazdálkodás elveit és alkalmazta őket gyakorlati munkája során.
Kiváló szakmai felkészültsége mellett kifinomult emberismerő. Erdészgenerációk nőttek fel keze alatt, megtanulva tőle az erdőnevelés fortélyait.
1976-tól tagja az Egyesületnek. Helyi Csoportjának aktív és meghatározó egyénisége, rendezvényeinek többszörös házigazdája. Négy évig a Helyi Csoport küldötte volt.
Gazdag tapasztalatokkal rendelkező, széles látókörű szakember, a tőmelletti erdész megtestesítője.
Példamutató életéhez, kitüntetéséhez gratulálunk!

ImageMIKLÓSI LAJOS erdésztechnikus


1950-ben kezd gyakorló erdészként Mátrafüreden, majd műszaki vezetőként dolgozik a Gyöngyössolymosi Erdészetnél. Nagy hozzáértéssel végezte a természetes erdőfelújításokat.
1968-ban az Egri Állami Erdőrendezőség Mátrafüredi Felügyelőségének vezetésével bízzák meg, később osztályvezető az Erdőfelügyelőség egri központjában egészen 1987. évi nyugdíjazásáig. Mindenkor nagy szakértelemmel, szakmai elhivatottsággal és következetesen végezte munkáját.
Humánus magatartásáért, közvetlen, barátságos természetéért, tisztességes életéért sokan tisztelik.
Az Egyesületnek 1958-tól tagja. Nyugdíjasként két cikluson át a Helyi Csoport elnöke volt. Jelenleg is aktív tag, aki mátrai túrákat szervez és vezet a környék nyugdíjas- és gyermek- csoportjainak.
Korábbi és jelenlegi aktivitását megköszönve kitüntetéséhez gratulálunk!

ImageSZEKERES PÉTER PÁL erdésztechnikus


1964-ben végzett erdésztechnikusként, ekkortól dolgozik a Gödöllői dombvidék erdeiben. Eleinte kerületvezető erdész, majd 1971-től a Gödöllői Erdészetnél erdőművelési műszaki vezető lett. Ebből a beosztásból ment nyugdíjba.
Bár vállalata többször átalakult, ő mindvégig egy helyen dolgozott. Szakértelmét dicsérik erdészetének sikeresen felújult és nevelt erdőállományai. Szakmai igényessége, munkabírása, emberséges bánásmódja nagyon sok tisztelőt szerzett neki a szakmában és azon kívül is.
Érdeklődési körének megfelelően képezte magát, növényvédő szaktechnikus végzettséget szerzett.
Még diákként lépett be az Egyesületbe, később az Erdővédelmi Szakosztályban végzett aktív munkát. Másfél cikluson keresztül az Egyesület Elnökségének tagja volt, a Gödöllői Helyi Csoportban titkári tisztséget látott el.
Erdészhez méltó életútjához, kitüntetéséhez gratulálunk!

Az Országos Erdészeti Egyesület ELISMERŐ OKLEVÉL kitüntetését kapja 2009. évben:


Image1. Detrich Miklós gépészmérnök, nyugdíjas főelőadó, a Közönségkapcsolatok    
Szakosztály korábbi titkára, a somogyiak üzemi lapjának szerkesztője, az Erdészeti
Lapok Szerkesztőbizottságának tagja, számtalan színvonalas szakmai híradás és fotó alkotója

2. Domokos Gergely erdésztechnikus, az Erdővédelmi Szakosztály tagja, az ebesi csemetekert vezetőjeként a szaporítóanyag termelés lelkes szakembere, aktív helyi egyesületi tag.

3. Égető Gábor erdőmérnök-tanár, az Oktatási Szakosztály tagja, a szegedi Szakközépiskola tanára, ifjú szakemberek eredményes oktatója és nevelője, a helyi egyesületi élet lelkiismeretes alakítója.

