A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolása

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
Országgyűlés Hivatala
Új változat a T/57 helyett
Irományszám: T/61

Érkezett: 2006. MAJ 30.
T/.... számú
törvényjavaslat
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról
Új változat a T/57 helyett
Budapest, 2006. május 30.
2006. évi ... törvény
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról
Az Országgyűlés az Alkotmány 34. §-a alapján a következő törvényt alkotja :

1.§
A Magyar Köztársaság minisztériumai a következők:
a) Egészségügyi Minisztérium,
b) Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,
c) Gazdasági és Közlekedési Minisztérium,
d) Honvédelmi Minisztérium,
e) Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium,
f) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
g) Külügyminisztérium,
h) Oktatási és Kulturális Minisztérium,
i) Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium,
j) Pénzügyminisztérium,
k) Szociális és Munkaügyi Minisztérium .
2.§
Ahol e törvény hatályba lépését megelőzően kiadott törvény vagy rendelet
a) Belügyminisztériumot, valamint belügyminisztert említ, ott
aa) a helyi önkormányzatokkal, a közigazgatás-szervezéssel, a választással, a népszavazással, a kommunális ellátással, a településüzemeltetéssel, a temetkezéssel, a kéményseprő-ipari
közszolgáltatással, a köziratok kezelésének szakmai irányításával, továbbá a sporttal kapcsolatos feladatok tekintetében Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumot, valamint önkormányzati és területfejlesztési minisztert,
ab) a közbiztonság, valamint az élet- és vagyonbiztonság védelmével, a magyar állampolgársággal,
az anyakönyvvel, a külföldiek beutazásával és tartózkodásával, a menedékjoggal, továbbá a személyiadat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos feladatok tekintetében Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot, valamint igazságügyi és rendészeti minisztert,
b) Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumot, valamint foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi minisztert említ, ott Szociális és Munkaügyi Minisztériumot, valamint szociális és munkaügyi minisztert,
c) Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumot, valamint ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztert említ, ott Szociális és Munkaügyi
Minisztériumot, valamint szociális és munkaügyi minisztert,
d) Igazságügyi Minisztériumot, valamint igazságügyi minisztert említ, ott Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot, valamint igazságügyi és rendészeti minisztert,
e) Informatikai és Hírközlési Minisztériumot, valamint informatikai és hírközlési minisztert említ, ott - a közigazgatási informatikai feladatokat kivéve - Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot,
valamint gazdasági és közlekedési minisztert,
f) Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát, valamint a nemzeti kulturális örökség miniszterét említ, ott Oktatási és Kulturális Minisztériumot, valamint oktatási és kulturális minisztert,
g) Oktatási Minisztériumot, valamint oktatási minisztert említ, ott
ga) a kutatás-fejlesztéssel, valamint a technológiai innovációval összefüggő feladatok tekintetében Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot, valamint gazdasági és közlekedési minisztert,
gb) a szakképzéssel kapcsolatos feladatok tekintetében Szociális és Munkaügyi Minisztériumot,
valamint szociális és munkaügyi minisztert,
gc) a ga)-gb) alpontok hatálya alá nem tartozó feladatok tekintetében Oktatási és Kulturális Minisztériumot, valamint oktatási és kulturális minisztert,
h) a területfejlesztésért, az építésügy ágazati irányításáért, a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért,
valamint az idegenforgalom ágazati irányításáért felelős minisztériumot, valamint minisztert említ, ott Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumot, valamint önkormányzati és
területfejlesztési minisztert,
i) az Európai Unió közösségi politikáiból eredő kormányzati feladatok tárcaközi összehangolásáért felelős minisztert említ, azon külügyminisztert,
j) a határon túli magyarok ügyeivel, valamint a Határon Túli Magyarok Hivatalának felügyeletével kapcsolatos feladatkörrel összefüggésben Külügyminisztériumot, valamint külügyminisztert, ott
Miniszterelnöki Hivatalt, valamint Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert,
k) a közigazgatási informatikai feladatokért, valamint országos szintű fejlesztéssel, fejlesztési tervezéssel és programozással kapcsolatos kormányzati feladatokért felelős minisztériumot vagy
minisztert említ, ott Miniszterelnöki Hivatalt, valamint Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert kell érteni.
3.§
(1) Ez a törvény az országgyűlési képviselők 2006. évi általános választását követően megalakult Országgyűlés által választott miniszterelnök megválasztásával egyidejűleg lép hatályba.
(2) A törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002 . évi XI. törvény, a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002 . évi XI. törvény módosításáról szóló 2003 . évi XXVII.
törvény, valamint a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002 . évi XI. törvény módosításáról szóló 2004. évi XCV. törvény.
(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a költségvetési törvény keretei között az e törvény végrehajtásához szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokat elvégezze .
(4) Az e törvénnyel más szervhez átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében - az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően - a feladatot
eredetileg ellátó szerv jogutódja az adott feladatot, hatáskört átvevő szerv.
(5) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 . évi XXIII . törvény 14. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása szempontjából a 2 . §-ban megjelölt minisztériumot, illetve közigazgatási szervet kell
az ott megjelölt szervezetek jogutódjának tekinteni .

 


© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.