Lakos Imre módosító javaslata (ForestPress)

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

ImageDr. Szili Katalin asszonynak

Országgyűlés elnökének

Helyben

 

Tisztelt Elnök Asszony!

 

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és a 102. § (1) bekezdése alapján a villamos energiáról

szóló T13088. számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot terjesztem elő:

A törvényjavaslat 10. §-ának alábbi módosítását javasoljuk:

10. §

(1) A 9. §-ban meghatározott kötelező átvételi rendszer részletes szabályainak kialakítása

során a Kormány az alábbiakat veszi figyelembe :

a) a megújuló energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos

energia, valamint egyéb elsődleges energiaforrás felhasználásával kapcsoltan termelt

villamos energia kötelező átvételi rendszerének biztosítania kell a szükséges hosszú

távú kiszámíthatóságot és az energiapolitikai elvekkel való összhangot,

b) a kötelező átvételi rendszernek a termelők piaci versenyét fenntartva kell csökkentenie

a termelt villamos energia értékesítése során jelentkező versenyhátrányt,

c) az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételi árának, mennyiségének és a

kötelező átvétel időtartamának megállapításakor figyelembe kell venni az egyes

termelési eljárások átlagos megtérülési idejét, az egyes energiaforrások

felhasználásának az ország természeti adottságaival összefüggő hatékonyságát, a

felhasználók teherbíró képességét és a technológiák fejlődéséből adódó

hatékonyságjavulást, valamint az adott technológiának a villamosenergia-rendszer

működésére gyakorolt hatását és a technológiai sajátosságokat,

d) a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételének a hasznos hőigényen

alapuló kapcsolt energiatermelés elősegítésére kell irányulnia, az elsődleges

energiaforrások felhasználásának megtakarításán kell alapulnia, valamint úgy kell

végbemennie, hogy ne akadályozza [elő kell segítenie] a villamosenergia-rendszer

szabályozhatóságát,

e) a külön jogszabályban meghatározottak szerint a stabil gazdasági és jogi környezet

biztosítása érdekében a kötelező átvételnek az adott projekt kereskedelmi üzemének

kezdetétől számítottan, a c) pont alapján meghatározott időtartamra kell vonatkoznia .

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembe vétele mellett a villamos

energiára vonatkozó kötelező átvételi rendszeren keresztül nem segíthető elő

a) a hasznos hőigényen felüli hőtermeléssel kapcsolt villamosenergia-termelés ;

b) a megújuló energiaforrásból történő hőtermelés ;

c) az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996 . évi LIV. törvényben] (a továbbiakban : Evt .) szerinti engedély nélkül kitermelt bármely, vagy az Evt. szerint engedélyezett

[meghatározott] fakitermelésből származó fűrészipari rönk, vagy annál magasabb rendű

faválaszték, mint energiaforrás felhasználásával történő villamosenergia-termelés, a 168. § (7) bekezdésében foglalt kivétellel ;

d) az 50 MW vagy annál nagyobb névleges teljesítőképességű erőműben történő

villamosenergia-termelés.

 

Indokolás

A módosításnak kettős előnye van. Egyrészt biztosítja azt, hogy az erdőből kikerülő

faválasztékok közül csak az alacsonyabb értékűek kerüljenek energetikai felhasználásra,

másrészt hatékonyan hozzájárulhat a jelenleg elharapózó illegális fakitermelések

visszaszorításához . Az Evt . 79. § (1) bekezdés szerint az erdei fát csak olyan származási

igazolással lehet szállítani, amelyből a javaslatban megfogalmazott választék, valamint a

termék származási helye is beazonosítható . Erdőből fát kitermelni csak az erdészeti hatóság

engedélyével lehet, tehát a származási igazolás és a faválaszték származási helyére vonatkozó fakitermelési engedély együttesen igazolják a javaslatban megfogalmazott feltételek fennállását.

Az eredeti javaslat a hazai erdőgazdálkodás során nyert faipari választék 52 %-át kitevő

tűzifát kifejezetten hátrányos helyzetbe hozta a külföldi fával szemben, mivel válogatás nélkül mindenfajta hazai faválasztékot kizárt a rendszerből, a külföldről származó faválasztékok felhasználását azonban egyáltalán nem korlátozta .

A lakossági felhasználáson felül megmaradt tűzifa eddig exportra ment, azonban 2003-tól, a

fa erőművi energetikai felhasználása óta ez belföldön hasznosul, amely a nemzetgazdaság

számára egyértelműen kedvezőbb .

A hazai lakossági tűzifaellátásban az elmúlt évek erőművi fafelhasználása nem okozott

feszültségeket, tűzifahiány nem alakult ki.

A tűzifa árának emelkedése egyértelműen nem az erőművi felhasználás növekedéséhez,

hanem a gázár drasztikus emelkedéséhez köthető .

 

Budapest, 2007. június 5.

 

Lakos Imre

országgyúlési képviselő

SZDSZ


© 2024 Forestpress. All Rights Reserved.