4. Fülöp Tibor erdésztechnikus, a Veszprémi FVM Helyi Csoport tagja, a Devecser környéki magánerdők szakirányítója és erdészeti integrátora, az erdőtulajdonosok közösségi és egyesületi életének szervezője.

5. Góhér Zoltán erdésztechnikus, a Kecskeméti Helyi Csoport tagja, magánerdő-gazdálkodó, szakirányító és erdészeti integrátor, meghatározó erdőtelepítő, a korábbi kecskeméti Vándorgyűlés egyik önálló programjának szervezője és házigazdája.

6. Hanyvári Zsolt gépészmérnök-tanár, a Gépesítési és Oktatási Szakosztályok tagja, a soproni Szakközépiskola gyakorlati oktatásvezetője, lelkiismeretes és példamutató oktatója , nevelője.

7. Hegedűs István erdésztechnikus, az Egri Helyi Csoport tagja, Bélapátfalva körzetének eredményes kerületvezető erdésze és közösségi-érdekvédő személyisége.

8. Herke József erdésztechnikus, a Tamási Helyi Csoport tagja, a gyulaji erdőkben folyó erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás összehangolásának, az erdők közjóléti szerepe növelésének aktív egyénisége.

9. Kababik József erdésztechnikus, a Sárospataki Helyi Csoport tagja, a tiszacsermelyi erdők kerületvezető erdésze, az ártéri erdőgazdálkodás magas szintű művelője és településének aktív közéleti szereplője.

10.Kiss Károlyné (Kiss Anna) mérlegképes könyvelő, a Békés megyei Helyi Csoport   tagja, a Gyulai Erdészet eredményes gazdasági vezetője, az egyesületi gazdasági ügyek kezelője és a tagság lelkiismeretes kapcsolattartója.

11.Kissné Szabó Gabriella erdőmérnök, a Visegrádi Helyi Csoport tagja, a pilisi parkerdők közjóléti célú fejlesztésének és az erdőgazdálkodás társadalmi elfogadtatásának fáradhatatlan harcosa, számtalan egyesületi rendezvény lelkes és lelkiismeretes szervezője.

Image12.Kovácsevics Pál erdőmérnök, a Közönségkapcsolatok Szakosztály titkára, az MgSzH Központ Erdészeti Igazgatóságán az ágazati kommunikáció irányítója, egyetemi gyakorlati képzési és kutatási programok résztvevője.

13.Németh Szilveszter gépésztechnikus, a Gépesítési Szakosztály tagja, a mecseki műszaki fejlesztés, gépüzemeltetés és műszaki ügyek felelőse, a céges munkavállalói érdekképviselet elhivatott vezetője.

14.Schmidt Ferenc erdőmérnök, a Zalaegerszegi Helyi Csoport tagja, nyugdíjas erdőtervező osztályvezető, a zalai erdők legendás leltározója, fiatal szakemberek emberséges nevelője és önzetlen segítője, lelkes egyesületi aktivista.

15.Scholtz Péter erdőmérnök, a Baranya megyei Helyi Csoport tagja, a mecseki erdőművelés és gépesítés elhivatott szakembere, a Zengő környéki erdők természetvédelmi szempontú kezelője, szakmai és egyesületi törekvéseink fáradhatatlan népszerűsítője.

16.Tátrai Tibor erdőmérnök, a Miskolci Helyi Csoport tagja, a bódvavölgyi térség állami erdőgazdálkodásának irányítója, a hátrányos helyzetű térség erdővagyonának védelmezője, társadalmi kapcsolatainak szervezője.

17.Varga Péter erdőmérnök, a Szombathelyi Helyi Csoport tagja, a vasi szaporítóanyag termelés irányítója, magtermő plantázsok fejlesztője, a helyi egyesületi élet és gazdasági ügyek aktív szervezője.

Image18.Vereb István történész, a Debreceni Helyi Csoport tagja, a régió szakmai kommunikációjának aktív szervezője, a nyírségi erdőgazdálkodás népszerűsítője, a társadalmi-szakmai párbeszéd és a közönségkapcsolatok alakítója.


© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.