Tisztességtelen haszonszerző ellen lép fel a Pilisi Parkerdő Zrt.

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
2012. szeptember 12. - A JOGI HELYZET A Pilisi Parkerdő Zrt. a korábbi bérleti szerződés lejárta után, 2008-ban nem kötött újabb megállapodást a Pilótacentrum Kft.-vel, mivel a karbantartási, állagmegőrzési kötelezettségének nem tett maradéktalanul eleget és a 10 éves időtartam alatt nem fizette meg az általa és albérlői által használt ivóvíz díját sem, továbbá az albérlők bérleti díjaival sem szerződés szerint bánt.

A Pilótacentrum Kft. csekély összegű bérleti díjat fizetett (havi közel 10.000 Ft-ot!), viszont szerződés szerint el kellett végeznie a működési és állagmegóvási feladatokat. A hegyen lévő épületeket bizonyos feltételek betartása mellett kiadhatta bérleménybe, amelynek bevételeit a bázisra kellett fordítania. A sajtónak nyilatkozva Csiga Sándor elismerte, hogy közel 600.000-700.000 forint bevétele volt havonta a bérleményekből (Magyar Narancs, 2011. június 16., 13. old.)

A Pilisi Parkerdő Zrt. a Pilótacentrum határozott idejű szerződésének lejárta után az ATROX-MÉRNÖK Kft.-vel kötött szerződést a terület üzemeltetésére. Az új szerződésben lényegesen több üzemeltetési kötelem fogalmazódott meg, mint ahogyan az 1997-ben történt. Mindennek következtében az állami vagyon védelme jobban biztosított. Az üzemeltető alapvető feladata az ingatlanokkal kapcsolatos kezelési, fenntartási, gazdálkodási tevékenység ellátása, továbbá a technikai felszerelésekkel elérhető, a törvényi és szabványelőírások betartásával és betartatásával biztosítható legmagasabb személyi és vagyoni biztonság szavatolása.

A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság az ATROX-MÉRNÖK Kft., mint a repülős bázis üzemeltetésével megbízott társaság birtokvédelmi kérelmére 9.P.III.23.786/2011/11. sorszámú ítéletével kötelezte Csiga Sándort és a PILÓTACENTRUM Kft.-t, hogy a Budapest III. kerület 016536/88 hrsz. alatti ingatlan használatával és birtoklásával 30 napon belül hagyjanak fel. A bíróság a 30 napos határidő elteltét követően eltiltotta a PILÓTACENTRUM Kft.-t az ingatlan területén történő cégszerű működéstől, Csiga Sándort pedig az ingatlanon az ATROX-MÉRNÖK Kft. engedélye nélküli tartózkodástól, a PILÓTACENTRUM Kft. képviseletében ott kifejtett tevékenységtől, a terület lakhatási célú használatától. A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 9.P.23.786/2011/13. sorszámú végzése alapján az ítélet 2012. március 13. napján jogerőre emelkedett és a mai napig is az. A birtokvédelemről szóló bírósági ítélet mellett a Pilisi Parkerdő Zrt. több kapcsolódó pert is jogerősen megnyert a Pilótacentrum Kft.-vel szemben.


A jogerős ítéletet követően az erdőgazdaság több alkalommal felszólította a PILÓTACENTRUM Kft.-t, hogy a jogellenesen használt légibázist hagyja el, és adja birtokba a Pilisi Parkerdő Zrt.-nek. Annak ellenére, hogy a terület használatáért a PILÓTACENTRUM Kft. 2008 óta semminemű használati díjat nem fizet, az ellene folyamatban lévő több peres és nemperes eljárástól függetlenül továbbra is birtokolja az ingatlant, ügyvezetője, Csiga Sándor a bázist engedély nélkül lakásként használta a szerződéses idő alatt és jelenleg is jogsértő módon használja. Az erdőgazdaság a bírósági ítéletek jogerőre emelkedését követően jogos igénye érvényesítésére végrehajtási eljárásokat kezdeményezett.

Az ingatlan jogszerű birtoklásának a helyreállítása érdekében a Pilisi Parkerdő Zrt. él minden törvényes lehetőséggel, azonban a jogellenesen birtokló PILÓTACENTRUM Kft. az eljárásokat adminisztratív módon folyamatosan megakasztja, ennek eredményeként a kiürítésre irányuló eljárások elhúzódnak. A Pilótacentrum Kft. és vezetője, Csiga Sándor a lejárt szerződés után sem távozott a területről, sőt engedély nélkül az ingatlanokat továbbra is bérbe adta. Többek között helyiségbérleti szerződést kötött a Cégüzlet Kft.-vel, melynek eredményeként a bázison lévő egyik épületbe 92 cég székhelyét jelentették be, amelyek töröltetését a Pilisi Parkerdő Zrt. jelenleg is végzi. Korábbi albérlőit nem tájékoztatta a jogsértő helyzetről, így többen a bérleti jogviszonya megszűnését követően is fizették a Pilótacentrum Kft. által megszabott bérleti díjat.

A bírósági végzés jogerőre emelkedése után az új üzemeltető bérlő, az ATROX-MÉRNÖK Kft. idén kiürítette a területet. A terület jogszerű birtoklására jogosult ATROX-MÉRNÖK Kft. az építmények egy részét, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 190. § (2) bekezdésére is figyelemmel birtokba vette, és az ott talált eszközök leltározását követően az erdőgazdaság által biztosított, őrzött raktárba szállította, és ott jelenleg felelős őrzésben tartja. Innen a tulajdonosok eszközeiket tulajdonjoguk igazolása és a felelős őrzés költségeinek megtérítése után természetesen elvihetik. A tulajdonosok egy része már át is vette az elszállított eszközöket, sárkányrepülőket.


