Advent 2006., Sopron

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

ImageProf. dr. Faragó Sándor rektornak az egyetem adventi koncertjén elmondott beszéde
Sopron, 2006. december 13.   


Kedves Soproni és Egyetemi Polgárok, Kedves Vendégeink!
Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Nyugat-magyarországi Egyetem sorban az ötödik, tehát már hagyományos soproni adventi koncertjén.

Advenio annyit tesz, mint megérkezni, eljönni. E latin igéből származik az adventus kifejezés, fogalom, amely a megérkezésre, a jövetelre, az eljövetelre utal. Az idegen szavak szótára kurtán-furcsán csak ennyit ír: a karácsonyt megelőző négy hét. A keresztény egyházakban advent az előkészítő idő, lelki felkészülés Karácsonyra, a Názáreti Jézus betlehemi születésére. A jövetelre, amelyre oly áhítattal várt a választott nép, a Megváltó eljövetelére.
 A Karácsony – ha lehántjuk róla a gyakran felszínes és talmi díszes mázat – csakis ezt jelenti, a születést, a kezdetet, mert az ártatlan Istengyermek születése nélkül nem következhetett volna be a megváltást jelentő kereszthalált és az ember, valamennyiünk életének végső értelmét, hitünk alapját adó feltámadás.

Kedves Ünneplők!

Vajon mi az a titok, amely a téli napforduló táján – hívőt és nem hívőt – egyaránt magával ragad, mi az, aminek hatása alól senki sem tudja, s valljuk be, nem is akarja kivonni magát. Az pedig a krisztusi tanítás lényege. Mi ez a tanítás? Idézzük fel közösen Márk Evangéliumának azt a részletét, amikor Jézus Húsvét – tehát kereszthalála – előtt bevonult Jeruzsálembe. Az írástudók kérdésekkel ostromolták, hogy leleplezzék hitetlenségét! Az egyik megkérdezte Tőle: „Melyik az első, a parancsok közül?” Jézus így válaszolt „Ez az első: Halld Izrael: Az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második így szól: Szeresd embertársadat, mint saját magadat. Ezeknél nincs nagyobb parancs.” A főparancs tehát a szeretet parancsa, ez emberi létünk alapja. Ha az ember hű marad ehhez a parancshoz, akkor közel képes maradni Istenéhez és embertársaihoz, ha nem, akkor eltávolodik Tőlük. Csak a szeretet parancsával vezérelt életünkben találhatjuk meg az a testi, de mindenekelőtt lelki békét, amelyet Krisztus örökül hagyott az Emberiségre. Karácsony ennek a szeretettől átitatott lelki békének az ünnepe is.

Mert....
A szeretet a jóság törvénye. Az örökkévalóság törvénye. Az élet törvénye. Az igazság, az összhang, a szépség, a mindeneket összefogó és egybekapcsoló nagy együttműködés törvénye, melynek összhangjában az óriás naprendszerek éppen olyan fontosak, mint a legapróbb porszem.
Amikor a szeretet cselekszik bennünk, akkor elindul valami láthatatlan erő, ami előbb-utóbb szeretet formájában tér vissza hozzánk. A gyűlölet pedig egyebet se terem, csak gyűlöletet. ... gyűlölettel nem lehet békességet csinálni, s békesség nélkül nincs fejlődés, nincs élet, nincs semmi.
A sötétség, amely körülvesz, az embertelen hideg, mely lefagyasztja gyermekeink arcáról a mosolyt, nem emberfeletti hatalom reánk erőszakolt titokzatos büntetése, hanem mindössze az emberi lélek fényének hiánya. A te hiányosságod, az én hiányosságom, valamennyiünk hiányossága.
A szeretet hiányzik belőlünk. Az igazi szeretet. A valódi szeretet nem a hibát keresi egymásban, nem ellenfelet lát, nem civódásra ösztökél, hanem együttműködésre. Nem gyöngeséget jelent, hanem erőt.
Legyen egyetlenegy nap ezen a földön, egyetlenegy este legalább, amikor minden gyermek örvend és mosolyog, amikor minden gyermek elfelejti a felnőttek csúnya játékait, hogy hideg van, hogy kevés a kenyér.
A gyermekek homlokuk tiszta boltozatán a jövendőt hordozzák magukkal, a jövendőt, mely egyetlen értelme még ennek a világnak.

És legyen békesség, mert a..
Békesség a legszebb dolog a világon. Békesség az Isten. Békesség az emberi élet legszebb tulajdonsága. Föl kell építeni a békességet ezen a világon. És békességet építeni csak jóindulatból lehet.
Addig nem lesz békesség ezen a földön, amíg a szeretet uralma el nem érkezik. Addig nem lesz igazság, boldogság, megelégedés, amíg az emberi cselekvés legfőbb mozgatóereje nem a szeretet. Mert szeretet az egyetlen pozitív energiaforrás ezen a világon, mely jóvá tudja változtatni a rosszat, igazsággá az igazságtalanságot, békességgé a háborúságot és szabadsággá a rabságot.
Ha a megértés útját választjuk, ami helyes és jó, akkor a mennyország békessége van bennünk, s mindegy, hogy mi történik, ezt a belső békességet nem veheti el tőlünk senki.
 Ha minden jó szándékú magyart, aki a krisztusi tanítást nemcsak keresztlevéllel, hanem belső meggyőződéssel is vállalja és megértésre kész tiszta jóindulatot hordoz a szívében, sikerül egybefogni és beállítani ebbe a munkába, akkor véget vethetünk a gyűlölködésnek, a testvérgyilkolásnak, a szétforgácsolódásnak, mely immár a tömegsír szélére vezetett népet és országot. És azt mondjuk: ha minden népen belül akad egy csoport, amelyik ugyanezt megteszi, akkor rendre a világbéke is kinyílik magától, mint egy csodálatos óriás virág, melynek minden gyökérszála egy-egy nép tiszta jó szándékából szívja föl a szépséget és az erőt.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az elmúlt néhány percben – tán nyelvezetéből is kitűnt – WASS ALBERT gondolataiból gyűjtöttem össze egy csokrot, s állítottam saját gondolataim logikai sorrendjébe. Nem véletlen választás volt ez! Ennek is – mint mindennek Advent és Karácsony táján – szimbolikája, egyszersmind üzenete van.
Az erdélyi hazát elhagyni kényszerült író sorsa tipikus magyar sors, azoké az embereké, akikkel nekünk innen az Óhazából sorsközösséget kell vállalnunk. Azért is emlékezem most valamennyi a határokon kívül élő honfitársunkra. Különös szeretettel gondolok valamennyi egykori erdélyi tanítványunkra, tanártársainkra, barátainkra. Kívánom Nekik, a szeret győzelmét a szeretetlenség felett.
 S ahogy WASS ALBERTET Amerikába kényszerítette a rámért sors, úgy 50 évvel ezelőtt Alma Materünk egykori tanítványainak és tanárainak jelentős részét is szétszórta a világban. Azon év Adventjén és Karácsonyán, amikor az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulóját ünnepeltük, külön hálás szívvel és szeretettel fordulok azokhoz, akik távol Soprontól is mindig soproni diákok maradtak. Amikor innen, a Hűség Városából köszönjük a soha nem múló szereteteteket, kívánjuk, Isten sokáig tartsa meg az Alma Materért és a Hazáért dobogó szíveteket.

Kedves Vendégeink!

Művésztanáraink és hallgatóink – akiknek köszönöm a szeretetteljes felkészülést – világunk lényegéből merítkező komponisták szeretetmuzsikájával kifejezve, nyújtják át Önöknek e szeretetkoncert jegyében az Egyetem ragaszkodásának jeleit szeretett SOPRONUNK polgárai számára. Köszönjük mindazt a felénk áradó figyelmet, segítőkészséget – valamint Advent és Karácsony szellemében – a szeretetet, amit 2006-ban részünk volt. Ha méltóak leszünk rá, akkor kérem, ne vonják meg tőlünk azt 2007-ben sem.
 És engedjék meg nekem Kedves, nem-egyetemi Polgárok, hogy e helyütt is köszönetet mondjak vezetőtársaimnak, tanártársaimnak, minden munkatársamnak, nemkülönben hallgatóinknak az elmúlt évi együttgondolkodásért, a közös munkáért, a segítségért, amelynek egyetlen célja volt – szeretett Alma Materünk gyarapítása, s hallgatóinak épülésén keresztül – hírnevének öregbítése.
 
Kedves Mindnyájan!

Gondolataim elhangzása után felcsendülő muzsika – de az egész este átszellemült hangulata – kísérje Önöket az év hátralévő napjaiban.
Kívánok Önöknek szeretteik körében eltöltendő áldott Karácsonyt és valamennyi álmukat beteljesítő, egészséget hozó, békés, boldog újesztendőt, amelynek záloga a szeretet, mert ahogy Szent Pál a Szeretet himnuszában írja:

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
A szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély.
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
Nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli.
Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.
S a szeretet nem szűnik meg soha.

Így legyen!

Köszönöm, hogy meghallgattak!

 


© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.