A TERÜLET TULAJDONJOGI HELYZETE
A Pilótacentrum Kft.-nek határozott időre bérbe adott épületek és a hozzájuk tartozó földterület a társaság alapítása óta a Pilisi Parkerdő Zrt. tulajdonában van. Az ingatlan-nyilvántartással összhangban az ingatlan tulajdonjogát felépítményekkel együtt a Magyar Állam szerezte meg 1961. május 10. napján földrendezés jogcímén, majd a Pilisi Állami Parkerdőgazdaságból Pilisi Parkerdő Zrt.-vé alakulás során 1994-ben a tulajdonos Magyar Állam az ingatlanon található felépítményeket és az alattuk lévő földterületet, azaz a repülős bázist nem vagyoni hozzájárulásként a Pilisi Parkerdő Zrt. tulajdonába adta. A Pilisi Parkerdő Zrt. 100%-ban állami tulajdonban lévő társaság. Ennek megfelelően a repülős bázisra vonatkozóan a jogszabályoknak megfelelő, tényekkel alátámasztott tulajdoni igénye senkinek sem lehet.
A felépítményeken kívüli, erdővel borított ingatlanrész a jogelőd Pilisi Állami Erdőgazdaság vagyonkezelésében volt, ahonnan a jogutód részvénytársaság megalakulásakor a földhivatali bejegyzés hibájából a Pilisi Parkerdő Zrt. tulajdonába került. A tulajdonjogról vagyonkezelői jogra történő módosítás folyamatban van. Ez a módosítás azonban semmilyen formában nem érinti a Pilótacentrum Kft. által korábban bérelt építmények tulajdonjogi helyzetét.

A Pilisi Parkerdő Zrt., mint kizárólagos állami tulajdonban lévő szervezet az ingatlan vonatkozásában kizárólag tulajdonjoga bejegyzését követően járt el tulajdonosként és a jövőben is el fog járni a közvagyon védelme érdekében.NINCSENEK KIZÁRVA A TURISTÁK ÉS A SPORTOLÓK
A Pilisi Parkerdő Zrt. által a terület üzemeltetésével megbízott ATROX-MÉRNÖK Kft. sorompót telepített a repülős bázis bejáratához a terület gépjárművel való használatának jogszerűsége érdekében. A sorompó felállítása az ügyben született hatósági határozatok szerint is jogszerű. A Pilisi Parkerdő Zrt. által a Hármashatár-hegyen birtokolt valamennyi ingatlant, így a repülős bázist is gyalogosan és kerékpáron bárki megközelítheti minden akadály nélkül. A gépjárművel való bejutás azonban kizárólag az ingatlan tulajdonosának, illetve jogszerű birtokosának az engedélyével lehetséges. Ezt természetesen minden jogszerű ingatlanhasználó megkapja (pl. BKV Rádiósklub, Hangár rendezvény csarnok, távközlési cégek, Magyar Honvédség, volt munkásőrlakások lakói, stb.).

A PILÓTACENTRUM KFT. FEJLESZTÉSI TERVEI
Tény, hogy az évezred első éveiben felmerült egy fejlesztési elképzelés a Hármashatár-hegy használatára, ezért több egyeztetés is lezajlott. A közérdekű fejlesztés azonban ennél tovább nem jutott. A Csiga Sándor által akkor csatolt néhány irat is azt példázza, hogy nem született előzetes elvi hozzájárulás a fejlesztéshez, nem dolgoztak ki érdemi jogi, szervezeti és tulajdonosi konstrukciót, nem történt meg a finanszírozási rendszer kiépítése, nem született olyan terv sem, amely bármely hatósági eljárásban felhasználható lett volna. Így a hármashatár-hegyi fejlesztés 10-12 éve nem volt a megvalósulás kapujában, az pusztán kidolgozatlan ötletként szerepelt néhány egyeztetés témájaként.

MEGÁLLAPODÁS A HÁRMASHATÁRHEGYI SIKLÓREPÜLŐ FELSZÁLLÓHELYEK FELÜGYELETÉRŐL
A Pilisi Parkerdő Zrt. a hármashatár-hegyi repülő bázis történetének megfelelő szerep és működés visszaállítására törekszik. Ennek érdekében egyeztetéseket kezdeményezett a területen érdekelt valamennyi repülő szervezettel. Sajnálatos módon e szervezetek egy része a Pilótacentrum Kft. információ-visszatartásának és tudatosan hamis állításainak áldozataként eddig nem kapcsolódott be az egyeztetési folyamatba.
A terület repülő életében meghatározó szervezettel, a Műegyetemi Sportrepülő Egyesülettel (MSE) viszont már megegyezés született a térség siklórepülő felszállóhelyeinek üzemeltetésére. Az aláírásra váró együttműködési megállapodás alapján az MSE az erdőgazdasággal egyeztetett módon szabályozza a starthelyeken végzett repülési tevékenységet, karbantartja a starthelyeket, és tájékoztatja a repülőket a starthelyek használatának rendjéről.


© 2022 Forestpress. All Rights Reserved.